MART 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı 07.03.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde meclis gündeminin sıralaması ile bir önceki karar özetlerinin görüşülmesine geçildi.

 

2023 Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.02.2023 tarih ve E-32122008-105.03-1347 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde meclis üyelerince yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 26.01.2023 tarihli 32085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine göre Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışan personellerin memur kadrolarına geçirilmesi ile ilgili yazıda sunulan norm kadro düzenlenmesi doğrultusunda, Belediyemiz norm kadrolarında toplam 15 adet olmak üzere, yazıda belirtilen kadro sınıf, unvan ve derecelerin iptal edilip, yerine yazıda belirtilen kadro sınıf, unvan ve derecelerinin ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin mecliste onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 14)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 01.03.2023 tarih ve E-32122008-105.03-1378 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Talep üzerinde meclis üyelerince yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 17/04/2022 tarih ve 31812 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Belediyemiz (D) 9 grubuna yükseltilen Belediyemize ilave olarak verilen 18 adet kadro Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda 3, 4, 5 ve 6 sayılı cetvellerden belirlenerek yazı ekinde sunulan (I) sayılı cetvelde belirtilen 18 adet memur kadro sınıf, unvan ve derecelerinin ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvelinin mecliste onaylanmasına, anılan Müdürlüklerin mevcut Teşkilat (organizasyon) şemasında başkanlığa bağlı olarak eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.03.2023 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 15)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 07.03.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!