EKİM 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı 06.10.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşını okundu..

2020 Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Bilgi, Teklif ve Öneriler kısmına geçildi. Meclis Başkanı, Bağımsız Meclis Üyemiz Sn. Ali ALTIPARMAK’ın Meclis Başkanlığına verdiği 23.06.2020 tarih ve 80121 sayılı dilekçe ile, “Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ne geçtiğinden siyasi hayatını MHP Meclis Üyesi olarak devam ettireceği bildirdi.” bilgisini meclis üyelerine verdi. Meclis üyelerine gündem dışı teklifi olup, olmadığını sordu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündem Maddesi- İtfaiye Müdürlüğü-İtfaiye Amirliği'nin 22.09.2020 tarih ve E.5194 sayılı yazısında, yangın ve diğer afetlere il düzeyinde anında ve etkili müdahale edilebilmesi için, bütün belediyelerin itfaiye teşkilatı ile araç‐gereçlerinin de yeterli nitelikte ve sayıda olması büyük önem taşımaktadır. Çınarcık ilçesi ilimizin en büyük ilçelerinden biri olup özellikle yaz aylarında çıkan yangınlara etkili bir biçimde müdahalede maddi imkânsızlıklar nedeniyle zorluk yaşamaktadır. Bu sebeple 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (a) ve (b) fıkraları uyarınca itfaiye hizmetlerinde, asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanlığımız ile Yalova Belediye Başkanlığı arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine  konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu. İşaretli oylama sonucu talebin kabul edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75.maddesinin (a) ve (b) bent hükümleri doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde belirtilen belediyenin sorumlulukları alanına giren görev ve hizmetlerinden itfaiye hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, hızlı ve uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda Yalova Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Numan SOYER'e genel ve tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 43)

2.(Ek) Gündem Maddesi- Zabıta Müdürlüğü-Zabıta Amirliği’nin 01.09.2020 tarih ve 69109824-105.04-E.4681 sayılı yazısında, Taşliman Mahallesi Rüzgar Sokak No: 12/B- Çınarcık adresinde faaliyet gösteren “Şamdan Cafe 1984” isimli işyeri sahibi Serhat ÖZDEMİR, Küşat ve Ruhsat Birimine başvurarak Rüzgar Sokak’ ta bulunan işyerlerinin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesi talep etmiş ve konu ile ilgili Zabıta Müdürlüğü-Zabıta Amirliğince yazışmalar tamamlanmış olduğundan konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen olumlu yazılar doğrultusunda, 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Taşliman Mahallesi Rüzgar Sokak’ın ilçemizdeki içkili yerler bölgesine dahil edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 44)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 01.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!