EYLÜL 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı 04.09.2018 Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in sağlık raporu alarak toplantıya iştirak etmemiş olduğu ve Meclis Üyesi Tahsin YENER’in izinli sayılması yönünde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçe arz edildi. Yapılan yoklamada diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı tarafından meclis üyesinin izinli sayılmaları işaretli oylamaya sunuldu ve oylama sonucu Meclis Üyeleri Tahsin YENER’in izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2018 Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2. Olağanüstü Meclis Toplantılarına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL, ilgili toplantılarda bulunmadığından çekimser oy kullandı.)

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı teklifi olup olmadığı soruldu, teklif olmaması üzerine sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2018 tarih ve 17321053-105.03-E.5900 sayılı yazısında; Yalova Valiliği- İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih ve 16140386-250-E.5046 sayılı yazıları ile Başkanlığımıza gönderilen, Denetçi Raporu'nun Değerlendirme ve Sonuç bölümünün, 7. maddesinin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması 27.06.2018 tarih ve 17321053-105.03-E.4480 sayılı yazısı ile talep edilmiş ve Belediye Meclisince talep konusunda 06.07.2018 tarih, 69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Eylül ayında yapılacak Meclis Toplantısında görüşülmek üzere, ilgi yazı ekinde gönderilen denetçi raporuna istinaden hazırlanması talep edilen, heyelan afetine maruz bölge ve yakın çevresiyle benzer nitelikte alanların tespit edilmesine dair, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan rapor Belediye Meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde,

Yalova İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 11.06.2018 tarih, E.5046 sayılı yazısı ekinde gönderilen İmar Denetçisi Raporunun 12 Mart 2009 tarihli İmar Planı Revizyonu Hakkında Değerlendirme bölümünde,

1. İmar Planlarının, ivedikle yeniden değerlendirilerek yeteri zaman zarfında revize edilmesi,

2.İmar Plan Notlarının, ivedikle yeniden değerlendirilerek derhal revize edilmesi gerekmektedir.

Yaşanan heyelan afetine maruz bölge ve yakın çevresi ile benzer nitelikte alanlarda 1. ve 2. maddede belirtilen tedbirlen alınıncaya kadar telafisi mümkün olmayan zararlara mahal vermemek için yapılaşmaya esas diğer (parselasyon, ifraz-tevhid, terk-ihdas, yapı ruhsatı vb.) işlemlerin bekletilmesinde fayda görülmektedir.”

olarak belirtilmiştir.

  • İlgili raporun söz konusu bölümünden yola çıkılarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce hazırlanan rapor ekinde yer alan “Afet Riski Taşıyan Bölgeler” haritasında sarı boya ile belirtilen üç adet heyelan bölgesi tespit edilmiş ve buna ilişkin olarak haritada sarı boya ile belirlenen üç bölgede revizyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar plan değişikliği, parselasyon, ifraz-tevhid, imar durumu, yapı ruhsatı v.b. belgelerin düzenlenmemesine ve bu bölgelerde imar planının durdurulmasına,

 

  • İmar Planı ve Plan Notları revizyonun birlikte değerlendirilmesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak revizyon yapılmasına,

Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 76)

2.Gündem Maddesi- Zabıta Amirliği’nin 29.08.2018 tarih ve 70204891-105.03-E.5917 sayılı yazısı ile, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 19.07.2018 tarih ve 2018/130 Esas 2018/1045 nolu kararı ve Bursa 1. İdare Mahkemesinin 19.07.2018 tarih ve 2018/129 Esas 2018/1046 nolu kararı ile Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 10 Sayılı kararı ile oluşturulan Şehir İçi Toplu Taşıma Konulu Trafik Komisyonu Raporu iptal edilmiş olduğundan, Çınarcık Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak güzergahlar, bu güzergahlarda çalışacak araç sayısı ve durak yerlerinin belirlenmesi talep edilmektedir. Belediyemiz Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda; Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak güzergahlar, bu güzergahlarda çalışacak araç sayısı ve durak yerlerinin belirlenmesi hususunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için talep konusunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 77)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği'nin, 29.08.2018 tarih ve 70204891-105.03-E.5916 sayılı yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Talep edilen konu Meclis Üyelerince müzakere edildi. Bursa 1. İdare Mahkemesinin 19.07.2018 tarih ve 2018/130 Esas 2018/1045 nolu kararı ve Bursa 1. İdare Mahkemesinin 19.07.2018 tarih ve 2018/129 Esas 2018/1046 nolu kararı ile Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 10 Sayılı kararı ile oluşturulan Şehir İçi Toplu Taşıma Trafik Komisyon Raporunun iptal edilmesi sebebiyle, iptal edilen karara dayanılarak oluşturulan Çınarcık Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 19 sayılı karar ile yürürlüğe giren “ Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” geçerliliğini kaybettiğinden, Belediyemizce Çınarcık Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının Çalışma Usul ve Esaslarının belirleneceği yönetmeliğe ihtiyaç duyulmakta olduğundan, Zabıta Amirliğince anılan yönetmeliğin hazırlanarak, şehir içi toplu taşıma konulu Trafik Komisyon Raporunun akabinde 2. Birleşim toplantısında görüşülerek karar bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 78)

