MART 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı 03.03.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi. Meclis Başkanı, ordumuzun yürüttüğü “Bahar Kalkanı” na ait bildirgesini okudu ve meclis gündemini görüşmek üzere meclis oturumunu açtı.

2020 Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.1233 sayılı yazısında, 22/02/2018 tarih, "30340" sayılı Resmi Gazete yayınlanan Otopark Yönetmeliği doğrultusunda Belediye Meclisine havale edilen, 07.01.2020 tarih, "6" sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonunda görüşülerek Mart ayı meclisinde karara bağlanması kararlaştırılan "Çınarcık Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları"' konusu; 06.02.2020 tarihinde toplanan İmar Komisyonunda incelenmiş ve İmar Komisyon Raporu hazırlanmıştır. Konu, Belediye Meclisimizde müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; "Çınarcık Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları" nın uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek anılan ve ekte sunulan yönetmeliğin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis üyesi Ali KIRICI red yönünde oy kullandı.)  (Karar No: 16)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.1229 sayılı yazısında, Güvendik Kuyumculuk İnşaat ve Turizm Anonim Şirketi'nin 24.02.2020 tarih, 71283 kayıt nolu dilekçesiyle talep edilen, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parsellerin bölgedeki 06.09.2019 tarih ve 2019/68 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanan imar planı değişikliği sonrasındaki süreçte, hazırlanan avan proje geliştirilerek daha somut ve uygulanabilir hale getirildiği ve yapılan bu proje çalışması sonucunda alanda yapılacak Turizm Tesisi için E=3.20 yapılaşma hakkının yeterli olacağı belirtilmiştir. Bu sebeple yeniden düzenlenen, söz konusu bölgedeki yeni imar planı değişikliği konusunun, Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; konu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 17)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Amirliği’nin, 26.02.2020 tarih ve 70204891-105.03-E.1235 sayılı yazısı ile, hazırlanan “Çınarcık Belediyesi Kamuya Açık Alanlarda İlan, Reklam, Tabela ve Ticari Araçlarda Reklam Bulundurma Hakkındaki Yönetmelik”in Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması, anılan yönetmeliğin kabulü doğrultusunda yönetmeliğin 7. Bölüm "Ticari Araç Reklam Yetki ve İzin Belgeleri, Kampanyalar ile Denetimleri" başlıklı “Yetki ve izin belgesinin basımı, kullanıma sunulması ve ücretlerinin belirlenmesi” bendine istinaden alınacak ücretlerin Çınarcık Belediyesi 2020 yılı Tarife Ücretine eklenmesi konularının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep konusu Belediyemiz Meclisinde müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, 30 maddeden ibaret olan Zabıta Amirliği tarafından hazırlanan yönetmeliğin yazılı şekli ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine ve ayrıca anılan yönetmeliğin 7. Bölüm “Ticari Araç Reklam Yetki ve İzin Belgeleri Kampanyalar ile Denetimleri”  başlıklı “Yetki ve izin belgesinin basımı, kullanıma sunulması ve ücretlerinin belirlenmesi” bendine istinaden alınacak ücretlerin belirlenmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 18)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 03.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Tarife Komisyonunun 05.03.2020 günü saat: 15:00 ve İmar Komisyonunun 05.03.2020 günü saat: 16:00’da toplanmasına,  2. birleşim toplantısının 06.03.2020 Cuma günü saat 14:00’da yapılması kararlaştırıldı. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2020 Mart ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 06.03.2020 Cuma günü meclis üyeleri ile mutabık kalınarak meclis toplanma saatinde değişiklik yapılarak saat: 15:30'da başlamıştır. Yapılan yoklamada meclis üyesi Yüksel ADA’nın cenaze nedeniyle toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tarife ve İmar Komisyonlara havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 03.03.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/17 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parsellerin İmar Plan Değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.03.2020 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, Çınarcık, Karpuzdere Mevkii, ada:396, "8,9,11" sayılı parsellerin bulunduğu bölgeye ait okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek plan değişikliğinin uygun olduğuna, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:19)
  • Belediye Meclisimizin 03.03.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/18 sayılı kararı ile kabul edilen Çınarcık Belediyesi Kamuya Açık Alanlarda İlan, Reklam, Tabela ve Ticari Araçlarda Reklam Bulundurma Hakkındaki Yönetmelik”in 7. Bölüm "Ticari Araç Reklam Yetki ve İzin Belgeleri, Kampanyalar ile Denetimleri" başlıklı “Yetki ve izin belgesinin basımı, kullanıma sunulması ve ücretlerinin belirlenmesi” bendine istinaden alınacak ücretlerin Çınarcık Belediyesi Çınarcık Belediyesi 2020 yılı Tarife Ücretinde düzenlenmesi konusu Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilmiş ve Tarife Komisyonu 05.03.2020 tarihinde toplanarak konu üzerinde gerekli çalışmalarını yaparak raporunu hazırlamış ve meclis başkanlığımıza sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Belediyemizin 2020 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde 08.11.2019 tarih ve 2019/76 sayılı meclis kararıyla kabul edilen Çınarcık Belediyesi 2020 yılı Ücret Tarifesinin Madde 9, Zabıta Amirliği Hizmetleri 2020 Yılı Ücret Tarifesinin “E- Ticari Araç Reklam İzin ve Yetki Belgesi Ücreti (+KDV)(5393/18-f md),” 1 ve 2 nolu bentlerinin aşağıda görüldüğü gibi 500,00 TL’den 600,00 TL’ye çıkartılarak işlem yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 20)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.03.2020 tarihinde 1. birleşim ve 06.03.2020 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!