NİSAN 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Nisan Ayı Meclis Toplantısı 04.04.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

2023 Mart ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özeti meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde Yazı İşleri Müdürlüğümüz ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzden gelen 2 adet gündem dışı teklifi var. Birincisi Belediyemize yurt dışından demonte vaziyette aksam ve parçaları ile birlikte 1 adet İtfaiye Kurtarma Aracının ivazsız ve şartsız hibe edilmesi talebi ve ikincisi Yalova Valiliği / İl Emniyet Müdürlüğünün sistem kurulumu için tahsis talebi. Bu iki konunun gündemimize eklenerek görüşülmesini teklif ederek işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek 2 adet konu gündemin sonuna eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonunca hazırlanarak meclis başkanlığına sunulan “2022 Yılı Denetim Raporu” meclis toplantımızda görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına slayt sunumu yapılmak suretiyle Mali Hizmetler Müdür Vekili İsmail Necdet KÖKEN tarafından arz edildi. Denetim Komisyon Raporunda konusu suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmamış olup, Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olduğunu tespit edilmiş ve Denetim Komisyon Raporu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Müdürlüğünün 24.03.2023 tarih ve 1897 sayılı yazısında ki talebi, meclis üyelerine arz edildi. Konu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, İlçemiz Hasanbaba Mevkii, pafta: G22D13B1C, 1052 adanın bulunduğu alanda; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği imar uygulaması sonucu parselasyon plan tamamlanmış olan 1052 adanın Kuzeybatı kısmı, 2008 yılı onaylı imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda Yerleşime Uygun Olmayan Alan (U.O.A.) olarak tanımlanması nedeniyle uygulama imar planında park olarak planlanmış  ancak 2019 yılında onaylanan Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda Önlemli Alan-2.1.A (ÖA-2.1.A.) olarak revize edilmesi ve 1052 ada içinde bulunan parsellerden özellikle 8 sayılı parselin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği parsel büyüklükleri başlıklı Madde-6’nın 3. fıkrasında yer alan parsel derinlikleri hükümlerine uygun olmaması ve park alanının genişletilerek kamu yararı gözetilmesi nedenleriyle söz konusu park alanı ada içerisinde yeniden düzenlenmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 16)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2023 tarih ve 1918 sayılı yazısında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi gereğince, Belediyemizin İhtisas Komisyonları olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Tarife Komisyonu ve Trafik Komisyonunda, 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisinde yapılacak olan yeni seçime kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; Meclis Üyeleri arasından en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşması gereken komisyonlara gizli oyla seçim yapılması gerektiğinden; Belediyemizin yukarıda belirtilen 4 adet İhtisas Komisyonuna üye sayılarının belirlenmesi ve gerekli gizli seçimlerin yapılarak komisyonlarımızın oluşturulması talebi arz edilmiş ve meclisimizde yapılan müzakereler neticesinde belirtilen ihtisas komisyonlarımızın 3 (üç) üyeden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup,  seçimin için oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı….. Dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edildi. Meclis Başkanı zarfları açarak pusulaları okunmaya başlanıldı. Oyların açılıp, okunması sonucu;

Meclis Tarife Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ (AKP), Harun KARADEMİR (CHP) ve Gürsoy AŞIKOĞLU (CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis İmar Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ(AKP), Kenan ERTAŞ(CHP) ve Coşkun PARLAK(CHP)   oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Trafik Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ(AKP), Gürsoy AŞIKOĞLU(CHP) ve Harun KARADEMİR (CHP)  oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bir yıl süre ile görev yapmak üzere yapılan oylamada; Mehmet Temel KOÇ(AKP), Özlem EDEPALİ (CHP) ve Ali KIRICI(CHP) oyçokluğu ile belirlenmiştir.

Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, gizli oylamada oyçokluğu ile yukarıda isimleri belirtilen dört adet komisyonda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere belirtilen meclis üyeleri seçilmişlerdir. (Karar No: 17)

3.Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2023 tarih ve 1919 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi (b) bendi gereği, belediye meclis üyelerinden 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla, 2 (iki) encümen üye seçiminin yapılması gerektiği arz edilmiş olup, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan bu seçim için oy pusulalarını içeren başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtıldı. Dağıtılan mühürlü pusula ve zarflar meclis üyelerinden toplanarak, meclis başkanına teslim edildi. Meclis Başkanı zarfları açarak pusulaları okunmaya başlanıldı. Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylama sayım sonucuna göre 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere meclis üyelerimizden Harun KARADEMİR ve Kenan ERTAŞ seçilmişlerdir. Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, gizli oylamada oyçokluğu ile seçilmişlerdir. (Karar No: 18)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarihli 1946 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereği Nisan ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesi gereken Belediye Başkanlığımızın 2022 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği Meclis Toplantısına, Meclis 1.Başkan Vekili Coşkun PARLAK Başkanlık etti. Belediye Başkanlığımıza ait 2022 yılı İdare Faaliyet Raporu belediye meclisinde müzakere edilerek işaretli oylamaya sunuldu ve yapılan işaretli oylama sonucunda; 2022 yılını kapsayan İdare Faaliyet Raporunun yeterli görülerek kabulüne ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 19)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2023 tarihli 1963 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu talep oylamaya sunulmuş olup, Belediyemizce 11 personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere 5.830.063,00TL'nin (BeşmilyonsekizyüzotuzbinaltmışüçTL) İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzeri Belediye Başkanı Numan SOYER' e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 20)

