İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

Belediyemiz hudutları içinde; insan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, ilgili yasa ve yönetmelikleri ile genelgeleri çerçevesinde; üst plan kararlarına uygun olarak, güncelleştirilmiş halihazır ve kadastral sınırları çizilmiş ayrıca onarlı yerleşime uygunluk amaçlı zemin etütlerinin de belirlendiği haritalar üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine de dayalı olarak hazırlanıp onanan uygulama imar planını ilgili yasa ve yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda uygulamaktır. Ayrıca gündeme gelecek yeni yasal düzenlemelere uygun ilgili görevlendirmeleri de gerçekleştirmektir.

Belediyemizin sahip olduğu taşınmazları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirip, Belediyemizin bütçesine katkı sağlamakla beraber, İlçemiz sınırları içinde çağdaş şehircilik ilkelerine uygun, gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın ilgili mevzuat çerçevesinde tasfiye edilerek kentsel dönüşüme ve gelişime katkı sağlamak amacıyla Çınarcık halkının mutluluğu öncelikli olmakla beraber kamu yararı göz önüne alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde deneyimli ve donanımlı personeli ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Gerekli Evraklar için tıklayınız

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!