OCAK 2022 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2022 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 04.01.2022 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’ın rahatsızlık sebebiyle hastanede olduğu diğer meclis üyelerince sözlü olarak bildirildi. Meclis üyesi Ali ALTIPAMAK dışında tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra rahatsızlık sebebiyle toplantıya katılamayan meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’ın izinli sayılmasını meclis üyelerinin işaretli oylamasına sundu ve meclis üyesi Ali ALTIPARMAK oybirliği ile izinli sayıldı. Meclis başkanı, meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti.

 

2021 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi ve önerisi  bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı teklifi ve önerisi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 21.12.2021 tarih ve E-99565429-105.03-8063 sayılı yazısında, yeni yıla girildiğinden 2022 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 21.12.2021 tarih ve E-99565429-105.03-8065 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine 2022 yılında ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 2)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 21.12.2021 tarih ve E-99565429-105.03-8064 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı 3’den az 5’den çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerine arz edilmiştir. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 3 (üç) kişiden oluşturulmasına işaretli oylama oybirliği ile karar verilmiş olup, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Meclis başkanı, 11 adet zarfı açarak oyları okumaya başladı. Zarfların okunması sonucunda; Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'nun her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerinin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması sureti ile oluşması gerektiğinden en fazla oyları alan  (AKP) Nizamettin BALKAYA, (CHP) Ali KIRICI ve (CHP) Gürsoy AŞIKOĞLU’ndan oluşmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 3)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2021 tarih ve E-32122008-105.03-8245 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. Bendi uyarınca, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek 2022 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

 

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2021 tarih ve E-32122008-105.03-8249 sayılı yazısı ile, kadro iptal ve ihdası konulu yazısı Meclis üyelerine arz edildi. Meclis üyelerince yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup, 22/02/2007 tarihinde 26442 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 02.01.2018 tarih ve 2018/4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan ve ilgili cetvelleri onaylanan Belediyemiz Norm kadrosunda, anılan yönetmeliğin 11. Maddesi uyarınca  belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda 1. Dereceli 1 Adet TH sınıfından Tekniker Kadrosunun iptal edilip, TH sınıfından 1. Dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine ve ekte sunulan (II) sayılı kadro cetvelinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 5)

 

6.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 29.12.2021 tarih ve E-32122008-105.03-8253  sayılı yazısı ile, tam zamanlı personel çalıştırılması konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde;  Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 2022 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak, 1 adet Çevre Mühendisi, 4 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Elektrik Mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi, 2 adet Mimar, 1 adet Tekniker, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Şehir Plancısı, 2 adet Programcı, 1 adet Avukat, 1 adet Hemşire ve 1 adet Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 17 adet teknik kadro unvanlarının 31.12.2022 tarihine kadar çalıştırılmasına, yürütülen işlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi için çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımı, Sosyal Denge Tazminatı, Sendika Ödenekleri  ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünce yayınlanacak 01.01.2022 tarihinden geçerli olacak genelgenin 1 ve 2 sayılı ödeme cetvelleri dahil olmak üzere net olarak, tabloda belirlenen listeye göre net ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarına genel bir artış yapılması durumunda yeni meclis kararı alınmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda artırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 6)

 

7.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 20.12.2021 tarih ve E-17321053-105.03-8046 sayılı yazısında,  Songül KELEŞ'in 02.12.2021 tarih, 101717 kayıt nolu dilekçesiyle talep edilen, Taşlısırt Mevkii, ada:1051, "6" sayılı parselde yapılacak olan yapının zemin katında ticaret alanı yapmak amacıyla, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin Madde-19, 1.bendi, "f" fıkrası doğrultusunda parselin güneybatı cephesinde yer alan Termal Caddesi ile ilgili yol boyu ticaret talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve talep müzakere edilmiş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,   Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 7)

 

8.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve E-17321053-105.03-8211 sayılı yazısında, Hasan YAYVAN ve  Mehmet ÖZEN'in 27/12/2021 tarih, 103088 kayıt nolu dilekçeleriyle talep edilen, İlçemiz, Aktoprak Mevkii, ada:554, "1" sayılı parsel ve ada:568, "1,2" sayılı parselleri kapsayan alana ilişkin Şehir Plancısı Hidayet KANDEMİR tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, meclis üyelerine sunulmuş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

 

9.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve E-17321053-105.03-8212 yazısında, Çınarcık Milli Emlak Şefliği'nin 2451706 ve 2473079 sayılı yazılarına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.12.2021 tarih, 8146 sayılı yazısıyla talep edilen, İlçemiz, Karpuzdere Mevkiinde, doğusunda ada: 171, "1" sayılı parsel ve ada:347, "1" sayılı parseller, kuzeyinde Marmara Denizi ve batısında Karpuzdere Sokak bulunan, Belediyemiz uygulama imar planında Park Alanı ve yol olarak planlanmış alanın, Çınarcık Milli Emlak Şefliği'nin yazılarıyla talebi üzerine Sağlık Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi için Şehir Plancısı Alp KAYA tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tasarısı meclis üyelerine sunulmuş olup;  talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No: 9)

