NİSAN 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Nisan Ayı Meclis Toplantısı 06.04.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2021 Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı teklif ve öneri talebi olmadığı görüldü. Bilgi kısmına geçildi.

Meclis Başkanı, MHP Parti Meclis Üyemiz Sn. Ali ALTIPARMAK Meclis Başkanlığına verdiği dilekçe ile 06.05.2021 tarihinde MHP Partisinden istifa ederek Meclis Üyeliğine Bağımsız olarak devam edeceğini bildirmiş olduğunun bilgisini verdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nca hazırlanan “ 2020 Yılı Denetim Raporu ”  meclis toplantımızda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına slayt sunumu yapılmak suretiyle Mali Hizmetler Md. Ali Murteza KURT tarafından arz edildi. Denetim Komisyon Raporunda konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmamış olup, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlarda belirtiler usul ve esaslara uygun olduğunu tespit edilmiş ve Denetim Komisyon Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-99565429-105.03-1806 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili ile 2 (iki) asil, 2 (iki) yedek olmak üzere 4 Katip üyenin seçiminin yapılması gerekmekte olduğu belirtilip, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçimler için, oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı ve dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edilerek okunmaya başlanıldı.

Meclis l. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili ve ikisi yedek olmak üzere 4 katip üyeliği seçimi için yapılan gizli oylama sayımında;

Meclis 1. Başkan Vekilliği gizli oylama sonucu; Belediye Meclisimizde yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Coşkun PARLAK' ın Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Meclis 2. Başkan Vekilliği gizli oylama sonucu; Belediye Meclisimizde yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Yüksel ADA' nın Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçilmesine mevcudun oyçokluğu karar verilmiştir.

Meclis Katibi-Asil üye seçiminde yapılan gizli oylama sonucu sayımda;  Belediye Meclisimizde yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Gürsoy AŞIKOĞLU ve Ali KIRICI’nın  Meclis Katibi(Asil) seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Meclis Katibi- Yedek üye seçiminde yapılan gizli oylama sonucu sayımda; Belediye Meclisimizde yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Harun KARADEMİR ve KENAN ERTAŞ’ın  Meclis Katibi(Yedek) seçilmesine mevcudun oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Çınarcık Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği ile Meclis Katip Asil ve Yedek üyeleri gizli oylama sonucuna göre mevcudun oyçokluğu seçilmiştir. (Karar No: 28)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-99565429-105.03-1804 sayılı yazısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih 470432 sayı 2021/2 sayılı Genelgesi ile Yalova Valiliği / Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 12.03.2021 tarih 497990 sayılı yazılarına istinaden; 07.07.2020 tarihli 2020/25 Sayılı Meclis Kararımızla belirlenen Belediye Encümeni seçiminin yenilenmesi gerekmekte olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi (b) bendi gereği, belediye meclis üyelerinden 1 (bir) yıl  süre ile görev yapmak üzere gizli oyla, 2 (iki) encümen üye seçiminin yapılması gerektiğinden, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçim için oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edildi. Meclis Başkanı zarfları açarak pusulaları okunmaya başlanıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayımında meclis üyelerimizden Harun KARADEMİR ve Kenan ERTAŞ seçilmişlerdir. Çınarcık Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, gizli oylamada oyçokluğu ile seçilmişlerdir. (Karar No: 29)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-99565429-105.03-1805 sayılı yazısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2021 tarih 470432 sayı 2021/2 sayılı Genelgesi ile Yalova Valiliği / Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 12.03.2021 tarih 497990 sayılı yazılarına istinaden; 07.07.2020 tarihli 2020/26 Sayılı Meclis Kararımızla belirlenen İhtisas Komisyonları seçimlerinin yenilenmesi gerekmekte olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince İhtisas Komisyonları üye sayılarının meclis üyelerinden seçilecek 4 (dört) komisyon üyesi olarak belirlenmesi ve 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediyemizin İhtisas Komisyonları olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Tarife Komisyonu ve Trafik Komisyonu üye seçimlerin yapılması talebi meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde İhtisas Komisyonlarının 4 üyeden oluşmasına karar verilmiş olup,  seçimin için oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı….. Dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edildi. Meclis Başkanı zarfları açarak pusulaları okunmaya başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu;

Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ (AKP), Mehmet Emin ORUÇLİ (AKP), Harun KARADEMİR (CHP) ve Kenan ERTAŞ(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Trafik Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Emin ORUÇLİ(AKP), Mehmet Temel KOÇ(AKP), Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP) ve Kenan ERTAŞ (CHP)  oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; , Murat SAVAŞ(AKP), Nizamettin BALKAYA(AKP), Yüksel ADA(CHP) ve Coşkun PARLAK(CHP)   oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Murat SAVAŞ(AKP), Nizamettin BALKAYA(AKP), Gürsoy AŞIKOĞLU (CHP) ve Ali KIRICI(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir. (Karar No: 30)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve E-35657134-105.03-1772 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereği Nisan ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesi gereken Belediye Başkanlığımızın 2020 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği Meclis Toplantısına, Meclis 1.Başkan Vekili Coşkun PARLAK Başkanlık etti. Belediye Başkanlığımıza ait 2020 yılı İdare Faaliyet Raporu belediye meclisinde müzakere edilerek işaretli oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda; 2020 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun yeterli görülerek kabulüne ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 31)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve E-35657134-105.03-1923 sayılı yazısında; Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50'sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan SUKAP ödeneğinden karşılanması ve kalan %50'si için İller Bankası A.Ş.'den 34.515.000,00 (otuzdörtmilyonbeşyüzonbeşbin) TL kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtilip gerekli meclis kararının alınmasını talep etmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50'sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan SUKAP ödeneğinden karşılanmasına, kalan %50'si için İller Bankası A.Ş.'den 34.515.000,00 (otuzdörtmilyonbeşyüzonbeşbin) TL kredi kullanılmasına, krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Numan SOYER’in tam yetkilendirilmesine,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine uygun olarak, en son kesinleşmiş bütçe gelirimizin, 213 sayılı V.U.Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının %10'unu geçtiği için meclis kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayını gerektirdiğinden, kullanılacak kredi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınmasına, izin iş ve işlemleri için yazışmalarının ilgili müdürlük tarafından yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri, Harun KARADEMİR ve Kenan ERTAŞ red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 32)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve E-17321053-105.03-1696 sayılı yazısında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen 494013 sayılı yazı doğrultusunda,  İlçemizde faaliyet gösteren Turyol seferlerinde kamu yararının olup olmadığını konusunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasını teklifi meclis üyelerine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylama sonucunda kabul edilerek, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın İstanbul ile deniz ulaşımına yaz ve kış aylarında sürekli olarak ihtiyaç duyması, özellikle yaz aylarında nüfusun yoğun olduğu dönemde hizmet veren İDO A.Ş.'nin kış aylarında sefer yapamaması sonucu, kış aylarında ilçemizin İstanbul ile deniz ulaşımının olmaması, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle; ulaşımın rahat, konforlu ve sürekli yapılabilmesi için deniz yolunun aktif olarak kullanılması gerekmektedir. İlçemize alternatif ulaşım imkanları kazandıran ve hava müsaadeli olarak 365 gün devam eden S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi (Turyol) tarafından yapılan iskele seferleri vatandaşlarımızın ulaşım imkanlarını arttırdığından kamu yararı oluşturduğu ve gerekliliğinin arz ettirdiğinden Kamu Yararı Kararının alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 33)

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2021 tarih ve E-17321053-105.03-2002 sayılı yazısında, pafta: G22D12B2D, ada:290, "93,94,100,105" sayılı parsellerin bulunduğu bölgeye ait imar planı ve raporunu hazırlama işi için yetkilendirilen, Şehir Plancısı İsmail Atakan AYVAZ, planlama ve imar uygulamaları süreci için yetkilendirilen, Şehir Plancısı Mehmet GÜREL tarafından hazırlanan, imar planı değişikliği dosyasının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklifi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde talebin daha ayrıntılı incelenmesi ve araştırılması için, talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 34)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 06.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 07.04.2021 Çarşamba günü saat: 15:30’da toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 09.04.2021 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Nisan ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 09.04.2021 günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar Komisyona havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 06.04.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/34 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, pafta: G22D12B2D, ada:290, "93,94,100,105" sayılı parsellerin bulunduğu bölgeye ait imar planı ve raporunu hazırlama işi için yetkilendirilen, Şehir Plancısı İsmail Atakan AYVAZ, planlama ve imar uygulamaları süreci için yetkilendirilen, Şehir Plancısı Mehmet GÜREL tarafından hazırlanan, imar planı değişikliği konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 07.04.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup. talebin yapıldığı bölgeye ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Değişikliğine yönelik İmar Plan Değişikliği konulu imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; Çınarcık, pafta: G22D12B2D, ada:290, "88,90,93,94,100,104,105" sayılı parsellerin bulunduğu bölgeye ait plan değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 09.04.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK çekimser yönde oy kullandı.) (Karar No:35)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, 06.04.2021 tarihinde 1. birleşim ve 09.04.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!