ŞUBAT 2020 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2020 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 04.02.2020 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2020 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, gündem dışı konu teklifi bulunup bulunmadığı soruldu? Gündem dışı talebi olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 28.01.2020 tarih ve 32122008-105.03-E.586 sayılı yazısı ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince Başkanlığımızda Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2020 yılı Bütçe Kanunu, 657 sayılı DMK'nın 178. maddesi ve 7066 sayılı Bütçe Kanunun (K) cetvellerinde belirtilen (en son yapılan resmi nüfus sayımına göre Belediye nüfusu 10.001'den 50.000'e olanlar için 323,50 TL) en üst miktar üzerinden fazla mesai ücreti verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışma personelin aylık maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 323,50 TL olarak 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 8)

2.Gündem Maddesi- Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Şefliği’nin 27.01.2020 tarih ve E.584 sayılı yazısında, Çınarcık Belediye Başkanlığı’nın 2020 Gelir-Ücret Tarifesi 08.11.2019 tarih ve 2019/76 sayılı Meclis Kararı ile Madde 5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2020 yılı Ücret Tarifesi, A- Basılı Evrak Satış Ücretinin 2. Bendi Aile Cüzdanı Bedeli 121,00 TL olarak belirlenmiş olup, ekte yer alan 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Aile Cüzdanları 2020 yılı için 140,00 TL’den satışa çıkarılmış olduğundan, anılan resmi gazetedeki ücrete göre Belediyemizin ücret tarifesinin düzenlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve konunun Meclis Tarife Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 9)

3.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28.01.2020 tarih ve 99565429-105.03-E.616 sayılı yazısı ile,  Çınarcık Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğü'nün 27/01/2020 tarih, E.1450 sayı ve Satış ve Satış Komisyonları konulu yazısına istinaden; 6183 sayılı (A.A.T.U.H.) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90. ve 91. Madde hükümleri doğrultusunda Gayrimenkul Rayiç Değer Biçme ve Satış komisyonunda görev yapacak bir Belediye Meclis Üyesinin görevlendirilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebi, Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup; 6183 sayılı (A.A.T.U.H.) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90. ve 91. maddelerinde istinaden ilçemizde görev yapacak Gayrimenkul Rayiç Değer Biçme ve Satış komisyonunda meclis üyesi Murat SAVAŞ’ın görevlendirilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 10)

4.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.624 sayılı yazısında, Ahmet KARADENİZ'in 28.01.2020 tarih, "70139" kayıt nolu dilekçesiyle talep edilen, Çınarcık, Çalıca Köyü, Taşlık Mevkii, ( imar pafta : G22D13B2C) , pafta: G22D13B2C , ada:212, "4" sayılı parselin İmar Plan Değişikliği talebi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 11)

5.Gündem Maddesi- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.01.2020 tarih ve 17321053-105.03-E.623 sayılı yazısında, Emre ÇELİK'in 28.01.2020 tarih, "70132" kayıt no:lu dilekçesiyle talep edilen, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ( imar pafta: G22D13B1B) , pafta:G22D13B1B , ada:516, "2" sayılı parselin İmar Değişikliği talebi, meclis üyelerince müzakere edilmiş olup; talep konusu üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için konunun Meclis İmar Komisyonuna havale edilmesine, Komisyon, Raporunu tamamlayıp, Meclis Başkanlığına sunduktan sonra söz konusu talebin karara bağlanmasına,  Çınarcık Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 12)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, 04.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi. Tarife Komisyonunun 06.02.2020 günü saat: 1:30 ve İmar Komisyonunun 07.02.2020 günü saat: 16:00’da toplanmasına,  2. birleşim toplantısının 07.02.2020 Cuma günü saat 14:00’da yapılması kararlaştırıldı. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine uygun olarak, Çınarcık Belediye Meclisi 2020 Şubat ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı, Tarife ve İmar Komisyonlarına havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere, 07.02.2020 Cuma günü saat:14:00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanmıştır. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu tespit edilmiştir. Meclis Başkanının açılış konuşması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tarife ve İmar Komisyonlara havale edilen konuların raporlarını görüşmek üzere toplantıya geçildi.

  • Belediye Meclisimizin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/9 sayılı kararı ile Belediyemiz Tarife Komisyonuna havale edilen, 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Aile Cüzdanları 2020 yılı için Çınarcık Belediyesi Gelir-Ücret Tarifesindeki karşılığının düzenlenmesi, 06.02.2020 tarihinde Komisyonca incelenmiş olup, Komisyon, Raporunu, Meclis Başkanlığına sunmuştur. Meclisimizde yapılan müzakereler sonucunda; Belediyemizin 2020 yılı Gelir-Ücret Tarifesinde Madde-5  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2020 yılı Ücret Tarifesi, Gelir Şefliği 2020 Yılı Ücret Tarifesi A- Basılı Evrak Satış Ücretinin 2- Aile Cüzdanı Bedeli 121.00 TL olan maktu evrak bedelinin değiştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği Değerli Kağıtlar Kanunu Tebliği Gereği işlem yapılmasına, komisyon raporunun aynen  okunduğu şekliyle kabulüne, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 13)
  • Belediye Meclisimizin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/11 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çalıca Köyü, Taşlık Mevkii, ( imar pafta : G22D13B2C) , pafta: G22D13B2C , ada:212, "4" sayılı parselin İmar Plan Değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 06.02.2020 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, Çınarcık, Çalıca Köyü, Taşlık Mevkii, ( imar pafta : G22D13B2C), pafta: G22D13B2C, ada:212, "4" sayılı parselin bulunduğu bölgeye ait plan değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:14)
  • Belediye Meclisimizin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim toplantısında almış olduğu 2020/12 sayılı kararı ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilen, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ( imar pafta: G22D13B1B) , pafta:G22D13B1B , ada:516, "2" sayılı parselin İmar Plan Değişikliği talebi üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve talebin değerlendirilmesi için 06.02.2020 tarihinde İmar Komisyonu toplanmış ve hazırlamış oldukları Raporu Meclis Başkanlığı’na sunmuşlardır. Belediye Meclis Başkanlığımıza sunulan, İmar Komisyonu Raporu okunmuş, sunumu yapılmış ve Meclis Üyelerince müzakere edilmiş olup, Çınarcık, Çamlık Mevkii, ( imar pafta: G22D13B1B) , pafta:G22D13B1B , ada:516, "2" sayılı parselin bulunduğu bölgeye ait plan değişikliğinin uygun olduğuna, okunan komisyon raporunun aynen kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarihli 2. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No:15)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.02.2020 tarihinde 1. birleşim ve 07.02.2020 tarihinde 2. birleşim olmak üzere, iki toplantı halinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!