EKİM 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı 05.10.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Coşkun PARLAK’ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı rahatsızlanan meclis üyesi Coşkun PARLAK’ın izinli sayılmasını teklif etti. Yapılan işaretli oylama sonucunda Meclis Üyesi Coşkun PARLAK’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2021 Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen Plan Değişikliği konulu bir talep yazıları var. Bu talebin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ediyorum dedi ve teklif işaretli oylamaya sunuldu.  Meclis gündemine eklenmesi meclis başkanı tarafından teklif edilen konunun, meclis gündemine eklenerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve E-35657134-105.03-5997 sayılı yazısında ki talebi Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, Belediyemizce 5 personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere 920.164,07 TL’nin (DokuzyüzyirmibinyüzaltmışdörtTLYediKRŞ) İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzeri Belediye Başkanı Numan SOYER' e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

 

2.(EK) Gündem Maddesi- Meclis Başkanın gündem dışı teklifi üzerine oybirliği ile kabul edilerek meclis gündeminde  görüşülmesi kabul edilen, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.10.2021 tarih ve E-17321053-105.03-6102 sayılı Plan Değişikliği konulu yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 63)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 05.10.2021 tarihinde 1. Birleşimi gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.  İmar Komisyonunun 06.10.2021 Çarşamba günü saat: 11:30’da toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 06.10.2021 Çarşamaba günü saat 14:00’da yapılması kararlaştırıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Ekim ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 06.10.2021 Çarşamba günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis toplantısına Belediye Başkanı Numan SOYER şehir dışında olduğundan Başkan Vekili Nizamettin BALKAYA başkanlık yaptı. Yapılan yoklamada Meclis Üyesi Coşkun PARLAK’ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı rahatsızlanan meclis üyesi Coşkun PARLAK’ın izinli sayılmasını teklif etti. Yapılan işaretli oylama sonucunda Meclis Üyesi Coşkun PARLAK’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 05.10.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/63 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Plan Değişikliği konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 06.10.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, pafta: G22D13B1D, ada:572, "26" sayılı parselin bulunduğu bölgeye ait,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına,Çınarcık Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:64)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.10.2021 tarihinde 1. birleşim ve 06.10.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

Numan SOYER

Nizamettin BALKAYA

  Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Başkanı

       Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!