MART 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı 01.03.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, Covid-19 testi pozitif çıkan Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’n izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi ve önerisi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı teklifi ve önerisi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü-Numarataj Birimi’nin 14.02.2022 tarih ve E-88485782-105.04-967 sayılı yazısında, Taşliman Mahallesi İmbat Sokak No: 8 - Çınarcık adresinde faaliyet gösteren “Ki Boutigue Hotel” isimli işyeri sahibi Hüseyin ÖZER, 27.12.2021 tarihli 103032 sayılı dilekçe ile müracaat ederek İmbat Sokak No: 8’de bulunan işyerlerinin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesi talep etmiş ve konu ile ilgili yazışmalar tamamlanmış olduğundan konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi.   Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, ilçemizdeki içkili yerler bölgesine, Taşliman Mahallesi İmbat Sokak No: 8’de bulunan işyerlerinin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 20)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 23.02.2022 tarih ve E-35657134-105.03-1259 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi.  Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, Belediyemizde çalışıp emekliliğe hak kazanan yazı ekindeki listede belirtilen 6 (altı) adet personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere toplam 1.548.125,06TL'nin (BirmilyonbeşyüzkırksekizbinyüzyirmibeşTLAltıKRŞ) İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzeri Belediye Başkanı Numan SOYER' e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 21)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Müdürlüğü’nün 22.02.2022 tarih ve E-17321053-105.03-1253 sayılı yazısında ki talebi, meclis üyelerine arz edildi. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 08.12.2021 tarih ve 2357159 sayılı yazısıyla tarafımıza gönderilen Plan İnceleme Raporunda; Belediyemiz Meclisinin 10.09.2021 tarihli 61 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar planına ait plan notlarının revize edilmesi ve ilave plan notlarının eklenmesi konulu plan tadilatında yer alan riskli yapıların dönüştürülmesine ilişkin 41 nolu plan notunun uygulanması durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırılık oluşturacağı bildirildiğinden, söz konusu plan notunun iptal edilmesi talep konusunun üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 22)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 01.0.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. 2022 yılı olağan Mart ayı 2. Birleşim toplantısının 04.03.2022 Cuma günü saat : 14:00’de yapılması, İmar Komisyonunun 02.03.2022 Çarşamba günü saat : 14:00’de  toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Mart ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 04.03.2022 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, Covid-19 testi pozitif çıkan Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’n izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde komisyona havale edilen konuyu görüşmek toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 01.03.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2022/22 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “41 nolu plan notunun iptal edilmesi” konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 02.03.2022 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek bahsi geçen talep işaretli oylamaya sunulmuş olup, katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile kabul ettiği raporun aynen okunduğu şekli ile kabul edilmesine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 08.12.2021 tarih ve 2357159 sayılı yazısıyla tarafımıza gönderilen Plan İnceleme Raporunda; söz konusu plan notunun uygulanması durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırılık oluşturacağı bildirildiğinden söz konusu 10.09.2021 tarihli 61 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar planına ait plan notlarının revize edilmesi ve ilave plan notlarının eklenmesi konulu plan tadilatında yer alan riskli yapıların dönüştürülmesine ilişkin 41 nolu plan notunun iptal edilmesine, plan notunun uygulanmasına ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde herhangi bir değişiklik olması durumunda plan notunun yeniden değerlendirilerek meclis gündemine getirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:23)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 01.03.2022 tarihinde 1. birleşim ve 04.03.2022 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!