MART 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Martt Ayı Meclis Toplantısı 02.03.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2021 Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı; Belediyemizin kamu kurumlarına olan borçlarına karşılık taşınmazlarımızın devir, takas ve trampa edilmesi konusunun gündeme eklenerek görüşülmesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu ve Belediyemizin kamu kurumlarına olan borçlarına karşılık taşınmazlarımızın devir, takas ve trampa edilmesi teklifinin gündem dışı olarak  görüşülmek üzere Mart ayı meclis gündemine eklenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündeme eklenme teklifi bulunup bulunmadığı sordu? …Başka gündem dışı teklif olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, 12.02.2021 tarih ve E-35657134-105.03-909 sayılı yazısında; Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden 400.830,75 TL (DörtyüzbinsekizyüzotuzTLYetmişbeşKRŞ) kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtilip gerekli meclis kararının alınmasını talep etmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası Anonim Şirketinden 400.830,75 TL (DörtyüzbinsekizyüzotuzTLYetmişbeşKRŞ) kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetkilendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 24)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, 15.02.2021 tarih ve E-32046879-105.03-981 sayılı yazısında, 03/11/2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” kapsamında İlçemiz Karpuzdere Mahallesi, Teşvikiye Caddesi ve Şehit Yalçın Aydın Caddesi üzerinde projelendirilen ve İller Bankası  tarafından teşvik verilen  Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri kapsamında bölgenin Trafik açısından uygun olup olmadığı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri kapsamında bölgenin Trafik açısından uygun olup olmadığı meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 25)

(EK) 3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 02.03.2021 tarih ve E-23614940-105.03-1309 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Talep Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. Yapılan işaretli oylama sonucunda; Belediyemize ait Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Köyiçi Mevkii ada 3029, parsel 8'de 3.024,57 m2’lik kayıtlı taşınmaz, Belediyemize ait Yalova İli , Çınarcık İlçesi, Taşliman mahallesi, ada 364, parsel 21'de  800,08 m2’lik kayıtlı taşınmaz, Belediyemize ait olan Yalova İli , Çınarcık İlçesi, Taşlısırt Mevkii, ada 226 , parsel 1'de 14.878,67 m2’lik kayıtlı taşınmaz malların; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası "Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir ......." hükmü gereğince; Tapu Müdürlüğündeki tescil tarihi itibari ile hesaplanacak Belediyemizin tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına mahsuben, yukarıda belirtilen taşınmaz malların kıymet takdiri yapılarak, değerlerinin tespiti ile, taşınmaz ve/veya taşınmazların tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına devir edilmesine, devir iş ve işlemleri için Belediye Encümenine tam yetki verilmesine, Belediyemizin tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına olan borcuna karşılık  devri yapılacak olan yukarıda belirtilen taşınmazlar için  kıymet takdirinin borcun üstünde belirlenmesi  durumunda, 5393sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) fıkrası '' Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek'' hükmü gereğince; alacağa karşılık gelen kısım için kamu kurum ve kuruluşlarından taşınmaz mal alımına, trampa yapılmasına, bu iş ve işlemler için Belediye Encümenine tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 26)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 02.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Trafik Komisyonunun 03.03.2021 Çarşamba günü saat: 15:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 05.03.2021 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Mart ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Trafik Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 05.03.2021 günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Harun KARADEMİR’in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Trafik Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 02.03.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/25 sayılı kararı ile, Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karpuzdere Mahallesi, Teşvikiye Caddesi ve Şehit Yalçın Aydın Caddesi üzerinde projelendirilen ve İller Bankası tarafından teşvik verilen Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri kapsamında bölgenin Trafik açısından uygun olup olmadığı konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 03.03.2021 tarihinde Trafik Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Trafik komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup. İlçemiz Karpuzdere Mahallesi, Teşvikiye Caddesi ve Şehit Yalçın Aydın Caddesi üzerinde projelendirilen ve İller Bankası tarafından teşvik verilen Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri kapsamında bölgenin Trafik açısından uygun olduğuna ve komisyon raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:27)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.03.2021 tarihinde 1. birleşim ve 05.03.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!