HAZİRAN 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Haziran Ayı Meclis Toplantısı 05.06.2018 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA ve Serap TANRIKULU’ nun izinli sayılmaları yönünde Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçeler arz edildi. Yapılan yoklamada diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı tarafından meclis üyelerinin izinli sayılmaları işaretli oylamaya sunuldu ve oylama sonucu Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA ve Serap TANRIKULU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. 2018 Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oyçokluğu ile okunduğu şekliyle kabul edildi.(Meclis üyesi Sait SARAL geçen mecliste bulunmadığından red yönünde oy kullandı.) Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 24.05.2018 tarih ve 99565429-105.03-E.3726 sayılı yazısında, Çınarcık Belediye Spor Kulübüne nakdi yardımın yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise nakdi yardım miktarının belirlenmesi konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve  (Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümlerince Çınarcık Belediye Spor Kulübü’ne 96.792,39 TL nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 48)

2.Gündem Maddesi- Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 28.05.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.3771 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Kardeş Şehrimiz olan KKTC Alsancak Belediyesi 03.04.2018 tarih ve  60-4/18 sayılı yazılarıyla, Belediyemiz ile dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmek amacı ile karşılıklı "Kardeş Şehir Protokolü" imzalanması için  Belediyemizi kasabalarına davetinin, , KKTC’de yapılacak olan seçim tarihine göre bir tarih belirlemenin uygun olacağı düşünüldüğünden davetinin 2. Birleşim toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 49)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği'nin 28.05.2018 tarih ve 99315281-105.03-E.3758 sayılı yazısında,  11/05/2018 tarih, E. 4243 Sayılı Yalova Valiliği - İl  Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün yazısına istinaden yıllık beyan edilen ilan ve reklam vergisinin ödeme döneminin, iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödeme dönemiyle birleştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi. Meclis üyelerince talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylama sunuldu ve iki verginin ödeme dönemlerinin aynı olmasına, yıllık beyan edilen ilan ve reklam vergisinin ödeme döneminin, iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemesinin 1. taksiti Mart, Nisan, Mayıs ve 2. Taksiti Kasım ayında olmak üzere ödeme dönemiyle 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere birleştirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 50)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.05.2018 tarih ve 17321053-105.03-E.3825 sayılı yazısında; Resmi Gazete ’de yayınlanan, 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği gereği genel veya bölge otoparklarında karşılanması zorunluluğu ve bölgemizde 3 ayrı öneri bölge otopark alanı belirlenmiş olup, konunun Belediye Meclisi’nce görüşülmesi, 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 11. fıkrasının "...otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin...", "b" bendinde yer alan "birim otopark bedeli: (A + B) x 20 x Y" hesabında "Y" ile belirtilen uygulama oranının belirlenmesi talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, talep konusunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 51)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Ulaşım Hizmetleri Şefliği’nin 30.05.2018 tarih ve 70659960-105.03-E.3823 sayılı yazısı ile, Çınarcık Yalova arasında D4 Yeki Belgesi ile toplu taşıma yapacak Belediyemize ait araçların sayılarının, çalışma zamanlarının/sefer saatlerinin, kalkış ve varış noktaları ile güzergahlarının belirlenmesi talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 52)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 05.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Haziran ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Komisyonlara havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 08.06.2018 Cuma günü saat:15:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER ve Nizamettin BALKAYA’nın toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması ile komisyonlara havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/49 sayılı kararı ile, Kardeş Şehrimiz olan KKTC Alsancak Belediyesi 03.04.2018 tarih ve  60-4/18 sayılı yazılarıyla, Belediyemiz ile dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirmek amacı ile karşılıklı "Kardeş Şehir Protokolü" imzalanması için Belediyemizi kasabalarına davetinin Meclisimizin 2. Birleşim toplantısında karara bağlanması kararlaştırılmış olup, KKTC’de yapılacak olan seçimlerden dolayı ilerideki bir meclis toplantısında görüşülerek davetin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:53)

Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/51 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Resmi Gazete ’de yayınlanan, 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği’nin gereği genel veya bölge otoparklarında karşılanması konusunda ek-3, ek-4 ve ek-5 olmak üzere, 3 ayrı öneri bölge otopark alanı belirlenmiş olup, 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 11. fıkrasının "...otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin...", "b" bendinde yer alan "birim otopark bedeli: (A + B) x 20 x Y" hesabında "Y" ile belirtilen uygulama oranının belirlenmesi talepleri, talep edilen maddelerin görüşülmesi için,  06.06.2018 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, komisyon raporu oylamaya sunulmuş ve yapılan işaretli oylama sonucu, İmar Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, anılan yönetmeliğin 01.01.2019 tarihine kadar uzatılması ile daha ayrıntılı incelemeler yapılarak tekrar komisyonda görüşüldükten sonra Meclis Başkanlığı’na imar komisyonunun sunacağı rapora göre talebin karar bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:54)

Belediye Meclisimizin 05.06.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/52 sayılı kararı ile, Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Yalova arasında D4 Yeki Belgesi ile toplu taşıma yapacak Belediyemize ait araçların sayılarının, çalışma zamanlarının/sefer saatlerinin, kalkış ve varış noktaları ile güzergahlarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi için,  06.06.2018 tarihinde Trafik Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Trafik Komisyonu Raporu okunmuş ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, komisyon raporu oylamaya sunulmuş ve yapılan işaretli oylama sonucu, Trafik Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:55)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.06.2018 tarihinde 1. birleşim ve 08.06.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!