EKİM 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı 02.10.2018 Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı(Meclis Başkanı) Avni KURT görevli olarak şehir dışında bulunduğundan Meclise, 1. Meclis Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık yaptı. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Avni KURT görevli olarak şehir dışında bulunduğundan toplantıya katılamamış olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2018 Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından, gündem dışı teklifi olup olmadığı soruldu, teklif olmaması üzerine sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 19.09.2018 tarih ve 99315281-105.03-E.6452 sayılı yazısında, 2018 yılı Gelir-Ücret tarifesinde Madde-5 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Gelir Şefliği Ücret Tarifesinde "A" maddesinin, "b", "c", "d" bentleri ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Konu meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve ücretlerin yeniden değerlendirilmesi konusunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 83)

 

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2018 tarih ve 17321053-105.04-E.6633 sayılı yazısının 1. Maddesinde, Çınarcık, Aktoprak Mevkii, pafta: G22D13B1D, ada: 649, "1" sayılı parselde yapılacak olan yapılarda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Madde-19, 1. Bendi, “f” fıkrası doğrultusunda yol boyu ticaret talebi bulunduğu belirtilerek, talebin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 84)

 

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.09.2018 tarih ve 17321053-105.04-E.6633 sayılı yazısının 2. Maddesinde, Yalova Valiliği- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve 16140386-250-E.5046 sayılı yazıları ile Başkanlığımıza gönderilen, Denetçi Raporu'na istinaden, Çınarcık İmar Planı Revizyonu, pafta: G22DD13A1B, plan notlarından 9. Maddesinin değişikliği ile ilgili plan tadilatı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 85)

 

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin 26.09.2018 tarih ve 69109824-105.04-E.6636 sayılı yazısında, amirliklerine müracaat eden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi No: 109/B numaralı faaliyete geçirilmesi düşünülen işletme için, İlçemiz Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan Orman İşletme Şefliği ile batısında bulunan Lale Sokak arasındaki kısımda bulunan caddeye cepheli binaların, zemin kat caddeye bakan işyerlerinin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; ilgili ruhsat yönetmeliğinin 29. ve 30. Maddeleri gereği mesafe ölçümleri ve asayiş yönünden olumlu gelen cevap yazıları doğrultusunda, 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, ilçemizdeki içkili yerler bölgesine, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan Orman İşletme Şefliği ile batısında bulunan Lale Sokak arasındaki arasında ki kısımda bulunan caddeye cepheli binaların, zemin kat caddeye bakan işyerlerinin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.10.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 86)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 02.10.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis 1. Başkan Vekili’nin kapanış konuşması ile sona erdi. Komisyon Toplantısının 03.10.2018 tarihinde, komisyon üyelerinin belirleyeceği saatlerde, 2. Birleşimin 04.10.2018 tarihinde saat:14:00’de yapılmasına karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Ekim ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife ve İmar Komisyonlarının Raporlarını görüşmek üzere, 04.10.2018 Perşembe günü saat: 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanarak gerçekleştirmiştir. Belediye Başkanı(Meclis Başkanı) Avni KURT görevli olarak şehir dışında bulunduğundan Meclise, 1. Meclis Başkan Vekili Ömür ERTÜRK başkanlık yaptı. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Avni KURT görevli olarak şehir dışında bulunduğundan toplantıya katılamamış, Meclis Üyesi Serap TANRIKULU mazereti sebebiyle toplantıya katılamayacağını bildirip, izinli sayılması yönündeki dilekçesi Meclis Başkanlığına arz edildi. Meclis Başkanı tarafından meclis üyesinin izinli sayılması işaretli oylamaya sunuldu ve oylama sonucu Meclis Üyesi Serap TANRIKULU’ nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/83 sayılı kararı ile, 2018 yılı Gelir-Ücret tarifesinde Madde-5 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü- Gelir Şefliği Ücret Tarifesinde "A" maddesinin, "b", "c", "d" bentleri ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için konulu talep, Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon hazırlamış oldukları komisyon raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza  sunulan, Tarife Komisyonunun Raporu müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu raporun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Sait SARAL, Hüseyin ÖZER ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No:87)

Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/84 sayılı kararı ile, Çınarcık, Aktoprak Mevkii, pafta: G22D13B1D, ada: 649, "1" sayılı parselde yapılacak olan yapılarda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Madde-19, 1. Bendi, “f” fıkrası doğrultusunda yol boyu ticaret konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için konulu talep, Meclis İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon hazırlamış oldukları komisyon raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, raporun aynen kabul edilmesine yukarıda bahsi geçen talep ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce çalışma yapılmasına, çalışmalarının sonucunda hazırlanacak raporun Meclis Başkanlığımıza sunularak rapora göre talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 88)

Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/85 sayılı kararı ile, Yalova Valiliği- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve 16140386-250-E.5046 sayılı yazıları ile Başkanlığımıza gönderilen, Denetçi Raporu'na istinaden, Çınarcık İmar Planı Revizyonu, pafta: G22DD13A1B, plan notlarından 9. Maddesinin değişikliği ile ilgili plan tadilatı talebi Meclis İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon hazırlamış oldukları komisyon raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilerek raporun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen Çınarcık İmar Planı Revizyonu, pafta: G22DD13A1B, plan notlarından 9. Maddesinin plan notunun değişikliğinin kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 89)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.10.2018 tarihinde 1. birleşim ve 04.10.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!