ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2014 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2014 Temmuz dönemi olağan toplantısını 01/07/2014 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi. Haziran ayı Olağan Meclis toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis  üyelerine okunarak arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, gündem dışı olup, görüşülmesi önerilen konu bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Zabıta Amirliği'nin  24.06.2014 tarih ve 214 sayılı yazısında Zabıta Memurlarının Görev ve Yetki Alanlarında İşlenen Yasakların Kabahatlaer Kanununun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranış Hükümlerinin Uygulanabileceği İdari Yaptırım Türleri ve Sonuçları Talimatnamesinin belirlenmesini talep edilmiştir ve Zabıta Memurlarının Görev ve Yetki Alanlarında İşlenen Yasakların Kabahatler Kanununun 32. maddesinin Emre Aykırı Davranış Hükümlerinin Uygulanabileceği İdari Yaptırım Türleri ve Sonuçları Talimatnamesinin okunduğu gibi kabul edilmesine, Meclisimizin 01.07.2014 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.( Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER teklifin reddi yönünde oy kullandı.) (Karar No:50)

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri'nin  24.06.2014 tarih ve 168 sayılı yazısında Toplu Taşıma Yönetmeliği Akıllı Bilet seyahat Kartları Yönetmeliğinin Belediye Meclisimizde görüşülmesi talep edilmiş ve Toplu Taşıma Araçları Akıllı Bİlet Seyehat Kartları Yönetmeliği'nin okunduğu şekilde kabul edilmesine, Meclisimizin 01.07.2014 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 51)

Beledieymiz İşletme İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 24.06.2014 tarih ve 346 sayılı yazıları ile, 2014 Gelir Tarifesinde Belediye Otobüslerinde kullanılacak olan akıllı kart ücret tarifesinin,  Meclisimizce görüşülmesini talep edilmektedir. Söz edilen  talep ile ilgili  Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, Konunun, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,Çınarcık Belediye Meclisi'nin 01.07.2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 52)

Belediyemiz İşletme İşltirakler Müdürlüğü-Satın Alma Şefliği'nin 25.06.2014 tarih ve 140 sayılı yazıları ile, İller Bankası A.Ş. Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığının 18.07.2013 tarih ve 32841 sayılı Genel Müdürlük oluru ile Belediyemizin ihtiyacı olan, 2 adet çöp kamyonu, 1 adet treyler ve 1 adet itfaiye aracı alımı için, iller bankasından talep edilen 800.000,00 TL kredi Genel Müdürlük Makamının oluru ile uygun görülmüş onaylanmıştır. Alınan uygun görüş onayı ile 28.05.2014 tarihinde 1 adet itfaiye aracı alımı ihalesi 429.000,00 TL ve 05.06.2014 tarihinde 2 adet çöp kamyonu, 1 adet treyler mal alımı ihalesi 450.000,00 TL bedel üzerinden yüklenici firmalrla sözleşme imzalanmıştır. Yapılan iki ihalenin toplam bedeli 879.000,00 TL olup, İller Bankasının Belediyemize uygun gördüğü 800.000,00 TL kredimize, 2014 yılında yaptığımız ihaleler sonucunda ek olarak 79.000,00 TL daha krediye ihtiyaç duyulmuştur.İhtiyaç duyulan ek kredi 79.000,00 TL'nin İller Bankasından kullanılması talebinin, Belediye   Meclisimizde görüşülmesini talep edilmiş olup; Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda ihtiyaç duyulan 79.000,00 TL ek kredinin İller Bankası’ndan talep etmeye, bu konu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ile belgenin imzalanması hususununda Belediye Başkanı Avni KURT ‘a yetki verilmesine,  Çınarcık Belediye Meclisi'nin 01/07/2014 tarihli 1.Birleşim Toplantısında,  mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:53)

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği, 2014 Temmuz dönemi 2. birleşim toplantısını, 04.07.2014 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda  gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde,  ihtisas komisyonu raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediyemiz Meclisi, 01.07.2014 tarihinde görüşülerek alınan, 52 sayılı kararı (Belediye Otobüs Ücreti, Akıllı Kart Ücret Tarifesi ) Tarife Komisyonuna havale edilmiştir. Tarife Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen konu hakkında gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılmak üzere  02.07.2014 tarihinde komisyon toplanmış ve hazırlanan Komisyon Raporu Meclis Başkanlığına okunarak sunulmuştur.Belediyemiz Tarife Komisyonu raporu hakkında, Belediye Meclisimizde, yapılan müzakereler sonucunda, oylamaya geçilmiş ve yapılan işaretli oylama sonucu; Komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, Madde 7 Ulaşım Hizmetleri 2014 Gelir Tarifesi B- Belediye otobüs Ücreti, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 54)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2014 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.07.2014 tarihinde 1. Birleşim ve 04.07.2014 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!