EYLÜL 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı 01.09.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2020 Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Eylül ayı meclis gündem davetimiz gündemsiz olarak yollanmış olup, iki adet meclisimizde görüşülmesi gereken konumuz var. Birincisi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.08.2020 tarih ve E.4676 sayılı yazılarıyla, 2021 bütçe hazırlıkları yapılırken, teşkilat şemamızda Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Bilgi İşlem Birimi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanmasının daha uygun olduğu düşünülerek 2021 bütçe taslağında Bilgi İşlem Birimi harcama ve gelir kalemleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü altında toplanmış olduğundan; 07.07.2020 tarihli 2020/35 sayılı meclis kararı ile oluşturulan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Belediyemizin Teşkilat Şemasında; yukarı açıklanan sebeple Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Bilgi İşlem Birimi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiş olup, Meclis Başkanı tarafından talep konusunun gündem dışı olarak görüşülüp, teklifin meclis gündemine eklenmesi teklif edilmiştir. Yapılan işaretli oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir. (Karar No: 41) İkinci konumuz ise Zabıta Müdürlüğümüzden gelen İçkili Yerler Bölgesi Talebi konusunun da Belediye meclisimizde gündem dışı olarak görüşülüp, teklifin meclis gündemine eklenmesi meclis başkanı tarafından teklif edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. Yapılan işaretli oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir. (Karar No: 42)

Başka gündem dışı teklifi olup olmadığı soruldu. Başka teklif olmadığından gündeme eklenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün ve Zabıta Müdürlüğü-Zabıta Amirliğinden gelen talepl in görüşülmesine geçildi.

1.(Ek) Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.08.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.4676 sayılı yazısında, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 08.04.2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelikle (D-8) grubuna yükselen Belediyemiz Müdürlüklerinin daha etkin hizmet verebilmesi için, 07.07.2020 tarih 2020/35 sayılı meclis kararı ile belirlenen kurumumuz teşkilat şeması oluşturulmuştur. 2021 bütçe hazırlıkları yapılırken, teşkilat şemamızda Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Bilgi İşlem Birimi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanmasının daha uygun olduğu düşünülerek 2021 bütçe taslağında Bilgi İşlem Birimi harcama ve gelir kalemleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü altında toplanmış olduğundan; 07.07.2020 tarihli 2020/35 sayılı meclis kararı ile oluşturulan ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Belediyemizin Teşkilat Şemasında; yukarı açıklanan sebeple Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Bilgi İşlem Birimi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve 07.07.2020 tarihli 2020/35 sayılı meclis kararı ile oluşturulan 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Belediyemizin Teşkilat Şemasında Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olan Bilgi İşlem Birimi’nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlanmasına, 2021 mali yılı bütçesine uygun olarak hazırlan Çınarcık Belediye Başkanlığı- Teşkilat (Organizasyon) Şemasının yazı ekinde sunulan şekli ile kabul edilerek 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 43)

2.(Ek) Gündem Maddesi- Zabıta Müdürlüğü-Zabıta Amirliği’nin 01.09.2020 tarih ve 69109824-105.04-E.4681 sayılı yazısında, Taşliman Mahallesi Rüzgar Sokak No: 12/B- Çınarcık adresinde faaliyet gösteren “Şamdan Cafe 1984” isimli işyeri sahibi Serhat ÖZDEMİR, Küşat ve Ruhsat Birimine başvurarak Rüzgar Sokak’ ta bulunan işyerlerinin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesi talep etmiş ve konu ile ilgili Zabıta Müdürlüğü-Zabıta Amirliğince yazışmalar tamamlanmış olduğundan konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen olumlu yazılar doğrultusunda, 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Taşliman Mahallesi Rüzgar Sokak’ın ilçemizdeki içkili yerler bölgesine dahil edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 44)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 01.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!