OCAK 2024 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

 

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2024 yılı Olağan Ocak Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 02.01.2024 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Meclis üyesi Ali ALTIPARMAK’ın dilekçe vererek mazeretli olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanı, dilekçe ile izinli sayılmayı talep eden meclis üyesinin izinli sayılmasını teklif etti ve işaretli oylamaya sundu. İşaretli oylama sonucu Meclis Üyesi Ali ALTIPARMAK’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.  Meclis başkanı, açılış konuşmasını yaptıktan sonra meclis üyelerini saygı duruşu ve İstiklal Marşına davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

 

 

2023 Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, işaretli oylamaya sunularak, mevcudun oybirliği ile sunulduğu şekliyle kabul edildi.

 

Meclis Başkanı gündem teklif ve öneriler bölümünde gündem dışı konu teklif ve öneri bulunup bulunmadığı sordu. Gündeme teklif ve öneri talebi bulunmadığından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi.

 

1.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2023 tarihli 8434 sayılı yazısında ki, yeni yıla girildiğinden 2024 yılı içerisinde yapılacak olan meclis toplantıları için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, meclis toplantı günü, saati ve meclis tatil ayının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep konusu meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclis Toplantılarının her ayın ilk haftası salı günü, saat:14:00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına ve Belediye Meclisimizin Ağustos ayında toplanmayarak, bu ayın tatil olmasına, 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 1)

2.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2023 tarihli 8433 sayılı yazısında ki, yeni yıla girildiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine 2024 yılında ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep konusu meclis üyelerine arz edildi. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği, meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyeleri huzur haklarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No: 2)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2023 tarihli 8432 sayılı yazısında ki, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı 3’den az 5’den çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun oluşturulması gerektiğinden, talep konusu Meclis Üyelerine arz edilmiştir. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Denetim Komisyonu'nun 3 (üç) kişiden oluşturulmasına işaretli oylama oybirliği ile karar verilmiş olup, kanun gereği gizli oylama yapılması zorunlu olan Denetim Komisyonu'nun oluşturulması için, oy pusulalarını içeren Başkanlıkça mühürlü zarflar tüm meclis üyelerine dağıtılmış olup, doldurulan ve zarf içerisine konan oy pusulaları Meclis Başkanlığına arz edildi. Meclis başkanı, 11 adet zarfı açarak oyları okumaya başladı. Zarfların okunması sonucunda; Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'nun her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerinin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması sureti ile oluşması gerektiğinden en fazla oyları alan  (AKP) Nizamettin BALKAYA, (CHP) Ali KIRICI ve (CHP) Gürsoy AŞIKOĞLU’ndan oluşmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No: 3)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2023 tarihli 8442 sayılı yazısında ki, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. Bendi uyarınca, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek 2024 yılı aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınması talep konusu meclis üyelerine arz edildi. Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. bendine istinaden, Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen ödeneğin 2/3'ü oranında ödenmesine, ayrıca yıl içerisinde yapılacak olan artışlarında dikkate alınmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 4)

 

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2023 tarihli 8465 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İlçemiz, Karpuzdere Mevkii, ada:145 "1" sayılı parsel, ada:290, "37,38,39,40,41,43,44,45,46,47" sayılı parseller ve ada:316, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda 18. Madde uygulama aşamasında, Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucu, 290 ada içerisinde yer alan tescil harici alanın Yalova Kadastro Müdürlüğü kayıtlarında "taşlık ve çalılık" olarak belirtilmesine rağmen imar planı revizyonunun onay sürecinden sonra orman haritalarında orman sınırları içerisine alındığı tespit edilmiş olup, imar uygulamasının tescil edilmesi durumunda çözümü mümkün olmayacak hukuki sorunlar meydana geleceği kanaatine varıldığından, bahse konu tescil harici alanın orman olarak planlanması ve geri kalan alanın sosyal altyapı dengesini sağlamak amacıyla HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret. A.Ş. tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifinin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 5)

 

6.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2023 tarihli 8481 sayılı yazısında ki talebi meclis üyelerine arz edildi. Yapılan müzakereler neticesinde;  İlçemiz, Kayalıbağlar Mevkii, ada:489, “5,6,9,10” sayılı parseller, Paskaldere Mevki, pafta:G22D13A1C, ada:489, “11,12,13,14,15,17,18,73,81” sayılı parseller ve ada:489, “72,74,75,76,77,78,79” sayılı parsellerin bulunduğu alanda 18. Madde uygulama aşamasında, Yalova Orman İşletme Müdürlüğünden imar planı revizyonuna esas alınan görüşe ve güncel tapu kayıtlarındaki şerhe göre söz konusu parsellerin orman sınırları dışında kaldığı belirtilmesine rağmen daha sonrasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 489 ada “73 ve 81” sayılı parsellerin niteliğinin Orman olarak değişmesi sebebiyle 489 ada “73 ve 81” sayılı parsellerde İmar Planına ve imar uygulamasına konu olamayacağı belirtilmiş olduğundan, bu sebeple yapılan plan değişikliği, 489 ada “73 ve 81” sayılı parsellerin orman olarak planlanması ve geri kalan alanın sosyal altyapı dengesini sağlamak amacıyla HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret. A.Ş. tarafından hazırlanan plan değişikliği teklif konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 6)

