EYLÜL 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı 07.09.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2021 Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2021 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen Plan Notu Revizyonu ve İlavesi ile Sokak İsim Değişikliği Talep konulu yazıları var. Bu 2 (iki) talep yazılarının belediyemiz meclis gündemime eklenerek görüşülmesini teklif etti ve teklif işaretli oylamaya sunuldu.  Meclis gündemine eklenmesi meclis başkanı tarafından teklif edilen 2 (iki) adet konunun meclis gündemine eklenerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2021 tarih ve E-17321053-105.03-5159 sayılı Yol Boyu Ticaret Talebi konulu yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 54)

 

2.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 31.08.2021 tarih ve E-32122008-105.03-5272 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 22/02/2007 tarihinde 26442 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 07.07.2020 tarih ve 2020/34  sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan 5. Dereceli 3 Adet TH sınıfından Mühendis Kadrolarının derecelerinin iptal edilip, TH sınıfından 3. Dereceli 3 adet Mühendis kadrolarının ihdas edilmesine ve ekte sunulan (II) sayılı kadro cetvelinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 55)

 

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 31.08.2021 tarih ve E-32122008-105.03-5273 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde; 2021 mali yılında 3 (üç) adet Tam Zamanlı Sözleşmeli “Mühendis” çalıştırılacak kadro unvanının 31.12.2021 tarihine kadar çalıştırılması, çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin belirlenmesi konularının Eylül ayı Meclis toplantımızın 2. Birleşim toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 56)

 

4.(EK) Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih ve E-17321053-105.03-5312 sayılı Plan Notu Revizyonu ve İlavesi konulu yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 57)

 

5.(EK) Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 02.09.2021 tarih ve E-17321053-105.03-5368 sayılı yazısında ki Sokak İsim değişikliği talebi Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; yazı ekindeki haritada sarı ile gösterilen Harmanlar Mahallesi, “Ihlamur-1 Sokak” isminin “Tahir Amca Sokak” olarak değiştirilmesi uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 58)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 08.09.2021 Çarşamba günü saat: 14:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 10.09.2021 Cuma günü saat 14:00’da yapılması kararlaştırıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını ve 1. Birleşim toplantısında gündemin 3. Maddesi olan Tam Zamanlı Sözleşmeli personellerin Çalıştırılması Talebinin 2. Birleşim toplantısında karara bağlanmasını görüşmek üzere, 10.09.2021 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis toplantısına Belediye Başkanı Numan SOYER başkanlık yaptı. Yapılan yoklamada Meclis Üyeleri Yüksel ADA ve Kenan ERTAŞ’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

Belediye Meclisimizin 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/54 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, yol boyu ticaret konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 08.09.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Karpuzdere Mevkii, pafta: G22D12B1B, ada:189, "2" sayılı parselin doğu cephesinde yer alan 26. Sokağın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Madde-19, 1.fıkrası, "f" bendi gereği yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiğine oy birliğiyle karar veren İmar Komisyonu Raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen talep ile ilgili olarak, Karpuzdere Mevkii, pafta: G22D12B1B, ada:189, "2" sayılı parselin doğu cephesinde yer alan 26. Sokağın yol güzergahı boyunca yol boyu ticaret talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:59)

 

Belediyemiz 2021 yılı Eylül ayı Olağan Meclis toplantısının 3.gündem maddesinde olup, 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında görüşülerek 2021/56 sayılı Meclis Kararıyla 2. Birleşim toplantısında karara bağlanması kararlaştırılan; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 31.08.2021 tarih ve E-32122008-105.03-5273 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde;  2021 mali yılında 3 (üç) adet Tam Zamanlı Sözleşmeli “Mühendis” çalıştırılacak kadro unvanının 31.12.2021 tarihine kadar çalıştırılmasına, çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımı, Sosyal Denge Tazminatı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nce belirlenen ve 07.07.2021 tarihli yayımlanan 9 nolu Genelgenin 1 ve 2 ödeme cetvelleri dahil olmak üzere net olarak, 05.01.2021 tarihli 2021/6 sayılı meclis kararı ile belirlenen mühendis ücretine uygun olarak temmuz ayında yapılan zamlar ile birlikte ödenen 7.862,63 TL tutarında ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarına genel bir artış yapılması durumunda yeni meclis kararı alınmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda artırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI ve Gürsoy AŞIKOĞLU red yönünde oy kullandı.) (Karar No:60)

Belediye Meclisimizin 07.09.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/57 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Plan Notu Revizyonu ve İlavesi konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 08.09.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, İmar Komisyonun oybirliği ile kabul ettiği raporun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, komisyon raporunda sunulan Belediyemiz uygulama imar planına ait plan notlarının revize edilmesine ve ilave plan notlarının eklenmesinin aynen kabul edilerek uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.09.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:61)

 

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.09.2021 tarihinde 1. birleşim ve 10.09.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

  

      Numan SOYER

       Gürsoy AŞIKOĞLU

        Ali KIRICI

       Meclis Başkanı

             Meclis Katibi

       Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!