MAYIS 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2021 tarihli, 868613 sayılı yazısı ve Yalova Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 28.04.2021 tarihli, 870908 sayılı yazılarına istinaden; Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 17.05.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.

 

2021 Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

            Dilekçe, Teklif, Bilgi ve Öneriler bölümünde Meclis Başkanı, “Meclis Başkanlığımıza, CHP’li meclis üyelerinin ihtisas komisyonlarının yenilenmesi ile ilgili bir dilekçesi var. Bu dilekçeyi gerekli incelemelerin ve araştırmanın yapılması için hukuk birimimize sevk ediyorum. Sonrasında gelen cevaba göre ne yapacağımızı belirleriz. Başka önerisi, teklifi olan var mı?...” dedi. Meclis Üyesi Harun KARADEMİR söz istedi ve CHP’li meclis üyeleri adına İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulüm için bildirge okudu.

Başka gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14.04.2021 tarih ve E-35657134-105.03-2310 sayılı yazısında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan ve Belediye Encümeni tarafından incelenerek 12.04.2021 tarih ve 2021/51 sayılı Encümen Kararıyla Meclise sevki oybirliği ile uygun bulunan, Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin Belediyemiz Meclisine sunulması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve talebin Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra,  Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 36)

 2.Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğü'nün 06.05.2021 tarih ve E-32046879-105.03-2760 sayılı yazısında ki yetki verilmesi talebi, meclis üyelerine arz edildi. Belediye meclisinde yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemizde meydana gelen heyelanların nedenlerinin ve iyileştirme yöntemlerinin araştırılması, hazırlanacak iyileştirme projelerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, geliştirilen bu projelerin uygulanması amacıyla denetim, kontrol, danışmanlık, araştırma ve geliştirme hizmetlerinin iş ve işlemleri için, üniversiteler ve üniversitelere bağlı kurumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla sözleşme ve/veya protokol yapmak üzere Belediye Başkanı'na tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 37)

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.04.2021 tarih ve E-32122008-105.03-2544 sayılı yazısında ki, kadro iptal ve ihdası konusu meclis üyelerine arz edildi. Talep müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; Belediyemizin norm kadrosunda bulunan 3. dereceli GİH sınıfında Zabıta Müdürlüğü kadrosunun iptal edilip yerine 1. dereceli GİH sınıfından Zabıta Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvelinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 38)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 30.01.2019 tarih ve E-99315281-105.03-2734 sayılı yazısında, 30.04.2021 tarih ve 90517 sayılı dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Fahid Nsaer N Albenayani isimli şahıs;  Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada: 261, "2" nolu parselde bulunan Belediye Başkanlığımıza ait hisseyi alma talebinde bulunmuş olduğundan hisse satışı konulu talep, meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylama sunulmuştur. Tapu kayıt bilgilerinde Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada: 261, "2" nolu parsel, “Arsa” nitelikli 409,90 m2 olan taşınmaz, 549/800 hisse payı (281,29 m2) Fahid Nsaer N Albenayani (Kimlik No: 99356620178) ve 251/800 hisse payı (128,61 m2)  Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı olup; Çalıca Köyü, Petkoçeşmesi Mevkii, ada: 261, "2" nolu parsel, “Arsa” nitelikli 409,90 m2 olan taşınmazda ki Belediye Başkanlığımıza ait olan 251/800 hisse payına tekabül eden 128,61m2’nin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince satılmasının kabulüne, satışın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Coşkun PARLAK, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ ve Ali ALTIPARMAK red yönünde oy kullanmış olup, 6 red- 6 kabul oylarıyla eşitlik söz konusu olduğundan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. maddesi gereği Meclis Başkanı kabul tarafında bulunduğundan oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No: 39)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 07.05.2021 tarih ve E-17321053-105.03-2785 sayılı yazısında ki talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; yazı ekindeki haritada sarı ile gösterilen Taşliman Mahallesi, "Yeni PTT Sokak" isminin "Hüseyin Nihal ATSIZ Sokak" olarak değiştirilmesi için dilekçe veren Gökmen BAYRAKTAR’ın talebinin ret edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis üyeleri Numan SOYER, Murat SAVAŞ, M.Emin ORUÇLİ, M.Temel KOÇ, Nizamettin BALKAYA kabul yönünde oy kullanmış olup, Meclis Üyeleri Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK, Gürsoy AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Yüksel ADA ve Ali ALTIPARMAK ret yönünde oy kullanmış olduğundan, talep 5 kabul, 7 ret oyuyla oyçokluğu ile ret edilmiştir.) (Karar No: 40)

