KASIM 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 07.11.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katıldığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, açılış konuşmasını yaptı. Meclis Başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2023 yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve E-35657134-105.03-6907 sayılı yazılarında; 2024 Mali Yılı Bütçe tasarısı ekte sunulmuş olup, 2024 Mali Yılı Bütçe tasarısının Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 43)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve E-35657134-105.03-6906 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve talep yazında belirtilen Belediyemizin birimlerinin 2023 Mali yılı bütçesinde, Fen İşleri Müdürlüğüne tanımlanan Gayrimenkul Sermaye Ücreti kaleminde bulunan Gider Bütçesinden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları Gider Bütçesi Kalemine 12.000.000,00 TL aktarım yapılması ihtiyacı duyulan konu üzerinde gerekli incelemeleri yapılmak üzere, talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 44)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.10.2023 tarih ve E-76009538-105.03-6979 sayılı yazılarındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunuldu ve talep yazında belirtilen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce Belediyemize hibe edilen 2023 model Ford Trucks beyaz renkli çöp kamyonunun, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince Belediyemizin (T) cetvellerine eklenmesine ve fiili olarak Belediyemiz hizmetlerinde çöplerin toplanmasında kullanıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları başlıklı 15. Maddesinde belirtilen hükme istinaden çöp kamyonunun kamu hizmetine tahsisli olması sebebiyle aracın haczedilememesi kararının alınması talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 45)

4.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2023 tarihli, 7020 sayılı yazısındaki “Plan Değişikliği” konulu talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz, Çalıca, Köycivarı Mevkii, 175 ve 172 adaların bulunduğu alanda; HK  Planlama Mühendislik Danışmanlık İnşaat Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 46)

5.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2023 tarihli, 6971 sayılı yazısındaki “Plan Değişikliği” konulu talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz, Yalı Mevkii, 443 ve 444 adaların bulunduğu alanda; HK  Planlama Mühendislik Danışmanlık İnşaat Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 47)

6.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2023 tarih ve 6972 sayılı yazısındaki “Plan Değişikliği (Plan Notları)” konulu talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Çınarcık Revizyon İmar Planına ait plan notları ile ilgili HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan talebin karara bağlanması işaretli oylamaya sunulmuş olup, Meclis üyeleri Harun KARDEMİR, Özlem EDEPALİ, Coşkun PARLAK, Kenan ERTAŞ, Ali KIRCI, Gürsoy AŞIKOĞLU’nun red oyu verdiğinden 6 red oyuna karşılık 5 kabul oyu bulunduğundan talebin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde,  mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Karar No: 48)

7.Gündem Maddesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.11.2023 tarih ve 7004 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz,  Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan 204 adet parselin (ek-1 listede yer alan parseller) çevresinde yer alan ve tarım dışı kullanım izni verilen 77.490,34 m2 alanı kapsayan alanda yer alan 109 adet parsel (ek-2 listede yer alan parseller) için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 49)

8.Gündem Maddesi-  İşletme İştirakler Müdürlüğünün 01.11.2023 tarih ve 7002 sayılı yazılarında, Belediyemiz 2024 Yılı Gelir-Ücret Tarifesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi meclis üyelerine arz edildi ve konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 50)

