ŞUBAT 2021 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2021 yılı Olağan Şubat Ayı Meclis Toplantısı 02.02.2021 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, tüm meclis üyelerinin toplantıya iştirak etmiş olduğu görüldü. Meclis Başkanının açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde toplantıya geçildi.

2021 Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına ilişkin toplantı karar özetleri meclis üyelerine arz edildi. Bu konuda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu? Söz almak isteyen bulunmaması üzerine, oylanarak, mevcudun oybirliği ile okunduğu şekliyle kabul edildi.

Gündeme geçilmeden önce, Meclis Başkanı tarafından, Kadro İptal ve İhdası ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı konularının gündem dışı olarak görüşülmesi teklif edildi. Teklif konuları oylamaya sunuldu ve 1- Kadro İptal ve İhdası, 2- Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Alımı tekliflerin gündem dışı görüşülmek üzere Şubat ayı meclis gündemine eklenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. Meclis Başkanı, başka gündeme eklenme teklifi bulunup bulunmadığı sordu? …Başka gündem dışı teklif olmadığından sırası ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.Gündem Maddesi- Fen İşleri Müdürlüğü, 20.01.2021 tarih ve E-32046879-105.03-385 sayılı yazı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan ve Belediye Meclisimizin 05.01.2021 tarih ve 8 sayılı kararı ile (T) cetveline eklenen çöp ve süpürge kamyonlarında haczedilemez kararının alınmasını talep etmektedir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve Fen İşleri Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan  çöp kamyonu ve süpürge kamyonunu; çöplerin toplanması ve yolların süpürülmesi amacıyla fiili olarak kamu hizmetinde kullanıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesine istinaden anılan çöp ve süpürge kamyonlarının kamu hizmetine tahsisli olması sebebiyle haczedilememesi talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 15)

2.Gündem Maddesi- İtfaiye Müdürlüğü, 19.01.2021 tarih ve E-6777364-105.03-326 sayılı yazısı ile, 97/43 Sayılı Denetim Raporumuzun 11 inci maddesinde belirtilen Belediye Meclisince, yangın tehlikesine maruz sahaların tespit edilmediği ifadesi uyarınca; 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2'inci maddesi göz önünde bulundurularak "Yangın Tehlikesine Maruz Sahalar ve Riskli İş Yerleri Listesi ve Haritası " hazırlanarak  Belediye Meclisinde görüşülerek  karara bağlanmak üzere arz edilmiştir. Konu hakkında, Belediye Meclisimizde yapılan müzakereler sonucu işaretli oylamaya geçilmiş ve İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünün kolektif çalışması ile 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2'inci maddesi doğrultusunda hazırlanan ve yazı ekinde sunulan  ilçemizdeki yangın afetine maruz muhtemel sahaların ve işyerlerinin tespitinin sunulduğu şekli ile kabul edilmesine ve daha sonra ilave etme gereği görülen yerlerin tespitinin İtfaiye ve Zabıta Müdürlüklerince karar verilmesine ve kabul edilen “Çınarcık Yangına Maruz Sahalar ve Riskli İşyerleri” listesine ait  ekleme-çıkarma-düzeltme yapmak için İtfaiye ve Zabıta Müdürlüklerine tam yetki verilmesine,  Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 16)

3.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Şefliğinin 25.01.2021 tarih ve E-30970859-105.03-507 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve Belediye meclisinin 07.07.2020 tarihli 2020/35 sayılı meclis kararı ile oybirliği ile kabul edilerek 01.01.2021 tarihinden geçerli olması kararlaştırılan yeni organizasyon şemasında Basın Yayın, Halkla İlişkiler Müdürlüğü kapatılmış ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Şefliği kurulmuştur. Kapatılan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 10.04.2019 tarih ve 2019/34 sayılı Meclis Kararı ile “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği” nin kullanma yetkisi verilmiş olup, yukarıda bahsedilen meclis kararlarına uygun olarak 10.04.2019 tarih ve 2019/34 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (m) bendi, 38. maddenin (o) bendi ve 60. maddenin (k-n) bentleri gereği hazırlanan, Belediyemiz bütçesinden yapılacak olan ve ekte sunulan  “Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği”nin, Belediye Başkanlığı adına İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Kültür ve Sosyal İşler Şefliğince kullanılmasının karara bağlanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 17)

