OCAK 2023 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2023 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 03.01.2023 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına davet etti.

 

2022 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün 2023 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde ulaşım hizmetleri ücretlerinin revize edilmesi ve Fen İşleri Müdürlüğünün yetki verilmesi konulu 2 adet talebin gündemimize eklenerek meclisimizde görüşülmesini teklif ederek işaretli oylamaya sundu ve talep oybirliği ile kabul edilerek 2 adet konu gündemin sonuna eklendi. Meclis Başkanı başka gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme başka teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2022 tarih ve E-99565429-105.03-8254 sayılı yazısında, yeni yıla girildiğinden 2023 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, 03.01.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2022 tarih ve E-99565429-105.03-8251 sayılı yazısı ile, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine 2023 yılında ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 2)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2022 tarih ve E-99565429-105.03-8250 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı 3’den az 5’den çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun oluşturulması gerekmekte olup, konu Meclis Üyelerine arz edilmiştir. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 3 (üç) kişiden oluşturulmasına işaretli oylama oybirliği ile karar verilmiş olup, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığı'na arz edildi. Meclis başkanı, 12 adet zarfı açarak oyları okumaya başladı. Zarfların okunması sonucunda; Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'nun her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerinin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması sureti ile oluşması gerektiğinden en fazla oyları alan (AKP) Nizamettin BALKAYA, (CHP) Ali KIRICI ve (CHP) Coşkun PARLAKtan oluşmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 3)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2022 tarih ve E-32122008-105.03-8294 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. Bendi uyarınca, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek 2023 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talebi hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin,  Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

 

5.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2022 tarih ve E-32122008-105.03-8232 sayılı yazısı ile tam zamanlı personel çalıştırılması konulu talebi meclis üyelerine arz edildi ve yapılan müzakereler sonucunda işaretli oylamaya geçilerek, Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde; Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 2023 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 10 adet Mühendis, 2 adet Mimar, 1 adet Tekniker, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Şehir Plancısı, 2 adet Programcı, 1 adet Avukat, 1 adet Hemşire ve 1 adet Sağlık Teknikeri olmak üzere toplamda 20 adet sözleşmeli personellerin, 31.12.2023 tarihine kadar çalıştırılmasına, yürütülen işlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak 2023 yılı içerisinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek net ücretlerin, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımı, Sosyal Denge Tazminatı, Sendika Ödenekleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünce yayınlanacak 01.01.2023 tarihinden geçerli olacak genelgenin 1 ve 2 sayılı ödeme cetvelleri dâhil olmak üzere net olarak tabloda belirlenen listeye göre net ücret ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarına genel bir artış yapılması durumunda yeni meclis kararı alınmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda artırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 03.01.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 5)

 

6.Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve E-23614940-105.03-8260 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Yalova İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 05.12.2022 tarihli 187 nolu kararı ile İl Encümeninin 08.12.2022 tarih 571 nolu kararı gereği talep edilen, Çınarcık, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, 3039 ada 1 nolu parselde bulunan C Blok 2. Kat 20-22-24-26-27 numaralı işyerlerinden, 20-22-24 numaralı işyerlerinin Belediyemize satılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26/g maddesi gereğince karar verildiğinden, Yalova İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.12.2022 tarihli 15021 sayılı yazılarında bahse konu işyerlerinin Belediyemiz adına tescil işlemlerinin yapılabilmesi için toplam satış bedelinin hesaplarına yatırılması gerektiğini bildirdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Belediye yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. maddesinin 'h' bendi ve Belediye Meclisi görev ve yetkileri başlıklı 18. md. 'e' bendi hükümleri doğrultusunda; Çınarcık, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, 3039 ada 1 nolu parselde bulunan işyerlerinden C blok 2. kat 20-22-24 numaralı işyerlerinin toplamda olmak üzere 202.500,00 TL karşılığında satın alınması için mimari, fiziki ve imar durumunun incelenmesi, işyerlerine ödenecek bedelin değerlendirilmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 03.01.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 6)

7.(EK) Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve E-23614940-105.03-8475 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Belediyemiz otobüslerinin bakım-onarım-yakıt giderlerindeki yüksek maliyetlerin mevcut durumdaki otobüs bilet fiyatları ile maliyetleri dahi karşılamadığı yapılan hesaplamalar ile tespit edildiğinden, 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 5Gelir Şefliği 2023 Yılı Ücret Tarifesinin A- bendinin “10-11-12” nolu fıkraları ve Madde 8- Ulaşım Hizmetleri Ücret Tarifesi başlığı altındaki fiyatlarının yeniden değerlendirilip, belirlenmesi konusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak talep konusunun değerlendirilmesi için konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin, 03.01.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 7)

8.(EK) Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve E-32046879-105.03-8491 sayılı yazısındaki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; Poyraz Caddesinde meydana gelen heyelanın ıslahı için Belediye Meclisimizin 17.05.2021 tarihli 2021/37 sayılı meclis kararı ile Belediye Başkanına tam yetki verilerek hazırlatılan ve Kocaeli Üniversitesi tarafından onaylanan rapor doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ile iş birliği protokolü yapılmasına, yapılacak olan protokolün tüm iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Numan SOYER’e tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin, 03.01.2023 tarihli 1. birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 03.01.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. 2023 yılı olağan Ocak ayı 2. Birleşim toplantısının 06.01.2023 Cuma günü saat : 14:00’de yapılması, İmar Komisyonun 05.01.2023 Perşembe günü saat : 11:00’de, İmar Komisyonun 05.01.2023 Perşembe günü saat : 12:00’de toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2023 Ocak ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 06.01.2023 Cuma günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 03.01.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2023/6 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yalova İl Özel İdaresi’nin mülkiyetinde olan Çınarcık İlçesi Koru Beldesi Atakent Mahallesi C Blok 2. Katta bulunan 20-22-24 numaralı işyerlerinin toplamda olmak üzere 202.500,00 TL karşılığında satın alınması için mimari, fiziki ve imar durumunun incelenmesi, işyerlerine ödenecek bedelin değerlendirilmesi için 05.01.2023 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, imar komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup, Yalova İl Özel İdaresi’nin mülkiyetinde olan Çınarcık İlçesi Koru Beldesi Atakent Mahallesi C Blok 2. Katta bulunan 20-22-24 numaralı işyerlerinin mimari, fiziki ve imar durumu incelenerek belirlenen rayiç bedeller üzerinden alınması oybirliği ile komisyonca uygun görüldüğünden bahse konu işyerlerinin kamu yararına olan hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemiz adına satın alınmasının kabulüne, her bir işyeri için 67.500,00 TL satış bedeli olmak üzere toplam 202.500,00 TL tutarın Yalova İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılmasına, satış iş ve işlemleri için, Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.01.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:9)

 

  • Belediye Meclisimizin 03.01.2023 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2023/7 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonuna oybirliği ile havale edilen, Belediyemizin 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin Madde 5 – Gelir Şefliği 2023 Yılı Ücret Tarifesinin A- bendinin “10-11-12” nolu fıkraları ve Madde 8- Ulaşım Hizmetleri Ücret Tarifesi başlığı altındaki fiyatlarının yeniden değerlendirilip, belirlenmesi için 05.01.2023 tarihinde Tarife Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Tarife Komisyon raporu meclis üyelerince müzakere edilerek işaretli oylamaya sunulmuş olup; raporunun aynen okunduğu şekli ile kabul edilerek 2023 Gelir-Ücret Tarifesinin tarife değişikliğinin uygulanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 06.01.2023 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:10)

 

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 03.01.2023 tarihinde 1. birleşim ve 06.01.2023 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

 

 

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!