OCAK 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 08.01.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Tahsin YENER’in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra, açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2018 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31.12.2019 tarih ve 99565429-105.03-E.8869 sayılı yazısında, yeni yıla girildiğinden 2019 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31.12.2018 tarih ve 99565429-105.03-E.8868 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine 2019 yılında ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 2)

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.12.2018 tarih ve 32122008-105.03-E.8901 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine göre, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek 2019 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 3)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.12.2018 tarih ve 32122008-105.03-E.8902  sayılı yazısı ile, tam ve kısmi zamanlı personel çalıştırılması konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde;  Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 2019 yılında Kısmi Zamanlı Sözleşmeli 1 adet Avukat ve Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 1 adet Çevre Mühendisi, 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Mimar, 1 adet Tekniker, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Şehir Plancısı, 1 adet Programcı teknik kadro unvanlarının 31.12.2019 tarihine kadar çalıştırılmasına, 2019 yılı için çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 2019 yılı kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı üzerinden ödenmesine, 2019 yılı için çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 657 sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı üzerinden ödenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.12.2018 tarih ve 32122008-105.03-E.8895 sayılı yazısı ile, , 27.11.2008 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, 03.01.2017 tarih ve 20178 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan 3. Derece Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili kadro cetvelinin Belediye Meclisince onaylanması hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 5)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.12.2018 tarih ve 32122008-105.03-E.8898 sayılı yazısı ile, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 02.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı Belediye Meclis Kararı gereğince dolu olan 4. Derecedeki Mühendis kadrosunun iptal edilip, 3. Derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ve ilgili kadro cetvelinin Belediye Meclisince onaylanması hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve talebin kabul edilmesine ve ilgili cetvellerin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 6)

7.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 31.12.2018 tarih ve 71926121-105.03-E.8891 sayılı yazısında, Belediye Başkanlığımıza verilen 27/12/2018 tarih ve 50755 sayılı dilekçede, Hasanbaba Mahallesi 821 Sokak sakinleri, 821 Sokak isminin Şahin 1 Sokak olarak değiştirilmesini talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda;  Hasanbaba Mahallesi 821 Sokak sakinlerinin talebi uygun görülmüş olup, Hasanbaba Mahallesinde bulunan "821 Sokak" adının, "Şahin 1 Sokak"  olarak değiştirilmesinin uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereği Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim meclis toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis Üyesi Sait SARAL red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 7)

8. Gündem Maddesi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Ulaşım Hizmetleri Şefliği’nin 20.12.2018 tarih ve E.8687 sayılı yazısında, Çınarcık Yalova arasında toplu taşıma hizmetleri ile ilgili olarak; kamu yararı gözetilerek, yaşanan sıkıntılar ve mağduriyetleri giderebilmek, rekabet ortamının sağlanabilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Belediyemize ait D-4 Yetki belgemiz ile 77 DL 844 plakalı aracımızla hizmet vermekte olup, Yalova Çınarcık taşıma hattında yolcu taşımacılığı yapabilmek için komisyon kararı eliyle veriler ve ihtiyaçlar ortaya konularak Yalova Çınarcık taşıma hattında mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakınca olmadığını belirten uygunluk yazısının verilmesi talebi meclis üyelerine arz edildi. Konu, Belediye Meclisinde müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda; talep konusunun Meclis Trafik Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

9. Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25.12.2017 tarih ve 99565429-301.05.03-E.8691 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 3(üç) kişiden oluşturulmasına, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Oyların açılarak okunması sonucu; Ali KIRICI 11 oy, Hakkı ÇELİK 9 oy, Serap TANRIKULU 9 oy, Tahsin YENER 1 oy, Nizamettin BALKAYA 2 oy ve Sait SARAL’ın 1 oy aldığı görülmüş olup, bu sonuca göre Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'nun Ali KIRICI, Hakkı ÇELİK ve Serap TANRIKULU’ndan oluşmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 9)

10.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2018 tarih ve 17321053-105.03-E.8 sayılı yazısında,  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 1, 21 ve 40 ncı Maddeleri  ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b, 73 üncü Maddesi ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66. maddesi esaslarına dayanılarak hazırlanan Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliği'nin Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yönetmelik Meclis üyelerine arz edilmiş ve müzakeresi yapılmış  olup,  müzakereler sonucunda işaretli oylamaya sunulmuş ve 4 bölüm ve 14 maddeden ibaret olan “Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin yazılı şekli ile kabul edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve 18/m maddelerine istinaden kabul edilmesine,

Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 10)

11.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.01.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.13 sayılı yazısında, Çınarcık, Aktoprak Mevkii, pafta: G22D13B1D, ada: 649, "1" sayılı parselde yapılacak olan yapılarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Madde-19, 1.bendi, "f" fıkrası doğrultusunda yol boyu ticaret talebi, 02.10.2018 tarih ve 2018/84 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilmiş olup, 04.10.2018 tarihi ve 2018/88 sayılı Meclis Kararında talep ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce çalışma yapılması kararlaştırılmış olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gerekli çalışmalar yapılmış olup, 31.12.2018 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış, talebi görüşülmüş olup, İmar Komisyonu Raporu, Meclis Başkanlığına sunulmuştur. İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyelerince müzakere edilerek komisyon raporunun aynen kabul edilmesine, yukarıda bahsi geçen talep ile ilgili olarak, Hasanbaba Caddesi’nin Gazi Hamit Çaylak ve Aktoprak Caddeleri ile kesiştiği kavşak ve Atatürk Bulvarı ile kesiştiği kavşak arasında kalan yol güzergahı boyunca, yol boyu ticaret talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 11)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 08.01.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Ocak ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Trafik Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis Başkanı (Belediye Başkanı) Avni KURT başkanlığında, 10.01.2019 Perşembe günü saat:11:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya gelmiş olup, yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Tahsin YENER, Sait SARAL, Harun KARADEMİR ve Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadıkları görülmüş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde komisyona havale edilen konuyu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 08.01.2019 tarihli toplantısında almış oluğu 2019/8 sayılı kararı ile, Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilen, Çınarcık-Yalova arasında toplu taşıma hizmetleri ile ilgili olarak, Komisyon raporu hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunmuştur. “Çınarcık -Yalova Arası Toplu Taşıma Hizmeti”  konusu hakkında yukarıda belirtildiği gibi karar veren Trafik Komisyonu Raporu,  Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, oylamaya sunulmuştur. Yapılan işaretli oylama sonucu, komisyon raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek, yukarıda belirtilen veriler ve hususlar değerlendirilmesi sonucu; Çınarcık Belediyesi’ne ait 77 DL 844 plakalı ( 36 yolcu kapasiteli) araç ile Yalova Çınarcık taşıma hattında mevcut arz talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından toplu taşıma yapılmasında bir sakınca olmadığına, toplu taşıma hizmetinde kullanılan mevcut araçların talebi karşılayamadığı göz önünde bulundurularak,  kamu yararı ve rekabet ortamının sağlanıp kaliteli hizmet sunulacağı dikkate alınarak Çınarcık Belediyesine ait diğer araçlarında dahil edilmesinin gerekliliğine, Çınarcık Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:12)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 08.01.2019 tarihinde 1. birleşim ve 10.01.2019 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!