HAZİRAN 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Haziran Ayı Meclis Toplantısı 06.06.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde meclis gündeminin sıralaması ile bir önceki karar özetlerinin görüşülmesine geçildi.

 

2023 Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 24.05.2023 tarih ve E.99565429-105.03-3118 sayılı yazısında, İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise nakdi yardım miktarlarının belirlenmesi konulu yazısı, Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin (b) bendi (Değişik ikinci cümle:12/11/2012-6360/17 md.) ve  (Ek Fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/72013-6495/100md.) hükümleri gereğince Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylardan Belediyemize 2022 yılı içerisinde tahakkuk eden miktarı 42.287.080,60 TL, binde on ikisi 507.444,97 TL olup, Çınarcık Belediye Spor Kulübü’ne 450.000,00 TL ve Çınarcık Fırtına Spor Kulübü’ne 57.444,97 TL nakdi yardım yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.06.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 29)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 26.05.2023 tarihli E-23614940-105.03-3163 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemiz 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 10 – Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri 2023 Yılı Ücret Tarifesine “ I ” bendi '' Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin Yerinde İncelenme Tespit ve Sınıflandırma Hizmet Bedeli '' ve “İ” bendi  '' İlçe genelinde verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları için her yeni dönemde yeni çalışma ruhsatı alınması '' bentlerinin eklenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.06.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 30)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2023 tarih ve 3204 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan 204 adet parselin (ek-1 listede yer alan parseller) çevresinde yer alan ve tarım dışı kullanım izni verilen 77.490,34 m2 alanı kapsayan alanda yer alan 109 adet parsel (ek-2 listede yer alan parseller) için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 06.06.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 31)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 08.06.2023 Perşembe günü saat: 10:00’da, Tarife Komisyonunun 08.06.2023 Perşembe günü saat: 11:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 09.06.2023 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 Haziran ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonu ile Tarife Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere 09.06.2023 günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanarak, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında bir araya gelinmiş ve yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Mehmet Temel KOÇ’un mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, Meclis Üyesi Coşkun PARLAK’un mazeretli olarak toplantıya katılmadığı diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyesi Mehmet Temel KOÇ’un izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Mehmet Temel KOÇ’un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tarife Komisyonu ile İmar Komisyona havale edilen konuların raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 06.06.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/30 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 10 – Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerine eklenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talep konularını incelenmek üzere 08.06.2023 tarihinde Komisyon toplanmış ve hazırlamış oldukları 2023/2 sayılı Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 08.06.2023 tarihli 2023/2 sayılı Tarife Komisyon Raporu okunmuş, İşletme ve İştirakler Müdürü Volkan ŞİMŞEK tarafından sunumu yapılarak, rapor meclis üyelerince müzakere edilmiş olup, Belediyemiz 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 10 – Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerine eklenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi konulu tarife komisyon raporunun sunulduğu şekli ile kabul edilmesine, tarife değişikliğinin kaymakamlık makamının onayından sonra yürürlüğe girerek uygulanmasına; Çınarcık Belediye Meclisinin 09.06.2023 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:32)

 

  • Belediye Meclisimizin 06.06.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/31 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan 204 adet parselin (ek-1 listede yer alan parseller) çevresinde yer alan ve tarım dışı kullanım izni verilen 77.490,34 m2 alanı kapsayan alanda yer alan 109 adet parsel (ek-2 listede yer alan parseller) için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için 08.06.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları 2023/4 sayılı Raporu Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 08.06.2023 tarihli 2023/4 sayılı imar komisyon raporunda oybirliği ile kabul edilen ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınmasıyla ilgili, komisyonun  03/07/2023 tarihinde saat 10.00’da tekrar toplanarak konu ile ilgili raporun hazırlanarak Temmuz Meclis Toplantısında görüşülmek üzere sunulmasına, talep edilen konunun Temmuz Meclis Toplantısında karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.06.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:33)

 

Çınarcık Belediye Meclisinin 2023 yılı Haziran ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.06.2023 tarihinde 1. birleşim ve 09.06.2023 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!