9.Gündem Maddesi- İşletme İştirakler Müdürlüğünün 01.11.2023 tarih ve 7007 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık Kıyı Tahkimatı ve Sahil Dolgu alanının T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Belediyemize devri ve dolgu alanında yapılacak projeler için Yalova Milli Emlak İl Müdürlüğü ile protokol yapılması, yapılan protokole istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin “e” bendi ile aynı kanunun 18. maddesinin “j” bendi hükümleri gereğince üzerinde en fazla 20 ( yirmi ) yıl süreli olarak sınırlı ayni hak tesis edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda yap-işlet-devret modeli ile ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi ve Milli Emlak İl Müdürlüğü ile devir sözleşmesi-protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konularının üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 07.11.2023 tarihli 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 51)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 07.11.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. Kasım ayı 2. Birleşim toplantısının 10.11.2023 Cuma günü saat: 14:00’de yapılması, Tarife Komisyonumuzun 09.11.2023 Perşembe günü saat : 10:00’da, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09.11.2023 Perşembe günü saat : 11:00’de, İmar Komisyonumuzun 09.11.2023 Perşembe günü saat : 13:00’de  toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 Kasım ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe, Tarife ile İmar   Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 10.11.2023 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/43 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2024 Mali yılı bütçe tasarısı, 09.11.2023 tarihinde eksiksiz toplanan Komisyonca incelenmiş olup, hazırlanan 2023/2 nolu Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu, Bütçe tasarısının gelir ve gider denk olmak üzere hazırlanmış olan bütçenin kabulü yönünde görüş beyan etmiştir.  2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca madde madde, ad okunmak suretiyle oylanmak üzere Meclis üyelerine arz edildi.  2024 yılı Mali Bütçe Tasarısının tüm kalemlerinin ayrı ayrı, madde madde ve ad okunmak suretiyle yapılan oylamasında mevcudun oybirliği ile kabul ve tasdik edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2023 tarihli Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde karar verildi. (Karar No:52)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/44 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, birimler arası ödenek aktarımı konusu, 09.11.2023 tarihinde eksiksiz toplanan Komisyonca incelenmiş olup, hazırlanan 2023/3 nolu Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyon raporu meclis üyelerine arz edildi. Meclis üyelerince müzakeresi yapılarak, talep işaretli oylamaya sunulmuş   olup, Çınarcık Belediye Meclisine havale edilen 2023 Mali yılı bütçesi içinde komisyon raporunda belirtilen ödenekler arası aktarımın yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin  (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi doğrultusunda; Komisyon İncelemesi bölümünde açıklandığı şekliyle kabulü ve tasdiki uygun görülen raporun okunduğu şekliyle kabul edilmesine, mevcudun oybirliği ile kabul ve tasdik edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2023 tarihli Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminde karar verildi. (Karar No:53)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/46 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, Çalıca, Köycivarı Mevkii, 175 ve 172 adaların bulunduğu alanda HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanan  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 09.11.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, oybirliği ile kabul edilen İmar Plan Değişikliği talep konulu 2023/8 nolu komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemiz, Çalıca, Köycivarı Mevkii, 175 ve 172 adaların bulunduğu alanda HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret. A.Ş. tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif talebine oybirliği ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun okunduğu şekli ile kabul edilerek, talep edilen İmar Planı değişikliği kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2023 tarihli Kasım ayının olağan meclis toplantısının 2. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No:54)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/47 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, Yalı Mevkii, 443 ve 444 adaların bulunduğu alanda HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 09.11.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları 2023/9 nolu Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan İlçemiz, Yalı Mevkii, 443 ve 444 adaların bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif talebine oybirliği ile red kararı verilen 2023/9 nolu İmar Komisyon Raporu belediye meclisinde müzakere edildi. Meclis başkanı yapılan müzakereler neticesinde, İmar Planı değişikliği talebinin müdürlükten geldiği şekli ile kabul edilmesi işaretli oylama sundu. İşaretli oylama sonucunda, Yalı Mevkii, 443 ve 444 adaların bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2023 tarihli Kasım ayının olağan meclis toplantısının 2. Birleşiminde, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Ali KIRICI, Coşkun PARLAK, Kenan ERTAŞ, Özlem EDEPALİ ve Mehmet Temel KOÇ red yönünde oy kullanmış olup, 7 red oyuna karşılık 4 kabul oyu kullanılmıştır.) (Karar No:55)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/49 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi ve Yalova İl Toprak Koruma Kurulunun 27.04.2023 tarih, 2023/04-3/2 nolu kararı gereğince, 1989 yılından önce belirlenen yerleşim alanı sınırları içerisinde kalan 5403 sayılı Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı dışında kalan 204 adet parselin (ek-1 listede yer alan parseller) çevresinde yer alan ve tarım dışı kullanım izni verilen 77.490,34 m2 alanı kapsayan alanda yer alan 109 adet parsel (ek-2 listede yer alan parseller) için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için 09.11.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları 2023/10 sayılı Raporu Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı konusunda, komisyonun 04.12.2023 tarihinde saat 13.00’de tekrar toplanarak konu ile ilgili raporunu hazırlanarak Aralık Meclis Toplantısında karara bağlanması oybirliği ile kabul edilen 2023/10 sayılı imar komisyon raporu, meclis üyelerince müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonrasında Meclis Başkanı, Şenköy Köy Yerleşik Alan Sınırı belirlenmesi amacıyla ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müdürlükten geldiği şekli ile kabul edilmesini işaretli oylamaya sundu. Yapılan işaretli oylama sonucunda talep, oyçokluğu ile red edildi. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2023 tarihli 10.11.2023 tarihli Kasım ayının olağan meclis toplantısının 2. Birleşiminde, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Ali KIRICI, Coşkun PARLAK, Kenan ERTAŞ ve Özlem EDEPALİ red yönünde oy kullanmış olup, 6 red oyuna karşılık 5 kabul oyu kullanılmıştır.)  (Karar No:56)
  • Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/50 sayılı kararı ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 2024 Çınarcık Belediyesi Harç, Ücret ve Gelir Tarifesi üzerinde çalışılması için 09.11.2023 tarihinde Tarife Komisyonu eksiksiz toplanmış ve çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları 2023/4 sayılı Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, tarife komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; 2024 Çınarcık Belediyesi Harç, Ücret ve Gelir Tarifesinin tüm maddelerinin ayrı ayrı oylanması neticesinde, 2024 Çınarcık Belediyesi Harç, Ücret ve Gelir  Tarifesinin sunulduğu şekliyle kabulüne, 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2023 tarihli Kasım ayının olağan meclis toplantısının 2. Birleşiminde, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 57)

