Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği

ÇINARCIK BELEDİYESİ
Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM                                             
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller ile çalışma şartlarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Çınarcık Belediyesi sınırları içerisinde oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecek iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Yetkili idare: Çınarcık Belediyesini,
Amirlik: Çınarcık Belediyesi Zabıta Amirliğini,
Müessese: Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden işyerlerini,
Zabıta: Çınarcık Belediyesi Zabıtasını ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Aranacak Şartlar, Uyulması Gereken Hükümler, Denetim ve Uygulanacak Cezalar


Madde 5- Oto Kiralama işyerlerinde aranacak şartlar ve uyulması gereken hükümler

 1. İşyeri tanıtım tabelasında “oto kiralama” ibaresi zorunludur, yazı boyutu tabeladaki diğer yazı puntolarından küçük olamaz.
 2. İş yerinin herhangi bir yerine ve tabela üzerine, işyeri unvanı ve oto kiralama ibaresi ve/veya Rent A Car dışında ticari ibareler yazılamaz.
 3. Müesseseler oto kiralama işinde kullanacakları araçların listesini ruhsat aşamasında Zabıta Amirliğine bildirmek ve araçların ruhsat fotokopilerini vermek zorundadır. Trafik tescilde işletmeci dışında bir başkası adına kayıtlı olup da oto kiralama faaliyetinde kullanılan araçlarla ilgili kiralama sözleşmesinin ibrazı zorunludur. Araç değişikliği halinde en geç üç gün içerisinde ilgili birime bu değişiklik bildirilecektir.

Müesseselerden oto kiralama işinde kullanacakları araçları depolayabilecekleri alanları var ise      otopark sözleşmesi aranmaz. Araçların depolanabileceği alanlar yok ise; Belediyeden ruhsatlı her hangi bir otoparktan kullanacağı araçları depolamak için yapılmış otopark sözleşme aranır.

 1. Otopark sözleşmesi noterden en az bir yıllık olarak yapılır, her yıl yenilenen sözleşmenin bir nüshası Zabıta Amirliğine verilir.
 2. Oto kiralama işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden, kendi adına veya şirket adına kayıtlı en az beş araç faaliyet göstermek zorundadır.
 3. Kiraya verilecek araçlar 0-10 yaşları arasında olmalıdır. 10 yaşından büyük araçlar kiraya verilemez.
 4. Oto kiralama işyerleri işletmecileri tarafından işyeri içine, bina çekme mesafeleri ile yola ve yol kenarındaki ücretli ya da ücretsiz kamuya ait otopark alanlarına araç, bisiklet, motosiklet ve benzeri araçları koymaları yasaktır. Oto kiralama işyerinin amblem ya da logosunu taşıyan, reklamını yapan başka gerçek ya da tüzel kişilere ait araçlar da bu kapsamdadır.
 5. Bu yönetmeliğe uygun açılan iş yerlerinde, araç alımı ve satımı yapılamaz.

10 Haziran 2015 tarih ve 29382 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince;  Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticileri ve yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlik bilgilerini ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araç kiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veya kuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir. Bu veriler 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Sistemdeki kayıtlar 5 yılsonunda sistemden otomatik olarak silinir.

 1. Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını İçişleri Bakanlığının tespit edeceği bir bilgisayar programında tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin 1774 Sayılı ek 1'nci maddesine göre kurulan bilgisayar terminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen işletmelere mülki idare amirlerince onbin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu fiilin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir.

Oto kiralama işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 1. Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişiler tarafından kiraya verilecek araçlar için yapılacak zorunlu sigorta Poliçelerinde (Rent A Car, Oto Kiralama, Kasko,)ibareleri bulunmak zorundadır.

  12.Bu yönetmelik yayımlanmasından sonra oto kiralama yapacak işyerlerinden kanun ve yönetmelik hükümlerine göre istenilmesi zorunlu bulunan bilgi ve belgeler de istenir. 

Denetim Madde 6 – Zabıta, oto kiralama işyerlerini yönetmelik hükümleri doğrultusunda denetler.   
Denetimler sırasında mevzuata aykırı hususlar tespit edildiğinde, gerekli yasal işlem yapılır ve yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir.

Uygulanacak Cezalar

Madde 7 –Bu yönetmelik hükümlerine göre  oto kiralama işyerlerinde aranacak şartlar ve uyulması gereken hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde;

 • Bir takvim yılı  içerisinde  1 inci Cezada 5326 Sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre idari para cezası,
 • 2 nci cezada 5326 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre idari para cezası,   - 3 üncü cezada İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

Ayrıca oto kiralama iş yerlerinin araç alım satımı faaliyetiyle uğraştığının tespiti halinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilir. 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri açısından kazanılmış hak doğurmaz. Daha önce ruhsatlandırılmış işletmeler iş bu yönetmelik hükümlerinde öngörülen şartları taşımak zorundadırlar. Taşımayan işletmeler üç ay süre içerisinde gerekli eksiklikleri gidermek zorundadırlar. Aksi halde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yetkili idare tarafından iptal edilir.
Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. 

Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan müesseseler, mevcut araç listelerini yönetmelik yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ilgili Belediye İdaresine verir.  

Yürürlük
Madde 8-
5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin m) bendince verilen yetkiye göre iş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 9-
Bu Yönetmelik hükümleri Çınarcık Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!