MART 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı 05.03.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Ömür ERTÜRK’ün mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen ve Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması gereken 08.05.2018 tarihli 42 sayılı Meclis Kararımız ile kabul edilen kredinin kullanılmayan kısmının 2019 yılında kullanılması konusunun gündem dışı olarak görüşülüp, teklifin gündeme eklenmesi talebi, meclis üyelerince müzakere edilerek talep oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylamada sonucunda gündem dışı olup, görüşülmesi teklif edilen konunun 2019 yılı Mart ayı Meclis Toplantı Gündemine eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.(Karar No: 18) Başka bir gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Başka bir gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.02.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.1333 sayılı yazısında ki talebi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup, 06.02.2018 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen 2018/20 sayılı meclis kararımızın, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden, “12.03.2009 tarihinde, Belediye Meclisimizce onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun yapıldığı tarihte, kurum ve kuruluş görüşlerinin alınmadığı nedeni ile birlikte, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliklerinde değişiklik olması nedeniyle; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kararının alınmasının kabul edilmesine” olarak değiştirilmesinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 19)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.02.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.1338 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığımıza sunulan 27.02.2019 tarihli Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararı Raporu meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporu işaretli oylamaya sunulmuş olup; Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararının aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 20)

(EK)3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 04.03.2019 tarih ve 35657134-105.03-E.1422 sayılı talep yazısı Meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler  sonucunda, 08.05.2018 tarihli 42 sayılı Meclis Kararımız ile kamu ve özel bankalardan faiz ve masrafları dahil 2.129.000,00 TL borçlanılması için 5393 Belediye Kanunun 68. Maddesi gereğince Belediye Başkanı Avni KURT’a yetki verilmiş olup, belirlenen kredi limitinin kullanılmayan 500.000,00TL’lik kısmının 2019 yılı içerisinde 5393 Belediye Kanunun 67. Maddesi gereğince 6 ay vade ile kullanılması için Belediye Başkanı Avni KURT’un tam yetkili kılınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZER, Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandılar.) (Karar No: 21)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.03.2019 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!