MAYIS 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 02.05.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Mehmet Emin ORUÇLİ’nin mazeretli olarak toplantıya katılmadığı diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyesi Mehmet Emin ORUÇLİ’nin izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Mehmet Emin ORUÇLİ’nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.  Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde meclis gündeminin sıralaması ile bir önceki karar özetlerinin görüşülmesine geçildi.

 

2023 Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Meclis Üyesi Harun KARADEMİR 16 nolu kararın açıklamasını sordu? İmar Komisyonuna 8 sayılı parselin ölçülerinin yönetmeliğe uygun olmadığı bunun İmar Komisyon Raporuna istinaden 24 nolu karar ile düzeltildiği bilgisi verildi. Başka söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler 25.04.2023 tarih ve E-35657134-105.03-2550  sayılı yazısında, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan ve Belediye Encümeni tarafından incelenerek 17.04.2023 tarih ve 202/75 sayılı Encümen Kararıyla Meclise sevki oybirliği ile uygun bulunan, Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvellerinin Belediyemiz Meclisine sunulması talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve talebin Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon incelemesini tamamlayıp, Raporunu sunduktan sonra,  Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 25)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2023 tarih ve 2559  sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemiz, Aktoprak Mevkii, ada:554, "1" sayılı parselin kuzeyinde yer alan imar yolunu kapsayan alana ilişkin Şehir Plancısı Hidayet KANDEMİR tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.05.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 26)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 02.05.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 03.05.2023 Çarşamba günü saat: 13:30’da, Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.05.2023 Çarşamba günü saat: 14:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 05.05.2023 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 Mayıs ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere 05.05.2023 günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında bir araya gelinmiş ve yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Mehmet Emin ORUÇLİ’nin mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden Meclis Üyesi Mehmet Emin ORUÇLİ’nin izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Mehmet Emin ORUÇLİ’nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 02.05.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/25 sayılı kararı ile, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları incelenmek üzere 03.05.2023 tarihinde Komisyon toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunmuş, Mali Hizmetler Müdür Vekili İsmail Necdet KÖKEN tarafından sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabının madde madde ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince kabul ve tasdikine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarihli 2. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:27)

 

  • Belediye Meclisimizin 02.05.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/26 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, İlçemiz, Aktoprak Mevkii, ada:554, "1" sayılı parselin kuzeyinde yer alan imar yolunu kapsayan alana ilişkin Şehir Plancısı Hidayet KANDEMİR tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 03.05.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 3 nolu imar komisyon raporunda oybirliği ile red edilen plan değişikliği talebi meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, İlçemiz, Aktoprak Mevkii, ada: 554, "1" sayılı parselin kuzeyinde yer alan imar yolunun park alanına dönüştürülmesine ilişkin Şehir Plancısı Hidayet KANDEMİR tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif talebinin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.05.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No:28)

 

Çınarcık Belediye Meclisinin 2023 yılı Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.05.2023 tarihinde 1. birleşim ve 05.05.2023 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!