EYLÜL 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı 03.09.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun meclis başkanlığına izinli sayılması yönünde vermiş olduğu dilekçe sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda meclis üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi. Diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2019 Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Meclis üyesi Yüksel ADA 56 ve 57 sayılı meclis kararlarda oybirliği ibaresin yanlış olduğunu söyledi. Temmuz ayı meclis dosyası incelemesi süre istenerek yapıldı ve sehven yanlış bilgisayardan çıkartılan kararlar için 56 ve 57 nolu meclis kararları Temmuz Meclis dosyasındaki gibi oyçokluğu ibareleri düzeltilerek işaretli oylamaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, Zabıta Amirliğinden gelen İçkili Yerler Bölgesine eklenmesi talep edilen bölgenin Belediye Meclisinde görüşülmesi gerektiğinden,  talebinin meclis gündemine eklenmesi teklif edildi ve teklif işaretli oylamaya sunuldu, oybirliği ile talep kabul edilerek meclis gündemine eklendi. (Karar No: 59) Meclis üyelerine başka gündem teklif ve önerisi olup olmadığı soruldu ve başka gündem teklif ve öneri talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 16.08.2019 tarih ve E.5054 sayılı yazısındaki hibe hasta nakil aracı talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 77 AD 294 plaka ve NM0XXXTTFX6B62005 şase nolu aracın Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilmesi teklif edilmiş olup, hibe alınması düşünülen araç hakkında Ulaşım Hizmetleri Şefliği tarafından yapılan ve 26.08.2019 tarihli E.5204 sayılı teknik inceleme raporu sonucuna göre aracın mevcut hali ile hasta nakil hizmeti vermesi mümkün olmayacağı, aracın ekonomik ömrünü tamamladığı, raporda sayılan bakım ve onarım maliyetlerinin belediyemizce yapılmasının ekonomik olmayacağı tespit edildiğinden anılan hibe aracın reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 60)

 

2.Gündem Maddesi- - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.08.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.5048 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  05.07.2019 tarihli 2019/56 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Çınarcık İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, pafta: G22D13A1B ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, pafta:G22D12B plan notları değişikliği TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi'nin 12.07.2019 tarih, 16.19.725 sayılı yazısıyla yapılan itiraz talebi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 61)

 

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.08.2019 tarih ve 32046879-105.03-E.5260 sayılı yazısındaki talebi, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 03/11/2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik”e göre İlçemiz Karpuzdere Mahallesi, Karpuzdere Sokak üzerinde projelendirilen ve İller Bankası tarafından teşvik verilen Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri kapsamında bölgenin Trafik açısından uygun olup olmadığı konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 62)

 

 

4.Gündem Maddesi- - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.5307 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parsellerin bulunduğu bölgenin, Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanından, Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Plan Değişikliği talebi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 63)

 

5.Gündem Maddesi- - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.5306  sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması başlığı altında yayınlanan, Proje Başvurusuna İlişkin İlke ve Esaslar çerçevesinde, istenilen evraklar 6. Maddesine istinaden, Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak olan Bisiklet Yolu projelerinin, ilk İmar Planı Revizyonunda işlenmesi talebi meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 64)

 

6.Gündem Maddesi- - Zabıta Amirliği-Küşat ve Ruhsat Birimi’nin 03.09.2019 tarih ve 69109824-105.03-E.5407 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi. 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, ilçemizdeki içkili yerler bölgesine alınması teklif edilen, Çalıca, Çiftlik Mevkii, 1133 Sokak üzerinde bulunan işyeri bölgesi meclis üyelerince müzakere edilmiş, işaretli oylamaya sunulmuş ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yazısı ekinde tutulan tutanak ile tespiti yapılan “yerin meskun mahale yakın ve karşısında umuma açık park ve bahçe bulunduğu, bilhassa yaz aylarında park ve bahçede bulunan vatandaşların rahatsız olabileceği ayrıyeten tedbir alınmadığında sürekli şikayete konu olabileceği” ibareleri ile vatandaşların genel ahlak ve güvenlik tedbirlerinin alınmasının tereddütleri sebebi ile talebin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Coşkun PARLAK ve Harun KARADEMİR red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 65)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 03.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.2. birleşim toplantısının 06.09.2019 Cuma günü saat 14:30’da yapılması ve komisyonların kendi belirleyecekleri gün ve saatte toplanmaları kararlaştırıldı. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar ve Trafik Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 06.09.2019 Cuma günü saat:14:30'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar ve Trafik Komisyona havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

Belediye Meclisimizin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/61 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, pafta: G22D13A1B ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, pafta:G22D12B plan notları değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi'nin 12.07.2019 tarih, 16.19.725 sayılı yazısıyla yapılan itiraz talebinin değerlendirilmesi için 05.09.2019 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, yapılan itiraz konusunda ekte yer alan imar komisyon raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilip, 14.06.2019 tarih, 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Plan Değişikliği’nin iptaline, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:66)

Belediye Meclisimizin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/62 sayılı kararı ile, Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karpuzdere Mahallesi, Karpuzdere Sokak üzerinde projelendirilen ve İller Bankası tarafından teşvik verilen Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri kapsamında bölgenin Trafik açısından uygun olup olmadığı konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.09.2019 tarihinde Trafik Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Trafik komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup. İlçemiz Karpuzdere Mahallesi, Karpuzdere Sokak üzerinde projelendirilen ve İller Bankası tarafından teşvik verilen Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri kapsamında bölgenin Trafik açısından uygun olduğuna ve komisyon raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:67)

 

Belediye Meclisimizin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/63 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parsellerin bulunduğu bölgenin, Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanından, Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Plan Değişikliği talebi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.09.2019 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, “8,9,11” sayılı parsellerin bulunduğu bölgeye ait plan değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:68)

 

Belediye Meclisimizin 03.09.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/64 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bisiklet Yolu, Yeşil Yürüyüş Yolu ve Çevre Dostu Sokak Projelerine Finansal Destek Sağlanması başlığı altında yayınlanan, Proje Başvurusuna İlişkin İlke ve Esaslar çerçevesinde, istenilen evraklar 6. Maddesine istinaden, Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak olan Bisiklet Yolu projelerinin, ilk İmar Planı Revizyonunda işlenmesi talepli konu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.09.2019 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış, Meclis Üyelerince müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuş olup, Belediyemiz sınırları içerisinde bu tarz projeler bakımından eksiklik olduğu göz önünde bulundurularak, bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak projelerine gerekli finansal desteğin sağlanması için, Belediyemiz sınırları içerisinde yapılacak olan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projelerinin yapılacak ilk İmar Planı Revizyonunda plana işlenmesine dair taahhüt verilmesinin aynen kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No:69)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.09.2019 tarihinde 1. Birleşim, 06.09.2019 tarihinde 2. birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Numan SOYER

Mehmet Temel KOÇ

Kenan ERTAŞ

Meclis Başkanı

       Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!