 

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.04.2021 tarih ve E-17321053-105.03-2618 sayılı yazısında ki talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; yazı ekindeki haritada sarı ile gösterilen Hasanbaba Mahallesi, "803 no'lu Sokak" isminin "AĞADAYI Sokak" olarak değiştirilmesi için dilekçe veren Mehmet KILIÇARSLAN, Veysel KILIÇARSLAN ve Harun KILIÇARSLAN’ın talebi uygun görülmüş olup, Hasanbaba Mahallesi, "803 no'lu Sokak" isminin "AĞADAYI Sokak" olarak değiştirilmesinin uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 41)

 

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.04.2021 tarih ve E-17321053-105.03-2617 sayılı yazısında ki talebi, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; yazı ekindeki haritada sarı ile gösterilen Çamlık Mahallesi, "691 nolu Sokak" isminin "Gazi Ahmet ADA Sokak" olarak değiştirilmesi için dilekçe veren Emin Selçuk ADA’ın talebi uygun görülmüş olup, Çamlık Mahallesi, "691 nolu Sokak" isminin "Gazi Ahmet ADA Sokak" olarak değiştirilmesinin uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 42)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 17.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.05.2021 Salı günü saat: 11:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 18.05.2021 Salı günü saat 15:00’de yapılması kararlaştırıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Mayıs ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 18.05.2021 günü saat : 15:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında, 18.05.2021 Salı günü saat: 15:00’da Mayıs ayı 2. Birleşim toplantısına başlamak üzere bir araya gelinmiş ve yapılan yoklamada Meclis Üyeleri; Coşkun PARLAK, Yüksel ADA, Ali KIRICI, Harun KARADEMİR, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ ve Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Yapılan yoklamada yukarıda isimleri yazılı yedi (7) meclis üyesinin katılmadığı yoklama cetveli ile tespit edilmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Toplantı ve Karar Yeter Sayısı” başlıklı 22. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin “Toplantı ve Karar Yeter Sayısı” başlıklı 10. Maddesi doğrultusunda Belediye Meclisimizin salt çoğunluğu olan yedi (7) meclis üyesi toplantıya iştirak etmediğinden, Meclis Başkanı Numan SOYER 2021 Yılı Olağan Mayıs Ayı 3. Birleşim Toplantısının 20.05.2021 Perşembe günü saat:10:00’da yapılmasını tespit ederek Belediye Meclisinin 2. Birleşimini tatil etmiştir. Meclis 2. Birleşiminin tatili ile ilgili Belediye Meclisinde hazır bulunan Meclis Üyelerince 18.05.2021 Salı günü saat:15:15’de tutanak altına almıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Mayıs ayı 3. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 20.05.2021 günü saat : 10:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada Meclis üyesi Yüksel ADA’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Plan ve Bütçe Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

Belediye Meclisimizin 17.05.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/36 sayılı kararı ile, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları incelenmek üzere 18.05.2021 tarihinde Komisyon toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunmuş, Mali Hizmetler Müdürü tarafından sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının madde madde ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince kabul ve tasdikine, Çınarcık Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarihli 3. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:43)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 17.05.2021 tarihinde 1. Birleşim, 18.05.2021 tarihinde 2. Birleşim ve 20.05.2021 tarihinde 3. Birleşim olmak üzere, üç toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER                                 Gürsoy AŞIKOĞLU                         Ali KIRICI 
Meclis Başkanı                                      Meclis Katibi                               Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!