EKİM 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı 03.10.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın dilekçe vererek mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.  Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde gündemsiz toplanan meclis toplantısında 2023 yılı Eylül ayı Meclis Toplantılarına ait karar özetlerinin görüşülmesine geçildi.

 

2023 yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, 2023 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısına ait toplantı karar özeti mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

2023 yılı Olağan Ekim ayı Meclis Toplantısı gündemsiz olarak başlamış olup, Meclis Başkanı gündemsiz toplantıya, Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen “itfaiye hizmet binasının ince inşaat işi için İller Bankasından borçlanılması” konusunun gündeme eklenerek mecliste görüşülmesini teklif etti. Meclis Başkanı, teklifini işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek 1 (bir) adet itfaiye hizmet binasının ince inşaat işi için İller Bankasından borçlanılması” konusu gündeme eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından gündemsiz toplanan meclis gündemine, gündem dışı eklenen 1 (bir) adet “Borçlanma” konusunun görüşülmesine geçildi.

 

1.(EK) Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 03.10.2023 tarihli E-35657134-105.03-6280 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemizde ihtiyaç duyulan İtfaiye Hizmet Binasının ince inşaat işlerinin yapımında kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden 2.000.000,00 TL (İkimilyonTL) kredi kullanılmasına, kredi kullanım için  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetkilendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Harun KARADEMİR red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 42)

Çınarcık Belediye Meclisinin 2023 yılı Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.10.2023 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş ve meclis toplantısı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!