ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 06.02.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA ve Tahsin YENER’in izinli sayılması yönündeki dilekçesi meclis başkanlığına sunuldu ve yapılan oylamada izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in hastalık raporu sunarak, Meclis Üyesi Sait SARAL’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış olduğu görüldü. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Toplantı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. Maddesi birinci fıkrasına göre toplantı ve yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazla olduğundan toplantıya geçildi. Meclis Başkanı açılış konuşmasını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde 2018 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2018 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen, Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün kurulması ile ilgili talebinin Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gerektiğinden konunun gündeme eklenmesi teklif edildi ve Meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Yapılan işaretli oylamada sonucunda gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu Şubat ayı Meclis Toplantı Gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, teklif gündeme eklenmiştir. (Karar No:15) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 26.01.2018 tarih ve 32122008-301.05.03-E.756 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçildi ve  4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesi (Değişik: 04/04/2012-6289/22 md.) ve aynı kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile görüşme yapılmasına ve sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapmak üzere Çınarcık Belediye Başkanı Avni KURT' a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 16)

2.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 26.01.2018 tarih ve 32122008-301.05.03-E.760 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçildi ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 26.01.2017 tarih ve 32122008-301.05.03-E.760 sayılı yazısındaki talebi, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince; Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. Maddesi ve Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e olanlar için 282 TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışma personelin aylık maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 282,00 TL olarak belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 17)

3.Gündem Maddesi - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30.01.2017 tarih ve 99565429-301.05.03-E.818 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçildi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince; 02.01.2018 tarih ve 2018/5 sayılı Meclis Kararı ile Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde değişiklik yapıldığından, anılan müdürlüklere ait  03.01.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Çınarcık Belediyesi Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde ilgili bölümlerin yukarıda okunduğu şekliyle değiştirilmesinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 18)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin, 30.01.2018 tarih ve 70204891-301.05.03-E.801 sayılı yazısı ile, hazırlanan Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Talep hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve hazırlanan “Çınarcık Belediyesi- Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” Belediyemiz Meclisince müzakere edilmiş olup, 19 maddeden ibaret olan Zabıta Amirliği tarafından hazırlanan yönetmeliğin yukarıda yazılı şekli ile kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş ve anılan yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 19)

5.Gündem Maddesi - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 30.01.2018 tarih ve E.3718 sayılı yazısındaki talebi, Belediye Meclis Üyelerinin bilgilerine sunuldu. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama geçildi ve İlçemiz sınırları dâhilinde 12.03.2009 tarihinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Çınarcık Belediye Meclisince onaylanmıştır. Ancak onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon yapıldığı tarihte kurum ve kuruluş görüşlerinin alınmadığı, 2008 tarihli jeolojik etüt raporlarının bulunmadığı, aynı zamanda hâlihazır haritalarının güncel olmadığı tespit edilmiş olduğundan ve bu belirtilen nedenler ile birlikte imar planlarının onay tarihlerinden sonra İmar Kanunu değişiklikler ile ilgili yönetmeliği olan Mekânsalı Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliklerinde değişiklik olması nedeniyle; "1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" kararı alınmasının kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 20)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 31.01.2018 tarih ve 99315281-301.05.03-E.852 sayılı yazısındaki talepleri, meclis üyelerine arz edildi. Yukarıda söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep edilen konularla ilgili olarak 2018 yılı Gelir-Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi konusunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 21) 

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih ve 17321053-301.05.03-E.8749 sayılı yazısındaki talebi, 02.01.2018 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı ile Meclis İmar Komisyonuna havale edilmiş, Komisyon talep konusunda  2018 Şubat meclis toplantısına görüş bildirmesi yönündeki raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuş ve Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, İmar Komisyon raporu aynen okunduğu şekli ile 2018/12 sayılı Meclis Kararıyla mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir. 2018 yılı Şubat ayı olağan Meclis toplantısına görüş bildirmek üzere İmar Komisyonu 02.02.2018 tarihinde toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, “Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2018 tarih ve E.833 sayılı yazısı ile, Çınarcık, Kayalıbağ Mevkii, G22D13A1D imar paftası, pafta: G22D13A1D, ada: 167, “13, 14, 15, 16, 17” sayılı parseller ile ada: 503, “2” sayılı parsellerin bulunduğu alanda yapılan plan değişikliği talep dosyasının incelendiği bildirilmiştir. Söz konusu plan değişikliğinde, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25.01.2018 tarih ve E.351 sayılı görüş yazsında belirtilen düzeltme ve düzenlemeler giderildiğinden dolayı, plan değişikliği talebinde bir eksiklik bulunmadığına ve talebin uygun olduğuna karar vermiştir.” Şeklinde oyçokluğu ile karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilmiş ve yapılan işaretli oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen söz konusu alanda, imar planı değişikliği talebinin kabulüne ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 22)

Ek Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 05.02.2018 tarih ve 32122008-301.05.03-E.1007 sayılı sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçildi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2015 tarih ve 13316537-349-4467 sayılı Genelgesinin 6. Maddesi'nin (c) bendi gereği, 22/02/2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mali İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 48. Maddesi gereği kurulan seçmeli müdürlüklerden olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün, Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü olarak değiştirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 23)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Şubat ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Tarife Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT başkanlığında, 08.02.2018 Perşembe günü saat:11:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda başlamıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Sait SARAL, Nizamettin BALKAYA ve Hüseyin ÖZER toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması ile Tarife Komisyona havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 2018/21 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen talep konuları, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Tarife Komisyonu Raporu madde madde okunarak, Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporu oylamaya sunulmuş olup;  yapılan işaretli oylama sonucunda 2018 yılı Ücret Tarifesi, Madde: 2 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarife komisyon raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, Madde:9 Zabıta Amirliği Hizmetleri 2018 Yılı Ücret Tarifesi, F-Ruhsat Verilmesinde, d) Ticari Taksi Hat Ruhsatları Ücreti (yıllık)(2018 yılı için Temmuz ayında) olarak değiştirilerek kabul edilmesine, 2018 yılı Ücret Tarifesinde yapılan değişikliklerin onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:24)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.02.2018 tarihinde 1. birleşim ve 08.02.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!