KASIM 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Kasım Ayı Meclis Toplantısı 05.11.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı ve 2019 yılı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, meclis üyelerine gündem teklif ve önerisi olup olmadığı soruldu ve gündem teklif ve öneri talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 23.10.2019 tarih ve 99315281-105.03-E.6578 sayılı yazılarında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/f bendi gereğince yeni yıla girileceğinden Çınarcık Belediyesi 2020 Yılı Gelir Tarifesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Vergi ve Harç Tarifesinin Güncellenmesi ve Fen İşleri Müdürlüğüne ait Gelir Ücret Tarifesinde bulunmayan ve eklenmesi talep edilen “Sepetli Vinç Çalışma Ücreti(1/2 Saat)” ve “Kamyon Sefer Ücreti (Sefer Başına)” hususlarının Belediye Meclisimizde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 73)

2.Gündem Maddesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.10.2019 tarih ve E.6666 sayılı yazılarında; 2020 Mali Yılı Bütçe tasarısı ekte sunulmuş olup, 2020 Mali Yılı Bütçe tasarının Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 74)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.6664 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Emel BOZKAYA'nın 30.10.2019 tarih, 65497 kayıt nolu dilekçesiyle talep edilen, Çınarcık, Taşliman Mevkii, ada:372, "1" sayılı parselin bulunduğu bölgenin, "Otel" alanından, "Turizm+Ticaret" (TİCT) alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Plan Değişikliği talebi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 75)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 05.11.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 06.11.2019 günü saat: 16:00’da, Tarife Komisyonunun 07.11.2019 günü saat: 15:00’de, Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2019 günü saat: 16:00’da toplanmasına,  2. birleşim toplantısının 08.11.2019 Cuma günü saat 14:00’da yapılması kararlaştırıldı. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Kasım ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe, Tarife ve  İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 08.11.2019 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Komisyonlara havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 05.11.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/73 sayılı kararı ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2020 Çınarcık Belediyesi Gelir-Ücret Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2020 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde, 2020 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 76)

 

  • Belediye Meclisimizin 05.11.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/74 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 Mali yılı bütçe tasarısı, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe tasarısının gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan bütçenin kabulü yönünde görüş beyan etmiştir.  2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca madde madde, ad okunmak suretiyle oylanmak üzere Meclis üyelerine arz edildi.  2020 yılı Mali Bütçe Tasarısının tüm kalemlerinin ayrı ayrı, ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:77)
  • Belediye Meclisimizin 05.11.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/75 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Taşliman Mevkii, ada:372, "1" sayılı parselin bulunduğu bölgenin, "Otel" alanından, "Turizm+Ticaret" (TİCT) alanına dönüştürülmesine yönelik İmar Plan Değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 06.11.2019 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, Çınarcık, Taşliman Mevkii, ada:372, "1" sayılı parselin bulunduğu bölgeye ait plan değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.11.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:78)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.11.2019 tarihinde 1. birleşim ve 08.11.2019 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!