MAYIS 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

                                                                                                                                                                               

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Mauıs Ayı Meclis Toplantısı 10.05.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun meclis toplantısına katılamayacağı ve izinli sayılması talep konulu dilekçesi başkanlığa arz edildi. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun mazeretli olarak toplantıya katılmadığı diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Gürsoy AŞIKOĞLU’nun izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Meclis Üyesi Harun KARADEMİR söz alarak 08.04.2022 tarihli Nisan ayı olağan meclis toplantısının 2. Birleşimine ait Meclis Karar Özetleri Tutanağında yer alan 2022/29 sayılı Meclis Kararına ait özetin içerinde yer alan “Belediyemizin zarara uğramaması için” ibaresinin komisyon üyelerini zan altında bıraktığından sebeple kaldırılması talep etti. Yapılan müzakereler neticesinde meclis başkanı talebi işaretli oylamaya sunarak gündeme eklenmesini teklif etti ve talep edilen değişiklik meclis gündemine eklendi. Başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen bulunmaması üzerine, 2022 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Karar Özetlerinde talep edilen değişiklik maddesi (2022/29  md.) dışındaki tüm maddeleri işaretli oylamaya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

            Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi ve önerisi bulunup bulunmadığı soruldu? Meclis Üyesi Ali KIRICI söz alarak başkanlığa 1) Belediyenin bir önceki dönemden devir alınan borçlardan sonraki borçlanma 2) SGK borçlandırmasının yapılandırmasının bozulup, bozulmadığı konularında bilgi talep etti.  Belediye meclisinde yapılan müzakereler neticesinde talep edilen bilgilerin Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilmesine karar verildi. Başka gündem dışı teklifi ve önerisi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.04.2022 tarih ve E-35657134-105.03-2861 sayılı yazısında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan ve Belediye Encümeni tarafından incelenerek 25.04.2022 tarih ve 2022/56 sayılı Encümen Kararıyla Meclise sevki oybirliği ile uygun bulunan, Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin Belediyemiz Meclisine sunulması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve talebin Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra,  Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 31)

 2.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.04.2022 tarih ve E-35657134-105.03-2856 sayılı yazısındaki talep konusu, belediye meclis üyelerine arz edildi.  Belediye Meclisinde yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylama yapılarak; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ilgi yazıda belirtilen bütçe giderleri kodu ve tutarlarında yıl sonuna kadar yapılacak olan ödemelerin yetersizliği sebebi ile Ek ödenek ihtiyacı oluştuğundan ilgili yazıda belirtilen bütçe ihtiyacının karşılığı olarak gösterilen gelir kalemleri konusu üzerinde gerekli incelemeler yapılmak üzere, talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 32)

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- Kültür ve Sosyal İşler Şefliği’nin, 28.04.2022 tarih ve E-30970859-105.03-2875 sayılı  talep yazısı, meclis üyelerine arz edilmiş olup, meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde; “Bulgaristan-Pomorie Belediyesi” ile Belediyemiz arasında, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikler, doğal ve kültürel varlıkların korunması ile turizmin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve optimum düzeyde kullanılması konularında Belediyelerin imkânları ve tabii oldukları mevzuatlar çerçevesinde iş birliği yapılması ve hizmet üretilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) fıkrası gereğince, Belediyemiz ile “Bulgaristan-Pomorie Belediyesi” arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyeleri Kenan ERTAŞ ve Harun KARADEMİR red yönünde oy kullandı.)(Karar No: 33)

4.(EK) Gündem Maddesi- Belediye Meclisimizin 10.05.2022 Salı günü yapılan olağan Mayıs ayı 1. Birleşim toplantısında Meclis Üyesi Harun KARADEMİR’in 08.04.2022 tarihli Nisan ayı olağan meclis toplantısının 2. Birleşimine ait Meclis Karar Özetleri Tutanağında yer alan 2022/29 sayılı Meclis Kararına ait özetin içerinde yer alan “Belediyemizin zarara uğramaması için” ibaresinin kaldırılması talebi üyelerin işaretli oylamasına sunularak oybirliği ile gündeme eklenen taleb olan 2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetlerinde 24 sayılı karara ait özetin içerisinde yer alan “Belediyemizin zarara uğramaması için”  ibaresinin kaldırılması meclis üyelerine arz edilmiş olup, meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde;  talep işaretli oylamaya sunularak 2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetlerinde 2022/24 sayılı 2022 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde Değişiklik konulu Tarife Komisyon Raporuna ait karar özetin içerisinde yer alan “Belediyemizin zarara uğramaması için”  ibaresinin kaldırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 34)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 10.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.05.2022 Perşembe günü saat: 12:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 13.05.2022 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere 13.05.2022 günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında bir araya gelinmiş ve yapılan yoklamada Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’nın mazeretli olarak toplantıya katılmadığı diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Murat SAVAŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Plan ve Bütçe Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 10.05.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/31 sayılı kararı ile, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları incelenmek üzere 12.05.2022 tarihinde Komisyon toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunmuş, Mali Hizmetler Müdür Vekili Sedat ATAYMAN tarafından sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabının madde madde ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince kabul ve tasdikine, Çınarcık Belediye Meclisinin 13.05.2022 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:35)

 

  • Belediye Meclisimizin 10.05.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/32 sayılı kararı ile, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ek Ödenek (Bütçe) talebini incelenmek üzere 12.05.2021 tarihinde Komisyon toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Sedat ATAYMAN tarafından okunarak sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek talep Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine uygun olarak ad okunmak suretiyle oylamaya sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin  (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.maddesine uygun olarak,  2022 Mali yılı bütçesinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yıl sonuna kadar yapılacak olan ödemelerin yetersizliği sebebi ile toplamda 16.000.000,00 TL Ek ödenek ihtiyacı talebi, Plan ve Bütçe Komisyonun belediye meclisine sunduğu ve oyçokluğu ile kabul edilen raporu doğrultusunda;  3,500.000,00 TL olarak birim kodu ve adı belirtilen ilgili müdürlüklerin 2022 Mali yılı bütçelerine ek ödenek verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 13.05.2022 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Numan SOYER, Mehmet Temel KOÇ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Yüksel ADA red yönünde oy kullandı.) (Karar No:36)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 10.05.2022 tarihinde 1. Birleşim, 13.05.2022 tarihinde 2. Birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Harun KARADEMİR

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi(Yedek)

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!