NİSAN 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereği, 31.03.3019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçim sonuçlarına göre oluşan ve 05.04.2019 tarihinde ilam edilen Belediye Meclisi, 10.04.2019 tarihinde kendiliğinden toplanmıştır.  Çınarcık Belediye Meclisi; 2019 Yılı Olağan Nisan ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Numan SOYER başkanlığında, 10.04.2019 Çarşamba günü saat: 15:00'de başlamıştır. Meclis Başkanı,  Başkanlık Divanına meclis üyelerinden en genç iki üyeyi (Murat SAVAŞ ve Kenan ERTAŞ)   katip üye olarak davet ederek Başkanlık Divanı oluşturmuştur. Meclis üyeleri yoklaması yapıldı ve yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Açılış konuşması yapılarak saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem teklif ve önerileri olup olmadığı soruldu? Talep olmadığından meclis üyelerine bilgi verilecek konular ile toplantıya devam edildi.

Yazı İşleri Md. Serpil ASAL meclis üyelerine, meclis üyeliği bilgilendirme sunumu yaptı.

İnsan Kaynakları Eğitim Md. Güler KILIÇ, Belediyemiz norm kadroları ve atamaları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nca hazırlanan “ 2017 Yılı Denetim Raporu ” Nisan ayı meclis toplantımızda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı’na okunmak suretiyle Mali Hizmetler Md. Ali Murteza KURT tarafından arz edildi. Denetim Komisyon Raporunda konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmamış olup, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlarda belirtiler usul ve esaslara uygun olduğunu tespit edilmiş ve Denetin Komisyon Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

Sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca,  yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla, Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili ve ikisi yedek olmak üzere 4 Katip üyenin seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Meclis l. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili ve ikisi yedek olmak üzere 4 katip üyeliği seçimi için yapılan gizli oylama sayımında;

Meclis 1. Başkan Vekilliği gizli oylama sonucu; Belediye Meclisimizde iki yıl süre ile görev yapmak üzere Ali ALTIPARMAK' ın Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Meclis 2. Başkan Vekilliği gizli oylama sonucu; Belediye Meclisimizde iki yıl süre ile görev yapmak üzere Nizamettin BALKAYA' nın Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu karar verilmiştir.

Meclis Katibi-Asil üye seçiminde yapılan gizli oylama sonucu sayımda; meclis üyeleri arasında eşitlik söz konusu olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği yapılan gizli oylama bir kez daha (2. tur) tekrarlanmak üzere mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerine dağıtıldı. Mühürlü zarflar toplanarak başkanlık divanına teslim edildi ve Meclis Katibi-Asil üye seçiminde yapılan 2. tur gizli oylama sonucu sayımda; 2. tur gizli oylama sonucunda da meclis üyeleri arasındaki eşitlik bozulmadığından Meclis Katibi-Asil üyeliğe aday gösterilen meclis üyelerinin hazırlanan isimleri Meclis Başkanına teslim edilmiş ve meclis başkanı tarafından katlanıp kutuya atılarak kura seçimine gidilmiştir. Belediye Meclisimizde iki yıl süre ile görev yapmak üzere, Meclis Başkanı tarafından seçilerek yapılan Meclis Katibi-Asil Üyeliği kura seçiminde Kenan ERTAŞ ve Mehmet Temel KOÇ seçilmişlerdir.                                                                                      

Meclis Katibi- Yedek üye seçiminde yapılan gizli oylama sonucu sayımda; meclis üyeleri arasında eşitlik söz konusu olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği yapılan gizli oylama bir kez daha (2. tur) tekrarlanmak üzere mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerine dağıtıldı. Mühürlü zarflar toplanarak başkanlık divanına teslim edildi ve Meclis Katibi-Yedek üye seçiminde yapılan 2. tur gizli oylama sonucu sayımda; 2. tur gizli oylama sonucunda da meclis üyeleri arasındaki eşitlik bozulmadığından Meclis Katibi-Yedek üyeliğe aday gösterilen meclis üyelerinin hazırlanan isimleri Meclis Başkanına teslim edilmiş ve meclis başkanı tarafından katlanıp kutuya atılarak kura seçimine gidilmiştir. Belediye Meclisimizde iki yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Başkanı tarafından seçilerek yapılan Meclis Katibi-Yedek Üyeliği kura seçiminde Ali ALTIPARMAK ve Harun KARADEMİR seçilmişlerdir.          

Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği mevcudun oyçokluğu ile Meclis Katip Asil ve Yedek üyeleri 2 (iki) tur yapılan gizli oylama sonrasında kura seçimi yapılarak karar verildi. (Karar No: 22)

2.Gündem Maddesi- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi (b) bendi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayımı sonucunda, meclis üyeleri arasında eşitlik söz konusu olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği yapılan gizli oylama bir kez daha (2. tur) tekrarlanmak üzere mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerine dağıtıldı. Mühürlü zarflar toplanarak başkanlık divanına teslim edildi ve Encümen Üye seçiminde yapılan 2. tur gizli oylama sonucu sayımda; yine aynı meclis üyelerinde aynı şekilde eşitlik bozulmadığından Encümen Üyeliğine aday gösterilen meclis üyelerinin hazırlanan isimleri Meclis Başkanına teslim edilmiş ve meclis başkanı tarafından katlanıp kutuya atılarak kura seçimine gidilmiştir. Meclis Başkanı tarafından seçilerek yapılan Encümen Üyeleri kura seçiminde Murat SAVAŞ ve Mehmet Temel KOÇ bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, 2 (iki) tur yapılan gizli oylama sonrasında kura seçimi yapılarak karar verildi.  (Karar No: 23)

3.Gündem Maddesi- 09.04.2019 tarih ve E.2135 sayılı yazısı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği, Belediyemizin ihtisas komisyonları olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Kesin Hesap Komisyonu, Tarife Komisyonu, Trafik Komisyonu ve İsim Verme Komisyonlarında 1 (bir)  yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclisimizin partilerinin eşit üye sayısına sahip olması, oranlama sisteminde eşitlik çıkması sebebiyle yukarıda belirtilen ihtisas komisyonları üye sayısının  4(dört) üye olarak belirlenmesi ve seçimlerin yapılması gerekmektedir. Komisyon üyeliği seçimleri için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Toplanan zarflar meclis başkanı tarafından açılarak okunulmasına başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu;

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonuca göre Nizamettin BALKAYA(AKP), Kenan ERTAŞ(CHP), Murat SAVAŞ(AKP)  oyçokluğu ile belirlenmiş, 4. üye seçiminde Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP) ve Ali KIRICI(CHP) aralarında eşitlik olduğu görülmüş olup, CHP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Ali KIRICI(CHP) seçilmiştir.

Meclis Kesin Hesap Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonuca göre, Meclis Üyelerinden Nizamettin BALKAYA(AKP), Kenan ERTAŞ(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiş, 3. ve 4. üye seçiminde Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP), Ali KIRICI(CHP) ve Mehmet Emin ORUÇLİ (AKP), Murat SAVAŞ (AKP) aralarında eşitlik olduğu görülmüş olup, CHP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Ali KIRICI(CHP), AKP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Mehmet Emin ORUÇLİ (AKP) seçilmiştir.

Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre, Meclis Üyelerinden Ali ALTIPARMAK(AKP), Kenan ERTAŞ(CHP), Mehmet Emin ORUÇLİ(AKP)  oyçokluğu ile belirlenmiş, 4. üye seçiminde Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP) ve Coşkun PARLAK(CHP) aralarında eşitlik olduğu görülmüş olup, CHP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Coşkun PARLAK(CHP) seçilmiştir.

Meclis Trafik Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre Meclis Üyelerinden Mehmet Emin ORUÇLİ(AKP) ve Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiş, 3. ve 4. üye seçiminde Ali KIRICI(CHP),Kenan ERTAŞ (CHP), Ali ALTIPARMAK(AKP), Nizamettin BALKAYA(AKP)  aralarında eşitlik olduğu görülmüş olup, CHP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Ali KIRICI(CHP), AKP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Ali ALTIPARMAK(AKP) seçilmiştir.

Meclis İmar Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre, Meclis Üyelerinden Nizamettin BALKAYA(AKP)  oyçokluğu ile belirlenmiş, 2., 3. ve 4. üye seçiminde Yüksel ADA(CHP), Coşkun PARLAK(CHP), Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP), Kenan ERTAŞ(CHP), Murat SAVAŞ(AKP)  aralarında eşitlik olduğu görülmüş olup, CHP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Yüksel ADA(CHP), Coşkun PARLAK(CHP) ve AKP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Murat SAVAŞ(AKP) seçilmiştir.

Meclis İsim Verme Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucuna göre  Meclis Üyelerinden Mehmet Temel KOÇ(AKP), Ali ALTIPARMAK(AKP) ve Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiş, 4. üye seçiminde Harun KARADEMİR(CHP) ve Coşkun PARLAK(CHP)  aralarında eşitlik olduğu görülmüş olup, CHP’li meclis üyelerinin kendi istekleri ve sözlü beyanlarıyla Harun KARADEMİR(CHP) seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Karar No: 24)

4.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarih ve E.2144 sayılı yazısı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği Çınarcık Belediye Başkanlığı 2018 yılı İdare Faaliyet Raporu, Belediye Başkanı tarafından, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği, Meclis Toplantısına Meclis 1.Başkan Vekili Ali ALTIPARMAK Başkanlık etti. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu yapılan işaretli oylamada; 2018 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun yeterli görülerek kabulüne ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:25)

