NİSAN 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Nisan Ayı Meclis Toplantısı 05.04.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2022 Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem teklif ve önerisi bulunmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunca hazırlanarak meclis başkanlığına sunulan “ 2021 Yılı Denetim Raporu ”  meclis toplantımızda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına slayt sunumu yapılmak suretiyle Mali Hizmetler Müdür Vekili İsmail Necdet KÖKEN tarafından arz edildi. Denetim Komisyon Raporunda konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmamış olup, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olduğunu tespit edilmiş ve Denetim Komisyon Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E-99565429-105.03-1987 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi (b) bendi gereği, belediye meclis üyelerinden 1 (bir) yıl  süre ile görev yapmak üzere gizli oyla, 2 (iki) encümen üye seçiminin yapılması gerektiği arz edilmiş olup, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçim için oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edildi. Meclis Başkanı zarfları açarak pusulaları okunmaya başlanıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayım sonucuna göre 1 (bir) yıl  süre ile görev yapmak üzere meclis üyelerimizden Ali KIRICI ve Gürsoy AŞIKOĞLU seçilmişlerdir. Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, gizli oylamada oyçokluğu ile seçilmişlerdir. (Karar No: 24)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve E-99565429-105.03-1988 sayılı yazısında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince, Belediyemizin İhtisas Komisyonları olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Tarife Komisyonu ve Trafik Komisyonu 'nda, 2023 Yılı Nisan Ayı Meclisinde yapılacak olan yeni seçime kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Meclis Üyeleri arasından en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşması gereken komisyonlara gizli oyla seçim yapılması gerektiğinden; Belediyemizin yukarıda belirtilen 4 adet İhtisas Komisyonuna üye sayılarının belirlenmesi ve gerekli gizli seçimlerin yapılarak komisyonlarımızın oluşturulması talebi arz edilmiş ve meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde belirtilen ihtisas komisyonlarımızın 3 (üç) üyeden oluşmasına karar verilmiş olup,  seçimin için oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı….. Dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edildi. Meclis Başkanı zarfları açarak pusulaları okunmaya başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu;

Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ (AKP), Harun KARADEMİR (CHP) ve Gürsoy AŞIKOĞLU (CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Trafik Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ (AKP), Gürsoy AŞIKOĞLU (CHP) ve Kenan ERTAŞ (CHP)  oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; , Mehmet Temel KOÇ (AKP), Yüksel ADA (CHP) ve Coşkun PARLAK (CHP)   oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ(AKP), Harun KARADEMİR (CHP) ve Ali KIRICI(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir.  (Karar No: 25)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve E-35657134-105.03-2121 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereği Nisan ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesi gereken Belediye Başkanlığımızın 2021 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği Meclis Toplantısına, Meclis 1.Başkan Vekili Coşkun PARLAK Başkanlık etti. Belediye Başkanlığımıza ait 2021 yılı İdare Faaliyet Raporu belediye meclisinde müzakere edilerek işaretli oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda; 2021 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun yeterli görülerek kabulüne ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 26)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 29.03.2022 tarih ve E-99315281-105.03-2120 sayılı yazısında ki 2022 yılı Gelir-Ücret Tarifesinin Yeniden Değerlendirilmesi talebi meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; Ülkemizde ve dünyada hammadde girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar, akaryakıt ücretlerine gelen fiyat artışı ve maliyetlerin artması 2022 yılı Gelir-Ücret tarifesinde belirlenen tutarların hizmet maliyetlerimizin altında kalması nedeniyle Belediyemizin 2022 yılı Gelir-Ücret Tarifesindeki tüm maddelerinin yeniden değerlendirilmesi konuların Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra ücretlendirme talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 27)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.03.2022 tarih ve E-17321053-105.03-2017 sayılı yazısında ki talebi olan İlçemiz, Çamlık Mevkii, pafta: G22D13B1A, ada:1648, "7" sayılı parsel ve ada:1649, "3" sayılı parselin bulunduğu alanda Belediyemiz Pazar Alanı ve diğer hizmet alanlarının karşılanabilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 28)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 05.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 07.04.2022 Perşembe günü saat: 15:00’da toplanmasına, Tarife Komisyonunun 07.04.2022 Perşembe günü saat: 14:00’de toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 08.04.2022 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Nisan ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 08.04.2022 Cuma günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada Meclis Üyesi Kenan ERTAŞ’ın mazeretsiz olarak katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tarife ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 05.04.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/27 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna oybirliği ile havale edilen, Ülkemizde ve dünyada hammadde girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar, akaryakıt ücretlerine gelen fiyat artışı ve maliyetlerin artması 2022 yılı Gelir-Ücret tarifesinde belirlenen tutarların hizmet maliyetlerimizin altında kalması nedeniyle Belediyemizin 2022 yılı Gelir-Ücret Tarifesindeki tüm maddelerinin yeniden değerlendirilmesi konusu üzerinde gerekli incelemenin yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 07.04.2022 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları 2022/2 sayılı Tarife Komisyon Raporunu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Tarife Komisyon raporunun maddeleri tek tek incelenerek meclis üyelerince müzakere edilmiş olup, Tarife Komisyon Raporunda Madde 5- İşletme Ve İştirakler Md. A-Basılı Evrak Satış Ücretleri, i, j, k bentleri Madde 7-Ulaşım Hizmetleri B-Belediye Otobüs Ücreti a, b, c, ç, d, e, g, ı, i bentleri ile C-Belediye Tren Ücreti a ve b bentlerinin  meclis başkanlığınca teklif edilen rakamların kabulü, diğer maddelerde komisyon raporundaki ücretlerin kabulü işaretli oylamaya sunulmuş olup; tarife değişikliğinin 11.04.2022 tarihinden itibaren uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK çekimser yönde oy kullandı ve Meclis üyesi Harun KARADEMİR ile Gürsoy AŞIKOĞLU komisyon raporundaki değişen maddelere red yönünde oy kullandı.) (Karar No:29)

 

  • Belediye Meclisimizin 05.04.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/28 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, Çamlık Mevkii, pafta: G22D13B1A, ada:1648, "7" sayılı parsel ve ada:1649, "3" sayılı parselin bulunduğu alanda Belediyemiz Pazar Alanı ve diğer hizmet alanlarının karşılanabilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklif konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 07.04.2022 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup. talebin yapıldığı bölgeye ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Değişikliğine yönelik İmar Plan Değişikliği konulu imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; plan değişikliğinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek, talep edilen İmar Planı değişikliği kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.04.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:30)

 

Çınarcık Belediye Meclisinin 2022 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.04.2022 tarihinde 1. birleşim ve 08.04.2022 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Coşkun PARLAK

Gürsoy AŞIKOĞLU

  Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis 1. Başkan V.

     Meclis Katibi

 Meclis Katibi

 

 

 

 

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!