4.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 27.01.2021 tarih ve E-32122008-105.03-544 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. ve 52. maddesi gereğince; Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personelin aylık maktu fazla çalışma ücreti 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. Maddesi ve Bütçe Kanunu’nun (K) cetveli gereğince nüfusu 10.001'den 50.000'e olanlar için 344,00 TL belirlenmiş olup, Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışma personelin aylık maktu ücretlerinin ilgili cetveline göre 344,00 TL olarak 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmesine ve onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi.  (Karar No: 18)

5.Gündem Maddesi- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü-Ulaşım Hizmetleri Şefliğinin 26.01.2021 tarih ve E-70659960-105.03-534 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe alınan, İtfaiye Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 77 ABE 168 plakalı Arasözün, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi (b) fıkrası ile 237 sayılı Taşıt Kanunun değişik 10. Maddesi hükümlerince Belediyemizin (T) cetvellerine eklenmesine ve kamu hizmetine tahsisli olmasına, haczedilememesi talebinin kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 19)

6.Gündem Maddesi- Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 27.01.2021 tarih ve E-99565429-105.03-553 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 03.01.2017 tarih ve 2017/10 Sayılı Meclis Kararı ile 06.02.2018 tarih ve 2018/18 Sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen “Çınarcık Belediyesi Teşkilat Görev ve Çalışma Yönetmelikleri” nin yürürlükten kaldırılmasına, yeni  organizasyon(teşkilat) şemasına uygun olarak hazırlanmış olan, Belediye Başkanlığı ve bağlı  müdürlüklerin/birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını  belirten yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olan, Çınarcık Belediye Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m bendi gereğince yukarıdaki gibi okunduğu şekliyle kabul edilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 20)

7.Gündem Maddesi- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 27.01.2021 tarih ve E-23614940-105.03-550 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesinin 7. Paragraf hükmüne istinaden ilçemiz mücavir alanı içerisinde mevcutta bulunan ve daha sonra yapılacak olan baz istasyonlarının kiralamaları için tahsis sözleşmesi yapılmasına, yapılacak sözleşmede mer’i mevzuat hükümleri sınırları dahilinde kalmak üzere süre ve ücretleri belirleyerek sözleşme yapmak için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 21)

(Ek) 8.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 27.01.2021 tarih ve E-32122008-105.03-670 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve 22/02/2007 tarihinde 26442 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 07.07.2020 tarih ve 2020/34  sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluşturulan 5. Dereceli  TH sınıfından mimar kadrosunun iptal edilerek, TH sınıfından 1. derecede mimar kadrosunun ihdas edilmesine ve ekte sunulan (II) sayılı kadro cetvelinin onaylanmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli 1. Birleşim toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 22)

(Ek)9.Gündem Maddesi- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve E-32122008-105.03-669 sayılı yazısı meclis üyelerine arz edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde talep işaretli oylamaya sunulmuş ve Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ve bağlı mevzuat çerçevesinde; 2021 mali yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel “Mimar” olarak çalıştırılacak kadro unvanının 31.12.2021 tarihine kadar çalıştırılmasına, çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin, 05.01.2021 tarihli 2021/6 sayılı meclis kararı ile belirlenen mimar ücreti tutarında ödenmesine ve yıl içerisinde devlet memurları aylıklarına genel bir artış yapılması durumunda yeni meclis kararı alınmaksızın aylık ücretlerinin aynı oranda artırılmasına, Çınarcık Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarihli toplantısında, mevcudun oybirliği ile karar verildi. (Karar No: 23)

Çınarcık Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı Tek Birleşim olarak 02.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Meclis Başkanı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız
Milletindir!