KASIM 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Kasım Ayı Meclis Toplantısı 02.11.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2021 Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen Plan Değişikliği konulu iki adet talep yazıları var. Bu taleplerin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ediyorum dedi ve teklif işaretli oylamaya sunuldu.  Meclis gündemine eklenmesi meclis başkanı tarafından teklif edilen konuların, meclis gündemine (Ek 5 ve Ek 6. Gündem olarak) eklenerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 26.10.2021 tarih ve E-86214185-105.03-6709 sayılı yazısında ki talebi Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burulaş A.Ş. 'ne ait 16 BVH 42 plakalı 2007 model Mercedes Conecto c marka aracının; 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince Belediyemize bedelsiz hibesinin kabul edilmesine ve aracın Belediyemiz (T) cetvellerine eklenmesine, bahsi geçen 16 BVH 42 plakalı 2007 model Mercedes Conecto c marka aracın Belediyemiz adına alınması ile ilgili devir işlemleri, noter, trafik ve tüm resmi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ali ASAL’a tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 65)

2. Gündem Maddesi -Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25.10.2021 tarih ve E-35657134-105.03-6663 sayılı yazılarında; 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısı ekte sunulmuş olup, 2022 Mali Yılı Bütçe tasarısının Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 66)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27.10.2021 tarih ve E-35657134-105.03-6729 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve talep yazında belirtilen Belediyemizin birimlerinin 2021 Mali yılı bütçelerinde yetersiz ödenek olması sebebiyle aktarma yapılması ihtiyacı konusu üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,

Çınarcık Belediye Meclisinin, 02.11.2021 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 67)

 

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 27.10.2021 tarih ve E-23614940-105.03-6730 sayılı yazılarında, Belediyemiz 2022 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 68)

5.(EK) Gündem Maddesi- Meclis Başkanın gündem dışı teklifi üzerine oybirliği ile kabul edilerek meclis gündeminde görüşülmesi kabul edilen, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.11.2021 tarih ve E-17321053-105.03-6786 sayılı Plan Değişikliği konulu yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 69)

6.(EK) Gündem Maddesi- Meclis Başkanın gündem dışı teklifi üzerine oybirliği ile kabul edilerek meclis gündeminde görüşülmesi kabul edilen, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.11.2021 tarih ve E-17321053-105.03-6788 sayılı Plan Değişikliği konulu yazısı Meclis Üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 70)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 02.11.2021 tarihinde 1. Birleşimi gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Kasım ayı 2. Birleşim toplantısının 05.11.2021 Cuma günü saat : 14:00’de yapılması, Tarife Komisyonunun 03.11.2021 Çarşamba günü saat : 11:00’de, Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.11.2021 Çarşamba günü saat : 11:00’de,  İmar Komisyonumuz  04.11.2021 Perşembe günü saat : 11:30’da toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Kasım ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe, Tarife ve İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporunu görüşmek üzere, 05.11.2021 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK ve Gürsoy AŞIKOĞLU’nun mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/66 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 Mali yılı bütçe tasarısı, 03.11.2021 tarihinde toplanan Komisyonca incelenmiş olup, hazırlanan Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu, Bütçe tasarısının gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan bütçenin kabulü yönünde görüş beyan etmiştir.  2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca madde madde, ad okunmak suretiyle oylanmak üzere Meclis üyelerine arz edildi.  2022 yılı Mali Bütçe Tasarısının tüm kalemlerinin ayrı ayrı, madde madde ve ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabul ve tastik edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:71)

 

  • Belediye Meclisimizin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/67 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, birimler arası ödenek aktarımı konusu, 03.11.2021 tarihinde toplanan Komisyonca incelenmiş olup, hazırlanan Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyon raporu meclis üyelerine arz edildi. Meclis üyelerince müzakeresi yapılarak, talep işaretli oylamaya sunulmuş   olup, Çınarcık Belediye Meclisine havale edilen 2021 Mali yılı bütçesi içinde komisyon raporunda belirtilen kalemlere göre toplam 1.823.500,00 TL tutarındaki ödenekler arası aktarma yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin  (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi doğrultusunda; Komisyon İncelemesi bölümünde açıklandığı şekliyle kabulü ve tasdiki uygun görülen raporun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, oybirliği ile kabul ve tastik edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:72)
  • Belediye Meclisimizin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/68 sayılı kararı ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2022 Çınarcık Belediyesi Gelir-Ücret Tarifesi üzerinde çalışılması için 03.11.2021 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, tarife komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2022 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin tüm maddelerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde, 2022 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 73)

 

  • Belediye Meclisimizin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/69 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Plan Değişikliği konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 04.11.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Aktoprak Mevkii, ada: 554, "1" sayılı parsel ile ada:568, "1,2" sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusu incelenmiş olup; oybirliği ile red edilen İmar Plan Değişikliği talep konulu 2021/8 nolu komisyon raporu  meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemiz, Aktoprak Mevkii, ada: 554, "1" sayılı parsel ile ada:568, "1,2" sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:74)

 

 

 

 

  • Belediye Meclisimizin 02.11.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/70 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Plan Değişikliği konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 04.11.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık İlçesi 372 ada 3 sayılı parselin Planı değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:75)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.11.2021 tarihinde 1. birleşim ve 05.11.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Harun KARADEMİR

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

Meclis Katibi(Yedek)

 

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!