EKİM 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı 01.10.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Yüksel ADA’nın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı,  diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2019 Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, meclis üyelerine gündem teklif ve önerisi olup olmadığı soruldu ve gündem teklif ve öneri talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23.09.2019 tarih ve 35657134-105.03-E.5847 sayılı yazısındaki borçlanma talebi meclis üyelerine arz edildi. Belediyemizin görev ve hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi uyarınca kamu bankaları ve özel bankalardan borçlanabilmesi, Meclis üyelerince müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki, en son kesinleşmiş bütçe gelirimizin, 213 sayılı V.U.Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının %10'unu geçtiği için meclis kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayını gerektirdiğinden, Belediyemiz hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere, faiz ve diğer masraflar hariç 10.000.000,00 TL'ye kadar ve 60 ay vadeye kadar kredi kullanılması ve kararı müteakip kullanılacak kredi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınmasının kabulüne, kredi ile ilgili olarak garanti ve teminatların verilmesine ve yine bu iş ve işlemlere esas her türlü sözleşme protokol ve taahhütname düzenleyip imzalamaya, ayrıca Bankalar ve Resmi Kurumlar nezdinde ki her türlü iş ve işlemin yapılmasına, Belediyemiz adına açılmış mevduat ve gelir hesapları üzerinde rehin tesis etmeye mezun ve yetkili olmak üzere Belediye Başkanının tam yetkili kılınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Ali KIRICI, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup; 5 red- 6 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 70)

 

2.Gündem Maddesi- - Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25.09.2019 tarih ve 99565429-105.03-E.5911 sayılı, Çınarcık Belediye Spor Kulübüne nakdi yardımın yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise nakdi yardım miktarının belirlenmesi konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve  (Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümlerince Çınarcık Belediye Spor Kulübü’ne 109.500,00 TL ve Çınarcık Fırtına Spor Kulübü’ne 10.000,00 TL nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 71)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.10.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Numan SOYER

Mehmet Temel KOÇ

Kenan ERTAŞ

Meclis Başkanı

       Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!