KASIM 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Kasım Ayı Meclis Toplantısı 03.11.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada Meclis üyesi Nizamettin BALKAYA’nın Covid-19 Pozitif olması sebebiyle toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, Meclis üyesi Nizamettin BALKAYA’nın izinli sayılmasını teklif etti meclis üyelerince oybirliği ile kabul edilerek meclis üyesi Nizamettin BALKAYA izinli sayıldı. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşını okundu.

2020 Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Bilgi, Teklif ve Öneriler kısmına geçildi. Meclis Başkanı, meclis üyelerine gündem dışı teklifi olup, olmadığını sordu? Gündem dışı teklifi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 23614940-105.03-E.6118 sayılı yazılarında, Belediyemiz 2021 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 47)

2. Gündem Maddesi- Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.10.2020 tarih ve 35657134-105.03-E.6166 sayılı yazılarında; 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı ekte sunulmuş olup, 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısının Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 48)

3. Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.6146 sayılı yazısında, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, pafta: G22D14A1D, ada:277, "1" sayılı parselin bulunduğu imar adasına ait İmar Plan Değişikliği dosyasının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve değerlendirilmesi için talebin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 49)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.6156 sayılı yazısında, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610 sayılı adalara ait, Belediyemiz tarafından hazırlatılan plan değişikliği dosyasının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve değerlendirilmesi için talebin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 50)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.10.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.6159 sayılı yazısında, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ada:114, "1" parsel ve ada:522, "39" sayılı parsellere ait imar planı değişikliği talebinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve değerlendirilmesi için talebin Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 51)

6. Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.10.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.6162 sayılı yazısı ile, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Belediye Meclisimizin almış olduğu 06/05/2014 tarih ve 2014/31 sayılı meclis kararı uyarınca, ilgili cetveller onaylanarak Norm kadromuzun oluşturulmasından sonra Belediyemizin Memur personellerinden yeniden yapılanmaya gidilmesi ve bazı memur unvan kadrolarında Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması uygun görülmüş olup, sözü edilen Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına 1. dereceli SH(sağlık Hizmetleri) sınıfından “Kimyager” kadrosunun iptal edilip yerine 1. dereceli SH(sağlık Hizmetleri) sınıfından “Hemşire” kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi ve ilgili kadro cetvellerinin meclisçe onaylanması hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda norm kadromuzda bulunan 1. dereceli SH(sağlık Hizmetleri) sınıfından “Kimyager” kadrosunun iptal edilip yerine 1. dereceli SH(sağlık Hizmetleri) sınıfından “Hemşire” kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvelinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 52)

7. Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28.11.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.6163 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2020 Mali yılı içerisinde Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda bir adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Hemşire'ye ve Sağlık Teknikeri'ne ihtiyaç duyulduğundan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak olan personellere ödenecek ücretin belirlenmesi hususlarının Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanmasını talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda; 2020 mali yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 1 adet Hemşire ve 1 adet Sağlık Teknikeri kadro unvanlarının 31.12.2020 tarihine kadar çalıştırılmasına, çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımı, Sosyal Denge Tazminatı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenen ve 08.07.2020 tarihli yayımlanan 7 nolu Genelgenin 1 ve 2 sayılı ödeme cetvellerinin tabanına göre ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarına genel bir artış yapılması durumunda yeni meclis kararı alınmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda artırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 53)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 03.11.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Tarife Komisyonunun 04.11.2020 günü saat: 14:00’de, Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.11.2020 günü saat: 15:00’de, İmar Komisyonunun 05.11.2020 günü saat: 16:00’da toplanmasına,  2. birleşim toplantısının 06.11.2020 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2020 Kasım ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe, Tarife ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 06.11.2020 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, Belediye Başkanı Numan SOYER ve Meclis üyesi Nizamettin BALKAYA’nın Covid-19 Pozitif olması sebebiyle raporlu olduklarından toplantıya katılmadığı, Meclis Başkan V. Mehmet Temel KOÇ’un annesi vefat ettiğinden toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis toplantısına Meclis 1. Başkan Vekili Ali ALTIPARMAK başkanlık yaptı. Meclis 1. Başkan Vekili, katılmayan meclis üyeleri Numan SOYER, Nizamettin BALKAYA ve Mehmet Temel KOÇ’un izinli sayılmalarını teklif etti. Teklif meclis üyelerince oybirliği ile kabul edilerek meclis üyeleri katılmayan meclis üyeleri Numan SOYER, Nizamettin BALKAYA ve Mehmet Temel KOÇ izinli sayıldılar. Meclis 1. Başkan Vekilinin açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşını okundu.

  • Belediye Meclisimizin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/47 sayılı kararı ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2021 Çınarcık Belediyesi Gelir-Ücret Tarifesi, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2021 yılı Gelir ve Ücret Tarifesi’nin tüm maddelerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde, 2021 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 54)
  • Belediye Meclisimizin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/48 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2021 Mali yılı bütçe tasarısı, Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe tasarısının gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan bütçenin kabulü yönünde görüş beyan etmiştir.  2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca madde madde, ad okunmak suretiyle oylanmak üzere Meclis üyelerine arz edildi.  2021 yılı Mali Bütçe Tasarısının tüm kalemlerinin ayrı ayrı, ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabul ve tastik edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:55)
  • Belediye Meclisimizin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/49 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, pafta: G22D14A1D, ada:277, "1" sayılı parselin bulunduğu imar adasına ait İmar Plan Değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.11.2020 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, pafta: G22D14A1D, ada:277, "1" sayılı parselin bulunduğu imar adasına ait İmar Plan Değişikliği talebinin, komisyon raporunda belirtildiği gibi daha detaylı inceleme yapılmak üzere, komisyon üyelerinin uygun göreceği bir günde toplanarak, komisyon raporunun hazırlanıp,  yapılacak olan bir sonraki meclis toplantısında talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:56)
  • Belediye Meclisimizin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/50 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610  sayılı adalara ait, Belediyemiz tarafından hazırlatılan plan değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.11.2020 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610  sayılı adalara ait, Belediyemiz tarafından hazırlatılan plan değişikliği ait İmar Plan Değişikliği talebinin, komisyon raporunda belirtildiği gibi daha detaylı inceleme yapılmak üzere, komisyon üyelerinin uygun göreceği bir günde toplanarak, komisyon raporunun hazırlanıp,  yapılacak olan bir sonraki meclis toplantısında talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No:57)

Belediye Meclisimizin 03.11.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/51 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ada:114, "1" parsel ve ada:522, "39" sayılı parsellere ait imar planı değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.11.2020 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ada:114, "1" parsel ve ada:522, "39" sayılı parsellere ait imar planı değişikliği talebinin, komisyon raporunda belirtildiği gibi daha detaylı inceleme yapılmak üzere, komisyon üyelerinin uygun göreceği bir günde toplanarak, komisyon raporunun hazırlanıp, yapılacak olan bir sonraki meclis toplantısında talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:58)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.11.2020 tarihinde 1. birleşim ve 06.11.2020 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!