 

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, 29.08.2018 tarih ve 35657134-105.03-E.5948 sayılı yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Talep edilen konu Meclis Üyelerince müzakere edildi ve yapılan işaretli oylama sonucunda;

Belediyemize ait, Yalova İli , Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü , Bağlar Mevkii Pafta G22-D-11-A-1-C, ada 171 , parsel 11'de kayıtlı 46.113,78 m2 ‘lik taşınmaz malın 5.000m2 ‘lik kısmı, 07.03.2006 tarih ve 2006/16 sayılı Meclis Kararı ile Şenköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ağaçlandırma ve mesire alanı yapılması için tahsis edilmiş, fakat tapu kayıtlarına tahsis işlenmemiştir. Anılan yerde günümüze kadar geçen sürede ağaçlandırma ve mesire alanı çalışması yapılmadığından, 07.03.2006 tarih ve 2006/16 sayılı Meclis Kararı ile Şenköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne yapılan tahsisin kaldırılmasına, anılan 07.03.2006 tarih ve 2006/16 meclis kararının iptal edilmesine,

  • Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Esenköy mahallesi ,Çeşme Mevkii ada 442 , parsel 126'da kayıtlı taşınmaz ( 5.768,82 m2 ),

  • Yalova İli , Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü , Bağlar Mevkii Pafta G22-D-11-A-1-C, ada 171 , parsel 11'de kayıtlı ( 46.113,78 m2) taşınmaz malların,

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin d fıkrası "Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir ......." hükmü gereğince; Belediyemizin Yeşil Körfez Su Birliğine olan Tapu Müdürlüğündeki tescil tarihi itibari ile hesaplanacak borcumuza mahsuben, Belediye Encümeni’ne; yukarıda belirtilen taşınmaz malların kıymet takdiri yapılarak, Yeşil Körfez Su Birliği’ne devir iş ve işlemlerinin yapılması için tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Serap TANRIKULU ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 79)

 

5. Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün, 29.08.2018 tarih ve 35657134-105.03-E.5948 sayılı yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Talep edilen konu Meclis Üyelerince müzakere edildi ve yapılan işaretli oylama sonucunda; Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru mahallesi, Çiftlik Mevkii Pafta G22D13B2D, ada 247, parsel 41'de kayıtlı taşınmaz (1.067,62 m2 ) ve Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru mahallesi, Çiftlik Mevkii Pafta G22D13B2D, ada 247, parsel 43'te kayıtlı taşınmaz (784,31 m2 ) malların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin d fıkrası "Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir ......." hükmü gereğince; Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na Tapu Müdürlüğündeki tescil tarihi itibari ile hesaplanacak borcumuza mahsuben, Belediye Encümeni’ne; yukarıda belirtilen taşınmaz malların kıymet takdiri yapılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na devir iş ve işlemlerinin yapılması için tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) (Karar No:80)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 04.09.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Komisyon Toplantısının 05.09.2018 tarihinde, komisyon üyelerinin belirleyeceği bir saat de, 2. Birleşimin 06.09.2018 tarihinde saat:14:00’de yapılmasına karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Trafik Komisyon Raporunu ve Zabıta Amirliği tarafından hazırlanacak Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin görüşülüp karara bağlanmak üzere, 06.09.2018 Perşembe günü saat: 14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanarak gerçekleştirmiştir. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı görüldü. Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Serap TANRIKULU’nun mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacaklarını bildirip, izinli sayılmaları yönündeki dilekçeleri arz edildi. Meclis Başkanı tarafından meclis üyelerinin izinli sayılmaları işaretli oylamaya sunuldu ve oylama sonucu Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 04.09.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/77 sayılı kararı ile, Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak güzergahlar, bu güzergahlarda çalışacak araç sayısı ve durak yerlerinin belirlenmesi hususunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için konulu talep, Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon hazırlamış oldukları komisyon raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Trafik Komisyonunun Raporu müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu raporun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No:81)

Belediye Meclisimizin 04.09.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/78 sayılı kararı ile, Belediyemizce Çınarcık Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının Çalışma Usul ve Esaslarının belirleneceği yönetmeliğe ihtiyaç duyulmakta olup, ihtiyaç duyulan yönetmeliği Zabıta Amirliğince hazırlanması ve konunun 2. Birleşim toplantısında görüşülerek karara bağlanması kararlaştırılmış olup, Zabıta Amirliğince hazırlanan yönetmelik, Belediyemiz Meclisince müzakere edilmiş olup yönetmeliğin 2. Bölüm 7. Maddesinde “…araç sayısı Çınarcık Belediye Meclisinin …/../2018 tarih ve …. Sayılı kararı ile belirlenmiştir.” İbaresinin “…araç sayısı Çınarcık Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 2018/81 sayılı kararı ile belirlenmiştir.” şeklinde değiştirilmesine, 19 maddeden ibaret olan yönetmeliğin yukarıda yazılı düzeltilmiş şekli ile kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş ve anılan yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 82)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.09.2018 tarihinde 1. birleşim ve 06.09.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!