Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ÇINARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İKİNCİ BÖLÜM
Aranacak Şartlar, Uyulması Gereken Hükümler, Denetim ve Uygulanacak Cezalar
Madde 5- Oto Kiralama işyerlerinde aranacak şartlar ve uyulması gereken hükümler

1.Müesseseler oto kiralama işinde kullanacakları araçların listesini ruhsat aşamasında Zabıta Amirliğine bildirmek ve araçların ruhsat fotokopilerini vermek zorundadır. Trafik tescilde işletmeci dışında bir başkası adına kayıtlı olup da oto kiralama faaliyetinde kullanılan araçlarla ilgili noter onaylı kiralama sözleşmesinin ibrazı zorunludur. Araç değişikliği halinde en geç üç gün içerisinde ilgili birime bu değişiklik bildirilecektir.

2.Otopark sözleşmesi noterden en az bir yıllık olarak yapılır, otopark sözleşmesinin yenilenmemesi durumundan ruhsat iptal edilir. Yenilenen sözleşmenin bir nüshası Zabıta Amirliğine verilir.

3.Oto kiralama işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden, sözleşmeli, kendi adına veya şirket adına kayıtlı en az beş araç faaliyet göstermek zorundadır.

4.Oto kiralama işyerleri işletmecileri tarafından işyeri içine, bina çekme mesafeleri bina maliklerinin tamamının muvafakatı ile (634 sayılı Kanunun Kapsamında alınan tüm maliklerce onaylı yönetim kurulu kararı veya noter tasdikli muvafakatname) ile yola ve yol kenarındaki ücretli ya da ücretsiz kamuya ait otopark alanlarına iki (2) den fazla araç, bisiklet, motosiklet ve benzeri araçları koymaları yasaktır. Oto kiralama işyerinin amblem ya da logosunu taşıyan, reklamını yapan başka gerçek ya da tüzel kişilere ait araçlar da bu kapsamdadır.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!