ÇINARCIK BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL 2016 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği, 2016 yılı Eylül ayı dönemi olağan toplantısını 06.09.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Tahsin YENER’in izinli sayılması konusunda Belediye Meclis Başkanlığına verdiği dilekçe okundu ve Meclis Başkanı tarafından dilekçeye istinaden Meclis Üyesinin izinli sayılması konusu oylaması yapıldı ve Meclis Üyesi Tahsin YENER’in izinli sayılması yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Açılış konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Gündeme geçilmeden önce,  Meclis Başkanı tarafından, Fen İşleri Müdürlüğü'nün, talebi doğrultusunda, Çınarcık İçmesuyu ikmal inşaatı işi ile ilgili olarak 2. kademe su hattı yaptırılması talep konusunun Mecliste görüşülerek karara bağlanmasının gündem dışı olup, görüşülmesi için gündeme eklenmesi teklif edilmiş ve yapılan oylamada gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konu oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylamada önerilen konunun gündeme eklenmesi oybirliği ile gündeme eklenmiştir.(Karar No:70) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2016 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4.Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 01.09.2016 tarih ve 32046879-301.05.03-3884 sayılı yazıları ile; Çınarcık, Aktoprak Caddesi ile Hasanbaba Caddesi’nin kesişim noktasından başlayarak, Hasanbaba Caddesini takip edip, Termal Caddesi’nden karayoluna olan kısmın adının “Atatürk Bulvarı” olarak konması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmiştir. Görüşülmesi talep edilen konu; Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; sözü edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda, yapılan işaretli oylamaya geçilmiş ve talep konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereğince kabul edilmesine ve 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 71)

5 .Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 01.09.2016 tarih ve 3893 sayılı yazısında, 24 Ocak 2015 29246 sarılı Resmi Gazetede yayınlanan “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği” gereğince Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Su Tahakkuk Şefliği tarafından hazırlanan, “Çınarcık Belediye Başkanlığı-  Su Abonelik Yönetmeliği” nin, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili Meclis Üyelerince yapılan müzakereler sonucu; Belediyemiz Meclisince müzakere edilmiş olup, işaretli oylamaya geçilmiş ve anılan yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli 1.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 72)

6.Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 01.09.2016 tarih ve 32046879-301.05.03-3903 sayılı yazısında, Çınarcık, Aktoprak Mevkii, (imar pafta no: G22D13B1D) ada:554, "27" sayılı parsel ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, 29.08.2016 tarihli ve "2016/68" sayılı Meclis Kararı ile imar planı değişikliği  hakkında Belediye Başkanı Avni KURT'a yetki verilen ada:554 , "28" sayılı parsellerin bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Anılan alanda plan tadilatı yapılması konusu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 73)

7. ( Ek ) Gündem Maddesi - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün, 06.09.2016 tarih ve 32046879-301.05.03-3993 sayılı yazısında, İlbank tarafından Adnan Gökalp inşaat-Yiğit Eğitim Araç inş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına ihale edilen ve Kontrollüğünü  İlbank ve Belediyemizce müştereken  yürüttüğümüz, Çınarcık İçmesuyu ikmal İnşaatı işi ile ilgili olarak; İhale aşamasında mahal listesinde  Ø 110 luk HDPE boru hattı 23.885 metre olarak ihale edilmiş, Ancak projesinde yaptırılması düşünülen ve 1. kademe olarak gözüken  Ø 110 luk HDPE boru hattı ile  ilgili düğüm noktaları arasındaki  imalatları ve  hakedişleri yapıldıktan sonra  İlbank Bursa Bölge Müdürlüğü'nün de bilgisi dahilinde olmak üzere, yaklaşık 10.000 metre boru fazlası kalmaktadır. Bu miktardaki boruların kullanımı için yazılarında belirtilen düğüm noktaları arasındaki yaklaşık L = 10860 metre uzunluğundaki 2. kademe olarak düşünülen Ø 110 luk HDPE boru hatlarının, mevcut ihale kapsamında Adnan Gökalp inşaat-Yiğit Eğitim Araç inş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şirketince yaptırılmak ve keşif tutarını aşmamak kaydıyla İlbank Bursa Genel müdürlüğünün oluru alınmak üzere yaptırılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması talep edilmektedir. Söz edilen talep ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda, işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine, talep ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 74)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 06.09.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, İmar Komisyonu’nun 07.09.2016 tarihinde  saat: 13:00’de toplanmasına ve Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin 08.09.2016 tarihi Perşembe günü saat:14:00’de yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, 2016 Eylül dönemi 2. birleşim toplantısını 08.09.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Tahsin YENER’in cenazesi sebebiyle izinli sayılması konusunda Belediye Meclis Başkanlığına verdiği dilekçe okundu ve Meclis Başkanı tarafından dilekçeye istinaden Meclis Üyesinin izinli sayılması konusu oylaması yapıldı ve Meclis Üyesi Tahsin YENER’in izinli sayılması yapılan işaretli oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Açılış konuşması yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 06.09.2016 tarihinde görüşülerek alınan, 73 sayılı karar ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen konu, İmar Komisyonu tarafından 07.09.2016 tarihinde toplanmış ve hazırlanan rapor meclis üyelerine sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş ve Çınarcık, Aktoprak Mevkii, (imar pafta no: G22D13B1D) ada:554, "27" sayılı parsel ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, 29.08.2016 tarihli ve "2016/68" sayılı Meclis Kararı ile imar planı değişikliği  hakkında Belediye Başkanı Avni KURT'a yetki verilen ada:554 , "28" sayılı parsellerin bulunduğu alanda ekteki plan değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar veren, İmar Komisyonu Raporu Meclis üyelerince de müzakere edilmiş olup yapılan oylamada; raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen sözkonusu alanda, imar planı değişikliği talebinin kabulüne oyçokluğu ile ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihli 2.Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu(Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER çekimser yönünde oy kullandı)  ile karar verildi. (Karar No: 75)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2016 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.09.2016 tarihinde 1. birleşim ve 08.09.2016 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!