HAZİRAN 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Haziran Ayı Meclis Toplantısı 11.06.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, meclis üyelerine gündem teklif ve önerisi olup olmadığı soruldu ve gündem teklif ve öneri talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24.05.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.3207 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat Personelin 31.12.2019 tarihine kadar çalıştırılmasına, 2019 yılı için çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün belirlediği 10.01.2019 tarihinde yayınladığı 148 sayılı Genelgesi doğrultusunda  657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 46)

2.Gündem Maddesi-  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.05.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.3347  sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun "Diğer Kuruluşlarla İlişkiler" başlıklı 75.'inci maddesinin (a) bendi doğrultusunda Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu ile Belediye Başkanlığımız arasında, kurumsal kapasitenin arttırılması, yerel yönetimler alanında mevzuat, kişisel gelişim, ileri yöneticilik, yönetim ve sistem geliştirme ana başlıklarında daha çok uygulamaya dönük, belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin arttırılması, uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik 657 sayılı DMK'nın 214. - 225. 'inci maddeleri arasında belirtilen hizmet içi eğitim amaçlı iş birliği protokolü yapılması için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 47)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2019 tarih ve 17321053-105.04-E.3289 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Çınarcık İmar Planı Revizyonu, pafta: G22D13A1B, plan notlarının değerlendirilmesi ve revize edilmesi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 48)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 11.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Haziran ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 14.06.2019 Cuma günü saat:15:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Harun KARADEMİR, Ali ALTIPARMAK’ın toplantıya mazeretsiz olarak katılmadıkları, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 11.06.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/48 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık İmar Planı Revizyonu, pafta: G22D13A1B, plan notlarının değerlendirilmesi ve revize edilmesi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 13.06.2019 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu Mimar Şahnaz AYNUR tarafından yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup raporun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, Çınarcık İmar Planı Revizyonu, pafta: G22D13A1B plan notlarının komisyon raporunda eklenen ve değiştirilen maddelerinin aynen kabul edilerek uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:49)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 11.06.2019 tarihinde 1. Birleşim, 14.06.2019 tarihinde 2. birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!