5.Gündem Maddesi- Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe bir yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından meclis üyesi Mehmet Temel KOÇ önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul  ve 6 red  oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Mehmet Temel KOÇ yedek üye olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir. ) (Karar No:26)

6.Gündem Maddesi- Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe iki asil ve iki yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından asil üyeler Mehmet Emin ORUÇLİ, Ali ALTIPARMAK ve yedek üyeler Mehmet Temel KOÇ, Nizamettin BALKAYA önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul ve 6 red oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Mehmet Emin ORUÇLİ, Ali ALTIPARMAK asil üyeler, Mehmet Temel KOÇ, Nizamettin BALKAYA yedek üyeler olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir. )(Karar No:27)

7.Gündem Maddesi- Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe bir asil ve bir yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından asil üye Ali ALTIPARMAK ve yedek üye Murat SAVAŞ’ı önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul  ve 6 red oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nde Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Ali ALTIPARMAK asil üye, Murat SAVAŞ yedek üye olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)(Karar No:28)

8.Gündem Maddesi- Yalova İli Turizm Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe bir asil ve bir yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından asil üye Nizamettin BALKAYA ve yedek üye Murat SAVAŞ önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul ve 6 red oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Yalova İli Turizm Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Nizamettin BALKAYA asil üye, Murat SAVAŞ yedek üye olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir.)(Karar No:29)

9.Gündem Maddesi- Yeşil Körfez Su Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe bir asil ve bir yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından asil üye Nizamettin BALKAYA ve yedek üye Mehmet Temel KOÇ önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul (ve 6 red oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Yeşil Körfez Su Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Nizamettin BALKAYA asil üye, Mehmet Temel KOÇ yedek üye olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir. ) (Karar No:30)

10.Gündem Maddesi- Mavi Deniz Atık Su Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğundan birliğe dört asil ve dört yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından asil üyeler Murat SAVAŞ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK, Nizamettin BALKAYA ve yedek üyeler Mehmet Emin ORUÇLİ, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ, Harun KARADEMİR önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul  ve 6 red oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Mavi Deniz Atık Su Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Murat SAVAŞ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK, Nizamettin BALKAYA asil üyeliğe ve Mehmet Emin ORUÇLİ, Gürsoy AŞIKOĞLU, Kenan ERTAŞ, Harun KARADEMİR yedek üye olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No:31)

11.Gündem Maddesi- Tarihi Kentler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğundan birliğe bir asil ve bir yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından asil üye Mehmet Temel KOÇ, yedek üye Mehmet Emin ORUÇLİ’yi önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul ve 6 red oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Tarihi Kentler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Mehmet Temel KOÇ asil üye ve Mehmet Emin ORUÇLİ yedek üye olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No:32)

12.Gündem Maddesi- Marmara Belediyeler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğundan birliğe bir asil ve bir yedek üye seçiminin yapılması gerekmekte olup, Meclis Başkanı tarafından asil üye Murat SAVAŞ ve yedek üye Mehmet Temel KOÇ, önerilmiş ve işaretli oylamaya sunulmuştur. İşaretli oylama sonucu 6 kabul ve 6 red oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen işaretli ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılacağından, Marmara Belediyeler Birliği'nde, Belediyemizi Genel Kurul ve toplantılarda temsil etmek üzere Belediye Başkanının doğal üye olduğu birliğe Murat SAVAŞ asil üye ve Mehmet Temel KOÇ yedek üye olarak seçilmiştir. Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Numan SOYER, Murat SAVAŞ, Nizamettin BALKAYA, Mehmet Emin ORUÇLİ, Mehmet Temel KOÇ, Ali ALTIPARMAK (6) kabul ve Yüksel ADA, Coşkun PARLAK, Gürsel AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ (6) red yönünde oy kullanılmış olup, Meclis Başkanı kabul yönünde oy kullandığından oyçokluğu ile kabul edilmiştir. ) (Karar No:33)

13.Gündem Maddesi- Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarih ve E.2152 sayılı yazısındaki 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (m) bendi, 38. maddenin (o) bendi ve 60. maddenin (k-n) bendleri gereği, Belediyemiz bütçesinden yapılacak olan ve müdürlüklerince hazırlanan ve ekte sunulan  Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğinin, Belediye Başkanlığı adına Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kullanılması talebi Belediyemiz Meclisince müzakere edilmiş olup, işaretli oylamaya sunulmuş ve ekte sunulan  Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğinin, Belediye Başkanlığı adına Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nce kullanılmasının karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.04.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:34)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, 10.04.2019 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!