 

10.Gündem Maddesi- Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29.12.2021 tarih ve E-86214185-105.03-8264 sayılı yazısında ki, Hasanbaba Mahallesi şehir içi toplu taşıma hizmeti konulu talebi meclis üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş olup; İlçemizin fiziki şartları göz önünde bulundurularak Belediye meclisimizin 05.02.2019 tarihli 2019/15 sayılı kararı ile Hasanbaba Mahallesi Surkent Sitesi bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımıza şehir içi ulaşımında kolaylık sağlamak adına bu bölgede kamu hizmeti gözetilerek toplu taşıma (otobüs/araçları) hizmeti başlatılmış ve Belediye Meclisimizin 08.02.2019 tarih  2019/16 sayılı meclis kararı ile güzergahları ve saatleri belirlenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/p maddesine istinaden anılan toplu taşıma hizmetinin güzergahları ve çalışma saatlerinin günümüz şartlarına uygun olarak revize edilmesi için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine ve ayrıca Belediyemize ait 2022 yılı Gelir-Ücret tarifesinde Madde 5 ve Madde 7 de belirtilen  ulaşım hizmetlerine konu olan  tarife ücretlerinin akaryakıta gelen zamlar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi ile Hasanbaba Mahallesine (biletli) ulaşım ücretinin belirlenmesi konuların Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 10)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 04.01.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. 2022 yılı olağan Ocak ayı 2. Birleşim toplantısının 07.01.2022 Cuma günü saat : 14:00’de yapılması, Tarife Komisyonunun 06.01.2022 Perşembe günü saat : 11:00’de,  İmar Komisyonun  05.01.2022 Çarşamba günü saat : 14:00’de toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2022 Ocak ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar ve Tarife Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 07.01.2022 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2022/7 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, yol boyu ticaret talep konusu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.01.2022 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Komisyon Raporunun aynen kabul edilmesine, bahsi geçen talep ile ilgili olarak, Taşlısırt Mevkii, ada:1051, "6" sayılı parselin güneybatı cephesinde yer alan Termal Caddesinde yol güzergahı boyunca, yol boyu ticaret talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:11)
  • Belediye Meclisimizin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna oybirliği ile havale edilen, Plan Değişikliği konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.01.2022 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunulmuş olup, sunulan, komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; Aktoprak Mevkii, ada:554, "1" sayılı parsel ve ada:568, "1,2" sayılı parselleri kapsayan alana ilişkin talep edilen İmar Planı Değişikliğinde, paftalarının ve plan açıklama raporlarının incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olup olmadığı konusunda gerekli araştırmaların yapılmasına, yapılan araştırmalar neticesinde 24.01.2022 tarih, saat 14.00’da tekrar  toplanarak 2022 yılı Şubat ayı Meclisi 1. Birleşim Toplantısına sunulmak üzere İmar Komisyon Kararı alınmasına oybirliği ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek, talebin 2022 yılı Şubat ayı Meclisine sunulacak İmar Komisyon Raporuna göre karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 12)

 

  • Belediye Meclisimizin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2022/9 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna oybirliği ile havale edilen, Plan Değişikliği konulu talep üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 05.01.2022 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunulmuş olup, sunulan, komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; Karpuzdere Mevkiinde, doğusunda ada: 171, "1" sayılı parsel ve ada:347, "1" sayılı parseller, kuzeyinde Marmara Denizi ve batısında Karpuzdere Sokak bulunan, Belediyemiz uygulama imar planında Park Alanı ve yol olarak planlanmış alanın, Çınarcık Milli Emlak Şefliği'nin yazılarıyla talebi üzerine Sağlık Tesisi Alanı olarak değiştirilmesi talep ettiği İmar Planı Değişikliğinde paftalarının ve plan açıklama raporlarının incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olup olmadığı konusunda gerekli araştırmaların yapılmasına, yapılan araştırmalar neticesinde 24.01.2022 tarih, saat 14.00’da tekrar  toplanarak 2022 yılı Şubat ayı Meclisi 1. Birleşim Toplantısına sunulmak üzere İmar Komisyon Kararı alınmasına oybirliği ile karar verilen İmar Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek, talebin 2022 yılı Şubat ayı Meclisine sunulacak İmar Komisyon Raporuna göre karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 13)

 

  • Belediye Meclisimizin 04.01.2022 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2022/10 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna oybirliği ile havale edilen, Belediyemize ait 2022 yılı Gelir-Ücret tarifesinde Madde 5 ve Madde 7 de belirtilen  ulaşım hizmetlerine konu olan  tarife ücretlerinin akaryakıta gelen zamlar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi ile Hasanbaba Mahallesine (biletli) ulaşım ücretinin belirlenmesi konuları üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve taleplerin değerlendirilmesi için 06.01.2022 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Tarife Komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek tarife değişikliğinin 10.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.01.2022 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis üyesi Harun KARADEMİR red yönünde oy kullandı.)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.01.2022 tarihinde 1. birleşim ve 07.01.2022 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!