OCAK 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 07.01.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Harun KARADEMİR’in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31.12.2019 tarih ve 99565429-105.03-E.8126 sayılı yazısında, yeni yıla girildiğinden 2020 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, 07.01.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31.12.2019 tarih ve 99565429-105.03-E.8127 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine 2020 yılında ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 2)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30.12.2019 tarih ve 99565429-301.05.03-E.8128 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; meclis partilerinin eşit üye sayısına sahip olması nedeniyle Denetim Komisyonu'nun 4(dört) kişiden oluşturulmasına, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Oyların açılarak okunması sonucunda;  Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'nun (AKP) Nizamettin BALKAYA, Ali ALTIPARMAK ve (CHP) Ali KIRICI, Coşkun PARLAK’tan oluşmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 3)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.12.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.8165 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine göre, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek 2020 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 31.12.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.8182  sayılı yazısı ile, tam zamanlı personel çalıştırılması konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde;  Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 2020 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 1 adet Çevre Mühendisi, 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Mimar, 1 adet Tekniker, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Şehir Plancısı, 1 adet Avukat, 2 adet Programcı teknik kadro unvanlarının 31.12.2020 tarihine kadar çalıştırılmasına, yürütülen işlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak 2020 yılı için çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımı, Sosyal Denge Tazminatı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlayacağı genelgenin 1 ve 2 sayılı ödeme cetvelleri dahil olmak üzere net olarak, tabloda belirlenen listeye göre ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarına genel bir artış yapılması durumunda yeni meclis kararı alınmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda artırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 5)

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.12.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.8163 sayılı yazısında,  22/08/2018 tarih,  "30340" sayılı Resmi Gazete yayınlanan Otopark Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "Çınarcık Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları" nın Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yönetmelik Meclis üyelerine arz edilmiş ve müzakere edilerek, talep konusunda teknik ayrıntılar bulunduğundan, üzerinde gerekli incelemelerin yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Otopark Yönetmeliği 31.12.2019 tarih ve 30995 (5. Mükerrer) nolu Resmi Gazetede yayımlanarak 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmış olduğundan Komisyon raporunu Mart ayı Meclisine hazır olacak şekilde tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin Mart ayı meclisinde görüşülerek karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 6)

7.Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin, 30.12.2019 tarih ve 99315281-105.03-E.8145 sayılı yazısında, Belediyemize ait Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9480 sicil nolu, Çınarcık Vergi Dairesinin 252106259 vergi numaralı Çınarcık Belediyesi Turizm Anonim Şirketi (ÇINBEL Turizm Anonim Şirketi)’nin 24.12.20198 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu kararında maddeler halinde belirtilmiş olan gündem konuları ile ilgili olarak sermaye artırımı, genel kurul İç yönergesi ve yönetim kurulu iç yönergesinin kabul edilmesi konuları ile ilgili olarak 10.01.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurulda Belediyemizi Belediye Başkanı T.C. 44786025208 nolu Numan SOYER’in temsil etmesine tam yetki verilmesine ve yapılacak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/i madde hükümlerince; Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli meclis toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 7)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 07.01.2020 tarihinde tek birleşim olarak gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!