ŞUBAT 2019 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 05.02.2019 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2019 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi. Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2019 tarih ve 17321053-105.03-E.640 sayılı yazısındaki talebi, Belediye Meclis üyelerince müzakere edilmiş ve yapılan işaretli oylama sonucunda; ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve belediyemizin 2019 yılı mali durumunun yetersiz olması göz önüne bulundurularak, Belediye iş ve işlemlerinde kullanılmak ve personel ödemelerine ek kaynak oluşturmak adına Çınarcık, Kayalıbağlar Mevkii, ( imar pafta no: G22D-13A-2A) pafta: G22D-13A-2D, ada: 3001,"13" sayılı parselde bulunan 147,61m2’lik taşınmazın, 53963 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince satılmasının kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 13)

2.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 28.01.2019 tarih ve 32122008-105.03-E.593 sayılı yazısındaki talebi, Meclis Üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince; Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. Maddesi ve Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e olanlar için 305 TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışma personelin aylık maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 305 TL olarak 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sait SARAL ve Nizamettin BALKAYA red yönünde oy kullandı.) (Karar No: 14)

3.Gündem Maddesi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Ulaşım Hizmetleri Şefliği’nin 29.01.2019 tarih ve E.662 sayılı yazısındaki Meclis Üyelerine arz edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde; Çınarcık Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde, toplu taşıma hizmetlerini düzenli, ulaşılabilir ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanan ve 06.09.2018 tarihli 2018/82 sayılı meclis karar ile kabul edilen  “Çınarcık Belediyesi- Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ilgili maddeleri doğrultusunda, 06.09.2018 tarihli 2018/81 sayılı meclis karar ile çalışma güzergahları belirlenen ilçemizin tüm bölgelerine şehir içi toplu taşıma hizmetinin sunulması için muhtelif zamanlarda yapılan ihalelerden sonuç alınamadığından ve ilçemizin fiziki şartları göz önünde bulundurulduğunda özellikle Hasanbaba Mahallesi Surkent Sitesi bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımında kolaylık sağlamak adına bu bölgeye belediyemize ait toplu taşıma otobüs/araçları ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında kamu hizmeti yapılacağından, talep uygun görülerek faaliyete başlanmasına, faaliyete başlayacak otobüs/araçlarımızın sefer saatlerini belirlemesi için Trafik Komisyonuna ve fiyat tarifesinin belirlemesi için Tarife Komisyonuna konunun havale edilmesine, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak meclis başkanlığına komisyon raporlarının sunulmasından sonra sefer saatleri, güzergahı ve ücret tarifesinin 2. Birleşimde karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 15)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 05.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş, ihtisas komisyonlarının bugün (05.02.2019) tarihinde toplanması, Şubat ayı olağan meclis toplantısının 2. Birleşiminin 08.02.2019 tarihi Cuma günü saat: 14:30’da yapılması kararlaştırılmış olup,  Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2019 Şubat ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Trafik ve Tarife Komisyon Raporunu görüşmek üzere, Meclis 1. Başkan V. Ömür ERTÜRK başkanlığında, 08.02.2019 Cuma günü saat:14:30'da Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya gelmiş olup, yapılan yoklamada, Meclis Üyeleri Avni KURT(Belediye Başkanı), Serap TANRIKULU ve Hüseyin ÖZER’in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadıkları görülmüş olup, diğer tüm meclis üyelerinin toplantıya tam olarak iştirak etmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde komisyonlara havale edilen konuları görüşmek üzere toplantıya geçildi.

Belediye Meclisimizin 05.02.2019 tarihli toplantısında almış oluğu 2019/15 sayılı kararı ile, Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilen “Çınarcık İlçe Merkezi ile Hasanbaba Mahallesi Surkent Sitesi Bölgesi Arasında Çalışacak Şehir İçi Hat Güzergahının,  Araç Sayısının ve Sefer Saatlerinin Belirlenmesi”  konusu hakkında meclis başkanlığımıza sunulan Trafik Komisyonu Raporu,  Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, komisyon raporunda Madde 5- Gidiş Güzergahı’nda “Dere Sokak” tan sonra gelmek üzere “devamında bulunan Samsun Sokak sonunda Belediyemize ait Temizlik İşleri şantiyesinden dönüş yapılarak” ibaresinin eklenmesine karar verilmiş olup, yapılan işaretli oylama sonucu, Trafik Komisyon Raporunun yapılan düzeltme şekli ile kabul edilmesine, Çınarcık ilçe merkezi ile Hasanbaba Mahallesi – Surkent Sitesi bölgesine bir (1) adet belediye otobüsünün çalışmasına, güzergahın kalkış noktası olarak Turgut Kurt Caddesi (Eski Bim Market Önü) olarak belirlenmesine,  güzergahının komisyon raporunun 5. Maddesine eklenen şekli ile, yukarıda açıkça belirtilen güzergahta hafta içi her gün 08.00-20.00 saatleri arasında her saat başında kalkış noktasından başlayarak faaliyete geçmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.(Karar No:16)

Belediye Meclisimizin 05.02.2019 tarihli toplantısında almış oluğu 2019/15 sayılı kararı ile, Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen konu hakkında, komisyon çalışmalarını yaparak raporunu meclis başkanlığına sunmuştur. Trafik Komisyonu Raporu,  Meclis Üyelerince de müzakere edilmiş ve yapılan müzakereler neticesinde, yapılan işaretli oylama sonucu, Tarife Komisyon Raporunun aynen okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 08.02.2019 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi (Karar No:17)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2019 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı, 05.02.2019 tarihinde 1. birleşim ve 08.02.2019 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!