 

  • Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/51 sayılı kararı ile Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 13 Mart 2009 Tarihli Onay ile Çınarcık Kıyı Tahkimatı ve Sahil Dolgu Alanı Devir Sözleşmesi-Protokol Yapılması ve Yap-İşlet- Devret Modeli ile İhale Edilerek, Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi İçin Yetki Verilmesi  hususlarını incelenmek ve değerlendirmek üzere, 09.11.2023 tarihinde eksiksiz toplanmış ve çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları 2023/4 sayılı Komisyon Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 2023/4 nolu plan ve bütçe komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; kısmi olarak oybirliği ile kabul ve kısmi olarak oyçokluğu ile red edilen komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde meclis başkanı, dolgu alanının devir sözleşmesi- protokol işlemleri için Başkanlığına tam yetki verilmesini ve dolgu alanının üst yapım işleri için Belediye Encümenine yetki verilmesini işaretli oylamaya ayrı ayrı sunmuştur. İşaret oylamalar neticesinde;
  • 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık Kıyı Tahkimatı ve Sahil Dolgu alanının T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Belediyemize devri ve dolgu alanında yapılacak projeler için Yalova Milli Emlak İl Müdürlüğü ile devir sözleşmesi-protokol yapılması işlemleri için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile,
  • 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin “e” ve “j” bent hükümlerince, üzerinde en fazla 20 (yirmi) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yap-işlet-devret modelinde ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesi talebi; Meclis Üyeleri Coşkun PARLAK, Ali KIRICI, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ ve Özlem EDEPALİ’nin red yönündeki oyları ile 6 red oyuna karşın 5 kabul oyu kullanıldığından, üst yapım işleri için Belediye Encümenine istenilen yetki talebinin oyçokluğu ile red edilmesine,

Çınarcık Belediye Meclisinin 10.11.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.  (Dolgu alanının üst yapım işleri için Belediye Encümenine yetki talebi, Meclis Üyeleri Coşkun PARLAK, Ali KIRICI, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ ve Özlem EDEPALİ’nin red yönündeki oyları ile 6 red oyuna karşın 5 kabul oyu ile red edilmiştir.)(Karar No:58)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Kasım ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.11.2023 tarihinde 1. birleşim ve 10.11.2023 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!