OCAK 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 05.01.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2020 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 99565429-105.03-E.7496 sayılı yazısında, yeni yıla girildiğinden 2021 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 99565429-105.03-E.7497 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 2)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih ve 99565429-105.03-E.7500 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuştur. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 4(dört) kişiden oluşturulmasına, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Oyların açılarak okunması sonucunda;  Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'nun (AKP) Nizamettin BALKAYA, M.Emin ORUÇLİ ve (CHP) Ali KIRICI, Coşkun PARLAK’tan oluşmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 3)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.7533 sayılı yazısı ile, yeni yıla girileceği için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine göre, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek 2021 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

 

5.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve 99565429-105.03-E.7552 sayılı yazısı ile, Meclis bünyesinde oluşturulan, Kesin Hesap Komisyonu ve İsim Verme Komisyonunun, 97/43 Sayılı Denetim Raporunun ilgili maddelerine istinaden kaldırılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep üzerine yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunularak; 97/43 Sayılı Denetim Raporunda yer alan, 6. ve 7. Maddelerine istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi doğrultusunda meclisimiz bünyesinde oluşturulan, Kesin Hesap Komisyonu ve İsim Verme Komisyonlarının kaldırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 5)

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.7532 sayılı yazısı ile, tam zamanlı personel çalıştırılması konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde;  Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 2021 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 1 adet Çevre Mühendisi, 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Mimar, 1 adet Tekniker, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Şehir Plancısı, 2 adet Programcı, 1 adet Avukat, 1 adet Hemşire ve 1 adet Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 12 adet sözleşmeli personellerin 31.12.2020 tarihine kadar çalıştırılmasına, yürütülen işlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak 2021 yılı için çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımı, Sosyal Denge Tazminatı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce belirlenecek 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlayacağı genelgenin 1 ve 2 sayılı ödeme cetvelleri dahil olmak üzere net olarak, tabloda belirlenen listeye göre ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarına genel bir artış yapılması durumunda yeni meclis kararı alınmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda artırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 6)

7.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.7531 sayılı yazısı ile, müdür kadrolarında iptal ve ihdas konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, 03.07.2007 tarih ve 42 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan 1. derecede Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek, 07.07.2020 tarihli 2020/35 sayılı meclis kararı ile oluşturulan yeni organizasyon şemasına uygun olarak 1. derecede Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ve ekte sunulan (II) sayılı kadro cetvelinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 7)

8.Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 32046879-105.03-E.7530 sayılı yazısı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe alınan araçların Belediyemiz (T) cetveline eklenmesi konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe alınan, Fen İşleri Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 2 (iki) adet aracın 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince Belediyemizin (T) cetvellerine eklenmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1.Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

9.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.7503 sayılı yazısı ile, “Fahri Hemşehrilik Beratı” verilmesi konulu talebi meclis üyelerine arz edildi. Meclis üyelerince yapılan müzakereler neticesinde meclis üyelerinin, talebin daha ayrıntılı incelenmesi ve araştırılması için, talebin meclis 2. Birleşimde görüşülüp karara bağlanması teklifi Meclis Başkanınca uygun bulunarak işaretli oylamaya sunuldu. İşaretli oylama sonucu;  “Fahri Hemşehrilik Verilmesi” talebinin 2. Birleşimde karara bağlanılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 9)

10.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.12.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.7555 sayılı yazısı ile sokak isim değişikliği konulu talebi meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclisinde yapılan müzakereler de meclis üyelerinin, talebin daha ayrıntılı incelenmesi ve araştırılması için, talebin meclis 2. Birleşimde görüşülüp karara bağlanması teklifi Meclis Başkanınca uygun bulunarak işaretli oylamaya sunuldu. İşaretli oylama sonucu;  “Sokak İsim Değişikliği ” talebinin 2. Birleşimde karara bağlanılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 10)

