MAYIS 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 07.05.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, meclis üyelerine gündem teklif ve önerisi olup olmadığı soruldu. Meclis üyesi Harun KARADEMİR’in talebi okundu, meclisin görev yetki ve sorunlukları arasında bulunmadığından ve mecliste karara bağlanacak bir konu olmadığından da talebin teklif ve önerilerde değerlendirmeden oturumun kapanışından sonra konuşulmasının uygun olacağı meclis başkanı tarafından değerlendirilmiş olup, başka bir talep olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih ve 35657134-105.03-E.2666 sayılı yazısında, Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeni tarafından incelenerek 15.04.2019 tarih ve 2018/57 sayılı Encümen Kararı alınarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereği, Mayıs ayı içerisinde görüşülmesi gereken Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları konulu yazısının, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra,  Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 35)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 19.04.2019 tarih ve 99565429-105.03-E.2440 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) Tüzüğü'nün 9. Maddesi doğrultusunda ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (o) bendi uyarınca, Belediyemizin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) üyeliğinden ayrılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)  (Karar No: 36)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih ve 99565429-105.03-E.2654 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin (EMARCEB) Tüzüğü'nün 38. Maddesi doğrultusunda ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (o) bendi uyarınca, Belediyemizin Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARCEB) üyeliğinden ayrılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup; 5 red- 7 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)  (Karar No: 37)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.12.2018 tarih ve 32122008-105.03-E.8895 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin 13. Maddesi uyarınca, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına işçi kadrosunu iptal edip, şoför kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup; 5 red- 7 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 38)

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.2667 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin 11. Maddesi uyarınca, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına 4. dereceli TH (Teknik Hizmetler) sınıfından Mimar kadrosunun iptal edilip yerine 1. dereceli TH sınıfından Programcı kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvellerinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup; 5 red- 7 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 39)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.2665 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcı Personelin 31.12.2019 tarihine kadar çalıştırılmasına, 2019 yılı için çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün belirlediği 10.01.2019 tarihinde yayınladığı 148 sayılı Genelgesi doğrultusunda  657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 40)

7.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 26.04.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.2600 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesi (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) ve aynı kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı ödenmesine, sosyal denge tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile görüşme yapılmasına ve sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapmak üzere Çınarcık Belediye Başkanı Numan SOYER'e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 41)

8.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 02.05.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.2715 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; 696 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ilgili maddeleri doğrultusunda kurumumuzda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için 23.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Çınarcık Belediyesi Personel Limited Şirketinin 29.03.2018 tarihinde tescili ilan edilen ve tüzel kişilik adına temsile yetkili olan Ferit SERİN'in 02.05.2019 tarihinde şirketteki görevinden istifa ettiğinden dolayı, yerine tüzel kişiliği temsile yetkili olarak Çınarcık Belediye Başkanı Numan SOYER 'in atanmasına, iş ve işlemleri için tam yetki verilmesine ve yapılacak giderlerin şirket tarafından karşılanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 42)

9.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 02.05.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.2708 sayılı yazısı, meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; , 5393 Sayılı Belediye Kanununun Diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75'nci Maddesinin (a), (b) bentleri ve aynı kanunun 18. maddesinin (p) bendi doğrultusunda; Belediye Başkanlığımızın üyesi bulunduğu tüm birliklerde, kurumlar arasında görülen ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü araç, gereç, malzeme yardımı ve kurumlar arasında iş gücü ihtiyacı doğrultusunda karşılıklı personel temini yapmak için üye olduğumuz tüm birlikler ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Numan SOYER'e genel ve tam yetki verilmesine,Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup; 5 red- 7 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 43)

10.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24.04.2017 tarih ve 35657134-105.03-E.3026 yazısı Meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler  sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68 Maddesi (e) fıkrası hükmü gereği Belediyenin 2018 Mali yılı İdare Gelir Kesin Hesabına, 31.12.2018 tarihli ve 30642(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete Yayınlanan ve VUK Genel Tebliği(Sıra No: 504) ile %,23.73 olarak tespit edilen yeniden değerlenme oranına istinaden, 2018 Mali yılına ait İdare Gelir Kesin hesabının Yeniden değerlenme oranı ile artırılması neticesinde Belediyemizce 2018 mali yılı içerisinde % 10 u geçmeyen iç borçlanma işlemine istinaden Faiz ve Banka Masrafları dahil olmak üzere 1.432.774,72 TL ve en çok 48 ay vadeye kadar kredi kullanılması konusunda Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetkili kılınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullanmış olup; 5 red- 7 kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)  (Karar No: 44)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 07.05.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Mayıs ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 09.05.2019 Perşembe günü saat:11:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. (Tüm meclis üyelerine toplantı saati ile ilgili değişiklik bilgisi verildi tutanağı tutuldu) Yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ’ın toplantıya mazeretsiz olarak katılmadıkları, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi hükmü doğrultusunda salt çoğunluk (7) yedi meclis üyesi ile sağlandığından açılış konuşması ile komisyona havale edilen 2018 Yılı Kesin Hesap Komisyon Raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 07.05.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2019/35 sayılı kararı ile, Belediyemiz Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen, 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları incelenmek üzere 09.05.2019 tarihinde Kesin Hesap Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Kesin Hesap Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının madde madde ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince kabul ve tasdikine, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:45)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 07.05.2019 tarihinde 1. Birleşim, 09.05.2019 tarihinde 2. birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!