EKİM 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı 04.10.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, açılış konuşmasını yaptı. Meclis Başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Meclis Üyesi Ali KIRICI söz alarak bu güne kadar yapılmayan canlı yayının neden bu toplantıda yapıldığını sordu. Meclis Başkanı şeffaflık ve saydamlık adına yaptık dedi. Meclis Üyesi Kenan ERTAŞ bundan sonra ki toplantılarda da olsun teklifini sundu. Meclis Başkanı da gereğini yaparız dedi ve gündeme teklif ve önerisi olan var mı diye sordu. Gündem teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.09.2022 tarih ve E-32122008-105.03-6289 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve İlçemizin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeline bağlı olarak Kurumumuzdaki müdürlüklerin daha etkin hizmet verebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. ve 49. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 07.07.2020 tarihli 2020/35 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Belediyemizin Teşkilat Şemasında; Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan Temizlik Hizmetleri Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 01.01.2023 tarihinden itibaren bağlanmasına, 2023 Mali Yılı Bütçesi’nin yukarıdaki belirtilen ve kabul edilen Teşkilat (Organizasyon) Şemasında yapılan revizenin esas alınarak kullanılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 51)

2.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.09.2022 tarih ve E-17321053-105.03-6302 sayılı yazısında ki talebi ile Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarihli meclis toplantısında alınan 2022/50 sayılı meclis kararına istinaden 28.09.2022 tarihinde toplanan İmar Komisyonun hazırlamış oldukları 2022/10 sayılı Raporu Meclis Başkanlığı’na sunulmuştur. Rapor meclis üyelerimize arz edildi. Meclis Başkanlığımıza sunulan, oyçokluğu ile red edilen imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edildi ve Meclis Başkanı, İlçemiz uygulama imar planlarında, 3621 sayılı Kıyı Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelikte 11/07/1992 tarihinde yapılan değişikliğe istinaden kent merkezi onaylı imar planı bulunan alanlarda kısmi yapılaşma tespit çalışması yapılması hükmüne göre yapılan kısmi yapılaşma tespit  paftası ve raporları ile  29.05.2018 tarihi onaylı “Yalova İli Çevre Düzeni Planı” hükümlerine göre “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilave ve revizyonunun” yapılmasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabul edilmesini işaretli oylamaya sunmuş olup, kısmi yapılaşma tespit paftası ve raporları ile  29.05.2018 tarihi onaylı “Yalova İli Çevre Düzeni Planı” hükümlerine göre “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilave ve revizyonunun” yapılmasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü talebinin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.10.2022 tarihli toplantısında oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Meclis Üyeleri Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Ali ALTIPARMAK ve Özlem EDEPALİ “red” yönünde oy kullanmış olup, 7 red oyuna karşılık 5 kabul oyu kullanılmıştır.)     (Karar No: 52)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.10.2022 tarihinde tek birleşim halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!