              6.Gündem Maddesi- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü- Zabıta Müdürlüğü- Küşat ve Ruhsat Birimi’nin 29.03.2023 tarihli 1980 sayılı yazısında, İçkili Yerler Bölgesine alınması talep edilen Çalıca Köyü, Merkez Mahallesi, 1127. Sokak, No: 3 adresinde faaliyet gösteren işyeri ile ilgili yazışmalar tamamlanmış olduğundan konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi meclis üyelerine arz edildi.   Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunuldu ve 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, ilçemizdeki içkili yerler bölgesine, Çalıca Köyü, Merkez Mahallesi, 1127. Sokak, No: 3 adresinde faaliyet gösteren La&Luz Motel isimli işyerlerinin, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 21)

 

              7.(EK) Gündem Maddesi- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.04.2023 tarihli 2072 sayılı 1 Adet İtfaiye Kurtarma aracını demonte vaziyette aksam ve parçaları ile birlikte ivazsız ve şartsız olarak Belediyemize hibe edilmek istenmesi konulu yazısı meclis üyelerine arz edildi. Konu Belediyemiz Meclisinde müzakere edilmiş olup; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere, ivazsız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen 2005 üretim yılı, Mercedes Marka, Atego Model, WDB9760641L025391 şase nolu 1 Adet İtfaiye Kurtarma aracını demonte vaziyette aksam ve parçaları ile birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun değişik 10. Maddesi hükümlerince hibesinin kabul edilmesine, aracın Belediyemiz (T) cetveline eklenmesine, bahsi geçen itfaiye aracının Belediyemiz adına alınması ve tescil işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam yetki verilmesine, iş ve işlemlerin takibinin İtfaiye Müdürlüğünce yapılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 22)

 

              8.(EK) Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 03.04.2023 tarihli 2095 sayılı Yalova Valiliği / İl Emniyet Müdürlüğünün sistem kurulumu için tahsis yapılma talep konulu yazısı meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Yalova Valiliği / İl Emniyet Müdürlüğünün 03.04.2023 tarihli 2023033011554983051 sayılı ilgi yazısı doğrultusunda; Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, Milletimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 7/24 görev yapmakta olan teşkilatlarının, acil hatlardan gelen ihbarların saha ekiplerine iletilmesinde, afet/acil durumda birimleri arası koordinasyonun sağlanmasında kullanılmakta olan haberleşme sistemlerinin günümüz teknolojisine uygun şekilde modernize edilmesi yönünde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan proje dahilinde kullanımına ihtiyaç duyulan, yazı ekinde sunulan bilgiler doğrultusunda herhangi bir ticari getirisi bulunmayan tamamen kamu güvenliği kapsamında kullanılacak olan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait haberleşme sistemi kurulması ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18/e  Maddesinin “e” bendi ve aynı kanunun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75.Maddesinin “d” bendi hükümleri doğrultusunda; tahsisi talep edilen mülkiyeti Belediyemize ait olan 290 Ada “49” Sayılı parselde “Arsa” nitelikli  420,18 m2’lik  taşınmazda 40º38ˈ30,8 ̎ N29º05ˈ23,5 ̎ E koordinatları belirtilen alanda 4x3m2 alanın Yalova Valiliği / İl Emniyet Müdürlüğüne 25 (yirmibeş) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine, taraflarca imzalanacak tahsis protokolü için Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam ve sınırsız yetki verilmesine; Çınarcık Belediye Meclisinin, 04.04.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 23)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 04.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 05.04.2023 Çarşamba günü saat: 14:00’da toplanmasına, 2. birleşim toplantısının 07.04.2023 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 Nisan ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 07.04.2023 Cuma günü saat : 14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 04.04.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2023/16 sayılı kararı ile, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, Hasanbaba Mevkii, pafta: G22D13B1C, 1052 adanın bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği teklif konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.04.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, talep edilen plan değişikliğinin uygun olduğuna oyçokluğu ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun  okunduğu şekli ile kabul edilerek, İmar Planı değişikliğinin kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.04.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Mehmet Temel KOÇ red yönünde oy kullandı.)  (Karar No:24)

 

Çınarcık Belediye Meclisinin 2023 yılı Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.04.2023 tarihinde 1. birleşim ve 07.04.2023 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

Numan SOYER

Coşkun PARLAK

Gürsoy AŞIKOĞLU

 Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis 1. Başkan V.

      Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!