11.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.7535 sayılı yazısında, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610 sayılı adalara ait, Belediyemiz tarafından hazırlatılan plan değişikliği dosyası, 01.12.2020 tarihli 61 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış ve 02.12.2020 tarihinde saat:10.00'da Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu plan değişikliğine ilişkin, yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Talep meclis üyelerine arz edilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde işaretli oylamaya sunularak, talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve itirazların değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 11)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. İmar Komisyonunun 06.01.2021 Çarşamba günü saat: 15:00’de toplanmasına,  2. birleşim toplantısının 08.01.2021 Cuma günü saat 14:00’de yapılması kararlaştırıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2021 Ocak ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, 2. Birleşimde tekrar görüşülerek karara bağlanacak “Fahri Hemşehrilik Verilmesi” ve “Sokak İsim Değişikliği” konuları ile İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere, 08.01.2021 Cuma günü, meclis üyelerimizin 1. Derece yakınlarından 2 (iki) aileye ait cenaze olması sebebiyle meclis üyeleri ile mutabık kalınarak meclis toplanma saatinde değişiklik yapılarak saat: 15:30'da başlamıştır. Yapılan yoklamada, meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’nın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 2. Birleşimde karara bağlanacak “Fahri Hemşehrilik Verilmesi” ve “Sokak İsim Değişikliği” konuları ile İmar Komisyonuna havale edilen konunun raporunu görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2021/9 sayılı Meclis Kararı ile 2. Birleşimde karara bağlanması oybirliği ile kararlaştırılan; Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.7503 sayılı yazısında ki talebi olan “Fahri Hemşehrilik Beratı” verilmesi konusu Belediye Meclisinin 2. Birleşiminde görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde talep açık oylamaya sunuldu.  İlçemize bağlı Çalıca köyünde ikamet eden, gelecekte kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine önemli hizmet ve katkılar sağlayacağı muhtemel olan, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine girmeyi başaran Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN’e, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesi talebinin reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis üyeleri Numan SOYER, Murat SAVAŞ, M.Emin ORUÇLİ, M.Temel KOÇ, Nizamettin BALKAYA kabul yönünde, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK, Gürsoy AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Yüksel ADA red yönünde oy kullanmış olup, talep 5 kabul 6 red oyuyla oyçokluğu ile red edilmiştir.)  (Karar No: 12)

 

  • Belediye Meclisimizin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2021/10 sayılı Meclis Kararı ile 2. Birleşimde karara bağlanması oybirliği ile kararlaştırılan; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.12.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.7555 sayılı yazısındaki “Sokak İsim Değişikliği” konulu talebi Belediye Meclisimizin 2. Birleşiminde görüşülerek yapılan müzakereler neticesinde talep açık oylamaya sunuldu.  Yazı ekindeki haritada sarı ile gösterilen Çamlık Mahallesi’nde bulunan Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu’nun güney cephesinde ve Üniversite Caddesi ile Çınar Sokak arasında kalan, "658. Sokak" isminin, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine girmeyi başaran ve Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN isminin verilerek “ Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin red edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Meclis üyeleri Numan SOYER, Murat SAVAŞ, M.Emin ORUÇLİ, M.Temel KOÇ, Nizamettin BALKAYA kabul yönünde, Ali KIRICI, Kenan ERTAŞ, Coşkun PARLAK, Gürsoy AŞIKOĞLU, Harun KARADEMİR, Yüksel ADA red yönünde oy kullanmış olup, talep 5 kabul 6 red oyuyla oyçokluğu ile red edilmiştir.)  (Karar No: 13)

 

  • Belediye Meclisimizin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2021/11 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610 sayılı adalara ait, Belediyemiz tarafından hazırlatılan plan değişikliğine yapılan itirazlarda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 06.01.2021 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Çınarcık, Köyiçi Mevkii, pafta:G22D13A2B-G22D13A2C, 250, 386, 456, 457, 458, 610 sayılı adalara yapılan plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerince 01/12/2020 tarih, 61 sayılı Meclis Kararı öncesinde değerlendirilmiş ve hukuka aykırı bir durum tespit edilmediğinden itiraz dilekçelerinde bahsi geçen mağduriyetlerin söz konusu olmaması sebebiyle; 01/12/2020 tarih, 61 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddine oy birliğiyle karar verilen ekte yer alan imar komisyon raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilip, yapılan itirazların reddine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No:14)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.01.2021 tarihinde 1. birleşim ve 08.01.2021 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!