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 02.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi. 2024 yılı olağan Ocak ayı 2. Birleşim toplantısının 04.01.2024 Perşembe günü saat : 11:00’de yapılması, İmar Komisyonun  03.01.2024 Çarşamba günü saat : 11:00’de toplanması kararlaştırılmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2024 Ocak ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, İmar Komisyonuna havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 04.01.2024 Perşembe günü saat:11:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Meclis divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada meclis üyeleri Harun KARADEMİR, Kenan ERTAŞ ve Ali ALTIPARMAK’ın mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. 5393 sayılı Belediye Kanunun 22. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince salt çoğunluk 9 adet meclis üyesi ile sağlandığından meclis başkanının açılış konuşması ile toplantı açıldı. Meclis Başkanı üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet etti ve akabinde komisyon raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

 

  • Belediye Meclisimizin 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2024/5 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, Karpuzdere Mevkii, ada:145 "1" sayılı parsel, ada:290, "37,38,39,40,41,43,44,45,46,47" sayılı parseller ve ada:316, "1" sayılı parselin bulunduğu alanda tescil harici alanın orman olarak planlanması ve geri kalan alanın sosyal altyapı dengesini sağlamak amacıyla HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret. A.Ş. tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için 03.01.2024 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlanan 2024/1 sayılı Rapor Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 1 nolu imar komisyon raporunda karara varılamamış olduğu, raporda konunun Belediye Meclisinin tasarrufuna bırakılmasına karar verildiği belirtildiğinden konu belediye meclisinde müzakere edilmiş ve meclis başkanınca; hazırlanan plan değişikliği teklifinin müdürlükten geldiği şekli ile talep edilen İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisinde kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda talep edilen İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisinde kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri; Coşkun PARLAK, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Özlem EDEPALİ çekimser yönünde oy kullandı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 10. Maddesi doğrultusunda toplantıya katılan salt çoğunluk olan 9 meclis üyesinin 4 çekimser oyuna karşın, 5 kabul oyu kullanılarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No:7)

 

 

  • Belediye Meclisimizin 02.01.2024 tarihli 1. Birleşim toplantısında alınan 2024/6 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, Kayalıbağlar Mevkii, ada:489, “5,6,9,10” sayılı parseller, Paskaldere Mevki, pafta:G22D13A1C, ada:489, “11,12,13,14,15,17,18,73,81” sayılı parseller ve ada:489, “72,74,75,76,77,78,79” sayılı parsellerin bulunduğu alanda,  489 ada “73 ve 81” sayılı parsellerin orman olarak planlanması ve geri kalan alanın sosyal altyapı dengesini sağlamak amacıyla HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret. A.Ş. tarafından hazırlanan plan değişikliği tescil harici alanın orman olarak planlanması ve geri kalan alanın sosyal altyapı dengesini sağlamak amacıyla HK Planlama Mühendislik Danışma İnşaat Bilişim ve Ticaret. A.Ş. tarafından hazırlanan plan değişikliği teklifi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, talebin değerlendirilmesi için 03.01.2024 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlanan 2024/2 sayılı Rapor Meclis Başkanlığına sunulmuştur. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 2 nolu imar komisyon raporunda Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, 2 nolu imar komisyon raporunda karara varılamamış olduğu, raporda konunun Belediye Meclisinin tasarrufuna bırakılmasına karar verildiği belirtildiğinden konu belediye meclisinde müzakere edilmiş ve meclis başkanınca; hazırlanan plan değişikliği teklifinin müdürlükten geldiği şekli ile talep edilen İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisinde kabul edilmesi işaretli oylamaya sunulmuş olup, yapılan işaretli oylama sonucunda talep edilen İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisinde kabul edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.01.2024 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri; Coşkun PARLAK, Ali KIRICI, Gürsoy AŞIKOĞLU, Özlem EDEPALİ çekimser yönünde oy kullandı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 10. Maddesi doğrultusunda toplantıya katılan salt çoğunluk olan 9 meclis üyesinin 4 çekimser oyuna karşın, 5 kabul oyu kullanılarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.) (Karar No:8)

 

 

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Ocak ayı olağan Meclis Toplantısı, 02.01.2024 tarihinde 1. birleşim ve 04.01.2024 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilerek Meclis Başkanının kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

Numan SOYER

Gürsoy AŞIKOĞLU

Ali KIRICI

Meclis Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

 

 

    

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!