ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Temmuz ayı dönemi olağan toplantısını 12.07.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı(Meclis Başkanı) Avni KURT senelik izinde olduğundan Meclise, 1. Meclis Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık yaptı. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve Meclis Başkanı Avni KURT’un  senelik izinde olduğundan, Meclis Üyesi Tahsin YENER’in Hastalık Raporu sunarak  toplantıya iştirak etmemiş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, talebi doğrultusunda, Çınarcık Belediye Spor Kulübü’nün dilekçesine istinaden kulübe nakdi yardım yapılması konusunun Mecliste görüşülerek karara bağlanmasının gündem dışı olup, görüşülmesi için gündeme eklenmesi teklif edilmiş ve yapılan oylamada gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylamada önerilen konunun gündeme eklenmesi oybirliği ile gündeme eklenmiştir.(Karar No:56) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.07.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-2695 sayılı yazısıyla; Ege ve Marmara Coğrafi bölgeleri çevresinde kurulu yerleşim merkezlerinin belediyelerini birlik çatısı altında toplamak, çevre ve çevre sağlığının korunması alanında belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, ekolojik dengenin korunması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek amacıyla kurulan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine, Belediyemizin üye olması ve doğal üye Belediye Başkanının yanında 2 asil ve 2 yedek üyenin Belediye Melis üyelerinden seçilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Görüşülmesi talep edilen konu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine, Belediyemizin üye olmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, üye seçimlerinde işaretli oylama yapılarak Belediye Başkanın doğal üye, Tahsin YENER ve Ömür ERTÜRK’ün asil üyeliğe, Hakkı ÇELİK ve Harun KARADEMİR’in yedek üyeliğe seçilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 57)

5 .Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 24.06.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-2517 sayılı yazısında, Başkanlığımızca kullanılan araçların eski ve mevcut araçların yetersiz olması sebebiyle, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’ndan 1 (bir) adet Doblo veya Kango tipi aracın Belediyemize hibe edilmesi istenmiş, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı talebimiz doğrultusunda 03.05.2016 tarih ve 402 sayılı Encümen Kararı ile 34 DN 0081 plakalı 2006 model Hafif Ticari aracın Belediyemize tahsis kararı alınmıştır. Tahsis kararı alınan aracın 1,00 TL karşılığında Belediyemiz adına tahsis edilmesi ve tahsis işlemlerinde her türlü iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Avni KURT ‘a tam yetki verilmesi hususlarının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince aracın kabul edilmesine ve Belediyemiz (T) cetvellerine eklenmesine, bahsi geçen aracının Belediyemiz adına alınması ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Avni KURT’a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Sait SARAL Red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 58)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Meclisince 07.06.2016 tarihinde 51 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmiş olan konunun, Belediye Meclisinin 2. Birleşim toplantısı olan, 10.06.2016 tarih ve 2016/55 sayılı Meclis Kararıyla, İmar Komisyon Raporuna istinaden,  Temmuz ayında yapılacak Meclis toplantısında karara bağlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. İmar Komisyonu, 29/06/2016 tarihinde toplanmış, raporunu hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunmuştur İmar Komisyon Raporunun oylamasına geçilmiş, Komisyon raporunun aynen okunduğu gibi kabul edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesince, Mülkiyeti Belediye Başkanlığı’mıza ait, Çınarcık, Koru, Çiftlik Mevkii, ada: 247, parsel: 14 (Kadastro yenilemesi öncesi pafta: 15/1, pafta: 995, parsel:4)’ ün Çınarcık Cemevi adı altında, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na 20(yirmi) yıl süre ile tahsis edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 59)

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin, 29.06.2016 tarih ve 99315281-301.05.03-2641 sayılı yazısında, Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde Ulaşım, Trafik Akışı, Toplu Taşıma Hatlarının Rehabilitasyonu vb. konularda bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması için Yalova Üniversitesi ile ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve bu amaçla protokol yapılması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi için konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Sözü edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda, işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a Maddesi uyarınca, Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde Ulaşım, Trafik Akışı, Toplu Taşıma Hatlarının Rehabilitasyonu vb. konularda bilimsel ve teknik çalışmalar yapılması için Yalova Üniversitesi ile ortak hizmet projesi geliştirilmesine ve bu amaçla Yalova Üniversitesi ile protokol yapılmasına, protokol için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 60)

8.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 29.06.2016 tarih ve 2648 sayılı yazısında, Belediye Meclisi’mizin aldığı,   05/01/2016 tarih, "2016/10" sayılı yaz aylarında uygulanacak inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi konulu kararında; cumartesi günü gürültüsüz işler sınıfına alınan “demir bağlama” işi  ibaresinin kaldırılması hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep,  Meclis Üyelerince müzakereler sonucunda, işaretli oylamaya geçilmiş ve Belediye Meclisimiz'in aldığı,   05/01/2016 tarih, "2016/10" sayılı yaz aylarında uygulanacak inşaat çalışma saatlerinin belirlenmesi konulu kararında; cumartesi günü gürültüsüz işler sınıfına alınan “ demir bağlama” işi  ibaresinin kaldırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL Red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 61)

9. Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 01.07.2016 tarih ve 2720 sayılı yazısında, Çınarcık, Aktoprak Mevkii, (imar pafta no: G22D13B1D)  ada:554, "27" sayılı parselin bulunduğu alanda plan tadilatı yapılmasının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

10. ( Ek ) Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, 11.07.2016 tarih ve 99565429-301.05.03-2761 sayılı yazısında, Çınarcık Belediye Spor Kulübü'nün 11/07/2016 Tarih ve 6000 Sayılı Dilekçe ile, Belediyemiz'den nakdi yardım talebinde bulunmuşlardır.5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) gereğince konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep, Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş ve Çınarcık Belediye Spor Kulübü'nün Belediyemizden nakdi yardım talebi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve “(Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümleri gereğince, Çınarcık Belediye Spor Kulubü’ne nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 63)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 12.07.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, İmar Komisyonu’nun 14.07.2016 tarihinde toplanmasına (saatleri komisyon üyeleri belirleyecek) ve Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 15.07.2016 tarihi Cuma günü saat:14:00’de yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Temmuz dönemi 2. birleşim toplantısını 15.07.2016 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı(Meclis Başkanı) Avni KURT senelik izinde olduğundan Meclise, 1. Meclis Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık yaptı. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı ve Meclis Başkanı Avni KURT’un  senelik izinde olduğundan, Meclis Üyesi Tahsin YENER’in Hastalık Raporu sunarak, Meclis Üyesi Sait SARAL’ın toplantıya iştirak etmemiş olduğu görülmüş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde İmar Komisyon Raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 12.07.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 62 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Aktoprak Mevkii, (imar pafta no: G22D13B1D)  ada:554, "27" sayılı parselin bulunduğu alanda plan tadilatı konusu, İmar Komisyonu tarafından 14.07.2016 tarihinde toplanmış ve hazırlanan rapor meclis üyelerine sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup yapılan işaretli oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, talep edilen konunun red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 64)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı, 12.07.2016 tarihinde 1. birleşim ve 15.07.2016 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!