EYLÜL 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                                                               

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Eylül Ayı Meclis Toplantısı 06.09.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, açılış konuşmasını yaptı. Meclis Başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 1. Olağanüstü Meclis Toplantısına ait karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclise bilgi verilecek konuların sunumuna geçildi.

 

Meclis üyelerine bilgi verilecek konular içerisinde yer alan Meclis Üyeleri Değişikliği hakkında;

 

  • Bağımsız Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK, 19.08.2022 tarihli 115474 sayılı dilekçe ile Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi olarak siyasi hayatına devam edeceğini bildirmiştir.
  •  Cumhuriyet Halk Partisi 1.Asil Meclis Üyesi Yüksel ADA, 23.08.2022 tarihli 115655 sayılı dilekçe ile meclis üyeliğinden istifa etmiş olduğundan, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde yedek üye listesine uygun olarak 1. Sıra yedek üye Ayşe YILDIZ 30.08.2019 tarihinde vefat ettiğinden, 2. Sıra yedek üye Erkan ALPASLAN davet edilmiş ancak, Erkan ALPASLAN Başkanlığımıza müracaat ederek görevi kabul etmemiş olduğundan, 3. Sıra yedek üye olan Özlem EDEPALİ’ye meclis üyeliği davet yazısı gönderilmiş olup, Cumhuriyet Halk Partisi 1. Asil Meclis Üyesi Yüksel ADA'nın yerine yapılacak İlk Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Özlem EDEPALİ 26.08.2022 tarihinden itibaren göreve başladığı meclis üyelerinin bilgisine sunulmuştur. 

 

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29.08.2022 tarih ve E-99565429-105.03-5627 sayılı yazısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisinden 1. asil üye olarak Belediye Meclis Üyeliğini kazanan Yüksel ADA, Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu dilekçe ile Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olup; Belediye Meclisinde 2. Başkan Vekili olarak görev yapan ve istifa eden Meclis Üyesinin yerine yapılacak olan ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. Maddesinin dördüncü fıkrası ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda gizli oy1a 1 (bir) meclis üyesinin Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmesi gerekmekte olduğunu belirtilip, gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçim için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine meclis üyelerine dağıtıldı ve dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edilerek okunmaya başlanıldı. Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 2. Başkan Vekilliğine Özlem EDEPALİ gizli oylamada mevcudun oyçokluğu seçilmiştir. (Karar No: 46)

 

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29.08.2022 tarih ve E-99565429-105.03-5624 sayılı yazısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisinden 1. asil üye olarak Belediye Meclis Üyeliğini kazanan Yüksel ADA,  Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu dilekçe ile Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olup; Belediye Meclisinde İmar Komisyonunda görev yapan ve istifa eden Meclis Üyesi yerine yapılacak olan ilk İhtisas Komisyonları Seçimlerine kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi hükümleri doğrultusunda 1 (bir) meclis üyesinin İmar Komisyonuna üye olarak seçilmesi gerekmekte olduğunu belirtilip seçim için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine meclis üyelerine dağıtıldı ve dağıtılan mühürlü zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edilerek okunmaya başlanıldı. Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, yapılacak olan ilk İhtisas Komisyonları Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Kenan ERTAŞ İmar Komisyonuna mevcudun oyçokluğu seçilmiştir. (Karar No: 47)

3.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve E-17321053-105.03-5653 sayılı yazısında ki talebi olan, İlçemiz, 3621 sayılı Kıyı Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelik bağlamında 11/07/1992 tarihinden önce, kent merkezi onaylı imar planı bulunan alanda kısmi yapılaşma tespit çalışmasına ait rapor ve paftası ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilave ve revizyonunun konularının değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 48)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve E-99315281-105.03-5651 sayılı yazısındaki talebi, Belediye Meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylama sunulmuştur. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Taşlısırt Mevkii ada:617, parsel: 1’de kayıtlı 129,84 m2’lik “Arsa” nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince satılmasının kabulüne, satışın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne uygun olarak yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 08.09.2022 Perşembe günü saat: 10:30’da toplanmasına, 2. birleşim meclis toplantısının 09.09.2022 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 09.09.2022 Cuma günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 06.09.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/48 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, 3621 sayılı Kıyı Kanunu Uygulamasına Dair Yönetmelik bağlamında 11/07/1992 tarihinden önce, kent merkezi onaylı imar planı bulunan alanda kısmi yapılaşma tespit çalışmasına ait rapor ve paftası ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilave ve revizyonunun konularının değerlendirilmesi için 08.09.2022 Perşembe günü saat: 10:30’da İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup,

 

Talep ile ilgili teknik destek alınarak incelenmesi amacıyla, Komisyonun 28/09/2022 tarihi Çarşamba günü saat:11.30’da yeniden toplanarak konuların değerlendirilmesi ve karara bağlanarak Ekim ayı Belediye Meclisinin ilk oturumunda görüşülmesine oy birliğiyle karar veren İmar Komisyon raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve E-17321053-105.03-5653 sayılı yazısında ki talebinin 2022 yılı Ekim ayı Olağan Meclis toplantısında karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.09.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 50)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.09.2022 tarihinde 1. Birleşim, 09.09.2022 tarihinde 2. Birleşim halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!