MART 2024 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2024 yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı 05.03.2024 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAKve Coşkun PARLAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde gündemsiz toplanan meclis toplantısında 2024 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısına ait karar özetinin görüşülmesine geçildi.

 

2024 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, 2024 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı karar özeti mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

2024 yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı gündemsiz olarak başlamış olup, Meclis Başkanı gündemsiz toplantıya, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden gelen “Belediyemize alınan sıfır kilometre 2 adet otobüsün belediyemiz (T) cetveline eklenmesi ve araçların haczedilmemesi” konusunun gündeme eklenerek mecliste görüşülmesini teklif etti. Meclis Başkanı, teklifini işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek 1 (bir) adet “Belediyemize alınan sıfır kilometre 2 adet otobüsün belediyemiz (T) cetveline eklenmesi ve araçların haczedilmemesi” konu gündeme eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından gündemsiz toplanan meclis gündemine, gündem dışı eklenen 1 (bir) adet konunun görüşülmesine geçildi.

 

1.(EK) Gündem Maddesi- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 04.03.2024 tarihli 1451 sayılı yazısındaki, Belediyemize alınan 2023 model Otokar marka 77 ACY 528 plakalı 22582509 motor nolu NLRTMR130PA010436 şase numaralı  ve 77 ACY 536 plakalı 22592138 motor nolu NLRTMR130PA010441 şase numaralı iki (2) adet otobüs fiili olarak belediyemiz ulaşım hizmetlerinde kullanılacağından, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 15. maddesi hükümleri doğrultusunda gerekli olan haczedilmez kararının alınarak araçların Belediyemiz (T) cetveline eklenmesi konusu meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemize alınan 2023 model Otokar marka 77 ACY 528 plakalı 22582509 motor nolu NLRTMR130PA010436 şase numaralı ve 77 ACY 536 plakalı 22592138 motor nolu NLRTMR130PA010441 şase numaralı iki (2) adet otobüsün, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince Belediyemizin (T) cetvellerine eklenmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinde belirtilen hükme istinaden, yukarıda bilgileri verilen iki (2) adet otobüs fiili olarak Belediyemizin ulaşım hizmetlerinde kullanılacağından, kamu hizmetine tahsisli olması sebebiyle anılan araçların haczedilememesi kararının alınması talebinin kabul edilmesine; Çınarcık Belediye Meclisinin 05.03.2024 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 12)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Mart ayı olağan Meclis Toplantısı tek birleşim olarak 05.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

 

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!