KASIM 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 01.11.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı ve tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, açılış konuşmasını yaptı. Meclis Başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde Fen İşleri Müdürlüğünden gelen YAKAP Ulaşım Yolu ve Yağmur Suyu Kanalı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması konulu talebin gündeme eklenmesini teklif ederek işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek gündemin sonuna eklendi.  Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 26.10.2022 tarih ve E-35657134-105.03-6887 sayılı yazılarında; 2023 Mali Yılı Bütçe tasarısı ekte sunulmuş olup, 2023 Mali Yılı Bütçe tasarısının Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 53)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24.10.2022 tarih ve E-35657134-105.03-6849  sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve talep yazında belirtilen Belediyemizin birimlerinin 2022 Mali yılı bütçelerinde yetersiz ödenek olması sebebiyle Belediyemiz birimleri arasında aktarma yapılması ihtiyacı duyulan konu üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 01.11.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 54)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 27. 24.10.2022 tarih ve E-23614940-105.03-6843 sayılı yazılarında, Belediyemiz 2023 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 01.11.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 55)

4.Gündem (EK) Maddesi- Meclis Başkanın gündem dışı teklifi üzerine oybirliği ile kabul edilerek meclis gündeminde görüşülmesi kabul edilen, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nün 31.10.2022 tarih ve E-32046879-105.03-6970 sayılı yazısında; Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliğinin 31.10.2022 tarihli 197 sayılı yazısı gereği, Kocaeli-Yalova Karayolundan Düzenli Depolama Tesisine Ulaşımı Sağlayan Yol ve Yağmur Suyu Kanalı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden 674.288,52 TL (AltıyüzyetmişdörtbinikiyüzseksensekizTLelliikiKRŞ) kredi kullanılması konusu Meclis üyelerine arz edilerek konunun müzakeresi yapılmış olup, talep edilen kredinin kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 56)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 01.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. Kasım ayı 2. Birleşim toplantısının 07.11.2022 Pazartesi günü saat: 11:00’de yapılması, Tarife Komisyonunun 04.11.2022 Cuma günü saat: 15:00’de, Plan ve Bütçe Komisyonunun 04.11.2022 Cuma günü saat : 13:30’da toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Kasım ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 07.11.2022 Pazartesi günü saat:11:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/53 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2023 Mali yılı bütçe tasarısı, 04.11.2022 tarihinde toplanan Komisyonca incelenmiş olup, hazırlanan Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu, Bütçe tasarısının gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan bütçenin kabulü yönünde görüş beyan etmiştir.  2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca madde madde, ad okunmak suretiyle oylanmak üzere Meclis üyelerine arz edildi.  2023 yılı Mali Bütçe Tasarısının tüm kalemlerinin ayrı ayrı, madde madde ve ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabul ve tastik edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:57)

 

  • Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/54 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, birimler arası ödenek aktarımı konusu, 04.11.2022 tarihinde toplanan Komisyonca incelenmiş olup, hazırlanan Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyon raporu meclis üyelerine arz edildi. Meclis üyelerince müzakeresi yapılarak, talep işaretli oylamaya sunulmuş   olup, Çınarcık Belediye Meclisine havale edilen 2022 Mali yılı bütçesi içinde komisyon raporunda belirtilen kalemlere göre toplam 2.500.000,00 TL tutarındaki ödenekler arası aktarma yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin  (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi doğrultusunda; Komisyon İncelemesi bölümünde açıklandığı şekliyle kabulü ve tasdiki uygun görülen raporun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, oybirliği ile kabul ve tastik edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli 2.Birleşim Toplantısında, karar verildi. (Karar No:72)
  • Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/55 sayılı kararı ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2023 Çınarcık Belediyesi Gelir-Ücret Tarifesi üzerinde çalışılması için 04.11.2022 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, tarife komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2023 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin tüm maddelerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde, 2023 yılı Gelir ve Ücret Tarifesinin okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Mehmet Emin ORUÇLİ  2023 gelir ücret tarifesine red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 73)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.11.2022 tarihinde 1. birleşim ve 07.11.2022 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!