KASIM 2018 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2018 yılı Olağan Kasım Ayı Meclis Toplantısı 06.11.2018 Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Tahsin YENER ve Sait SARAL’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2018 Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, bir önceki ayın karar özetleri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı teklifi olup olmadığı soruldu, teklif olmaması üzerine sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.10.2018 tarih ve E.7583 sayılı yazılarında; 2019 Mali Yılı Bütçe tasarısı ekte sunulmuş olup, 2019 Mali Yılı Bütçe tasarının Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 90)

2.Gündem Maddesi-  Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 31.10.2018 tarih ve 23614940-105.03-E.7608 sayılı yazılarında, 2019 yılı Gelir-Ücret Tarifesinin, Belediye Meclisimizde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Tarife  Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 91)

3.Gündem Maddesi-  Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 tarih ve 2018/54 sayılı kararı ile Resmi Gazete ’de yayınlanan, 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği’nin gereği genel veya bölge otoparkları karşılanması konusunda anılan yönetmeliğin geçerlilik tarihi 31.05.2018 tarihinde, 01.01.2019 tarihine kadar uzatıldığından, öneri bölge otopark alanlarının, 01.01.2019 tarihine kadar daha detaylı incelenmesine, incelemeler sonuçlandığında konunun yeniden İmar Komisyonunca görüşülerek karara bağlanmak üzere rapor hazırlayıp, Meclis Başkanlığına sunulmasına, Resmi Gazete ’de yayınlanan, 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği’nin gereği genel veya bölge otoparkları karşılanması konusunu Meclis Başkanlığı’na sunulacak komisyon raporuna göre karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup, İmar Komisyonu 22.02.2018 tarih, 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği’nin gereği genel veya bölge otoparkları karşılanması konusunda gerekli inceleme ve araştırmalarını yapmış ve karara bağlanmak üzere Meclis Başkanlığı’na sunmak üzere 30.10.2018 tarihinde bir araya gelerek komisyon raporunu hazırlamışlardır. Meclis Başkanlığı’na sunulan komisyon raporu Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Pınar KURŞUN tarafından meclise okundu ve haritalar üzerinde gösterimi yapıldı. İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilerek raporun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Nizamettin BALKAYA ve Hüseyin ÖZER çekimser yönde oy kullandı.)(Karar No: 92)

4.Gündem Maddesi-  Belediyemiz Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün 31.10.2018 tarih ve E.7577 sayılı yazısında, 31.03.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren; "Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetleri İşbirliği İçerisinde Yürütülmesine Dair Protokol" gereği; İlçemizde bulunan yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarına daha rahat cevap verebilmek için "hasta naklinde" kullanılmak üzere; Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilmesi söz konusu olan ambulansın Belediyemize hibe edilebilmesi için talep yapılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler neticesinde Belediyemize Sağlık Bakanlığı'ndan hibe olarak “Hasta Nakil Ambulansı” talep edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 93)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2018 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.11.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Komisyon Toplantılarının 08.11.2018 tarihinde, komisyon üyelerinin belirleyeceği saatlerde, kasım ayı olağan meclis toplantısının 2. Birleşimin 09.11.2018 tarihinde saat: 11:00’de yapılmasına karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2018 Kasım ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe ve Tarife Komisyonlarının Raporlarını görüşmek üzere, 09.11.2018 Cuma günü saat: 11:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanarak gerçekleştirmiştir. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, yoklama yapıldı ve Meclis Üyeleri Serap TANRIKULU ve Sait SARAL mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yoklama yapıldıktan sonra açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 06.11.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/90sayılı kararı ile, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Mali yılı bütçe tasarısı, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe tasarısının gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan bütçenin kabulü yönünde görüş beyan etmiştir.  2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca ad okunmak suretiyle oylanmak üzere Meclis üyelerine arz edildi.  2019 yılı Mali Bütçe Tasarısının tüm kalemlerinin ayrı ayrı, ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:94)
  • Belediye Meclisimizin 06.11.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2018/91 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2019 Çınarcık Belediyesi Gelir-Ücret Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde, 2019 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 95)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.11.2018 tarihinde 1. birleşim ve 09.11.2018 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!